eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biłgoraj › USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU, przy ul. Tadeusza Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2016-11-21

Ogłoszenie nr 347214 - 2016 z dnia 2016-11-21 r.

Biłgoraj: USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU, przy ul. Tadeusza Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Biłgoraju, krajowy numer identyfikacyjny 32297900000, ul. ul. Kościuszki  29, 23400   Biłgoraj, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 685 08 07, e-mail , faks 84 685 08 08.
Adres strony internetowej (URL): www.bilgoraj.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Sąd Powszechny

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.bilgoraj.sr.gov.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.bilgoraj.sr.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA KOMPLEKSOWEJ OCHRONY OSÓB I MIENIA W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BIŁGORAJU, przy ul. Tadeusza Kościuszki 29, 23-400 Biłgoraj
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej ochrony osób i mienia świadczonej na rzecz Sądu Rejonowego w Biłgoraju, w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki w Biłgoraju. Usługa powinna być świadczona zgodnie z wymogami określonymi ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U z 2016 r., poz. 1432) Stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia będzie świadczona w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju przy ul. Tadeusza Kościuszki 29 przez całą dobę przez wszystkie dni tygodnia. Ochrona budynku powinna być realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej wykonywanej przez osobę wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę co najmniej 5 osób w wieku poniżej 65 roku życia, wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na świadczeniu ochrony fizycznej osób i mienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) Zamawiający wymaga, aby stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia świadczona była przez: - dwie osoby w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku - jedną osobę w godzinach od 15:30 do 7:30 od poniedziałku do piątku, - jedną osobę całodobowo w soboty i niedziele oraz inne dni wolne od pracy dla zamawiającego. Pod pojęciem ochrony rozumie się stałą obecność osoby świadczącej ochronę, w określonym miejscu i czasie, celem udaremnienia lub odparcia bezpośredniego zamachu na mienie chronione dla udaremnienia jego zaboru lub uszkodzenia oraz niedopuszczenie osób nieuprawnionych do wstępu na teren chroniony. Ochrona osób powinna polegać na działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej. Wykonawca w toku wykonywania umowy zobowiązuje się do postępowania z należytą starannością i powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, za ewentualne szkody wyrządzone niewłaściwą ochroną. Osoby chroniące budynek powinny posiadać przeszkolenie w zakresie obsługi rentgenowskiego prześwietlacza bagażu oraz bramowego wykrywacza metali. osoby chroniące budynek powinny znać obsługę komputera, systemu monitoringu oraz central alarmowych i ppoż. Osoby chroniące budynek powinny prowadzić gospodarkę kluczami, tj. wpisywać datę, godzinę, imię i nazwisko osoby pobierającej i zdającej klucze oraz żądać potwierdzenia pobrania (zdania) klucza, poprzez złożenie czytelnego podpisu. Osoba pobierająca klucz powinna okazać legitymację służbową lub inny dokument tożsamości potwierdzający pracę w Sądzie lub identyfikator firmy potwierdzający wykonywanie usług dla Sądu Rejonowego Biłgoraju (np. utrzymania czystości). W przypadku osób świadczących usługi na rzecz sądu z firm zewnętrznych (np. firmy sprzątającej) numer seryjny dokumentu zostanie umieszczony obok nazwiska w książce wydawania kluczy. Wykonawca wyposaży osoby chroniące budynek w ubranie służbowe, identyfikator oraz w sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonywania zadań, tj. środki przymusu bezpośredniego, opisane w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a, b i d, pkt 2 lit. a, pkt 7, pkt 12 lit. a i pkt 13 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. 2013, poz. 628), radiostacja przenośna (2 szt.) i telefony komórkowe. bezpośrednio po wyjściu ostatniej osoby z budynku pracownik ochrony powinien sprawdzić czy w budynku pozamykane są okna, wyłączone czajniki, zakręcona woda, itp. Wykonawca powinien na bieżąco informować o zaistniałych zdarzeniach, odpowiednio: Straż Pożarną, grupę interwencyjną lub inne służby oraz zamawiającego, a także odnotować takie sytuacje w dzienniku. Zamawiający w trakcie trwania umowy zastrzega sobie możliwość dziesięciu kontroli czasu przyjazdu grupy interwencyjnej. Koszty związane z przyjazdami grupy interwencyjnej powinny być uwzględnione w kosztach ochrony. w czasie obowiązywania umowy i po rozwiązaniu jej, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa Zamawiającego. osoba świadcząca ochronę fizyczną powinna mieć możliwość połączenia się z centralą Wykonawcy, za pomocą własnych środków łączności. Wykonawcy zostanie udostępniony telefon należący do Sądu w celu kontaktów służbowych, używanie go do celów prywatnych spowoduje obciążenie Wykonawcy kosztami połączeń. Wykonawca sporządzi i dostarczy "Instrukcję pełnienia służby" w terminie 14 dni roboczych od daty rozpoczęcia świadczenia usługi. Ostateczne podpisanie "Instrukcji pełnienia służby" przez strony umowy nastąpi w terminie nie później niż 30 dni od daty rozpoczęcia usługi. dostarczenie Zamawiającemu wykazu pracowników (oraz kopii ich wpisów na listę kwalifikowanych pracowników ochrony), którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i będą wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony najpóźniej w dniu podpisania umowy. Wykonawca może powierzyć realizację przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia , których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowym. Obiekt nie jest objęty ewidencją obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie w świetle przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 1432). Istnieje możliwość zapoznania się z obiektem i jego cechami szczegółowymi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W Sądzie Rejonowym w Biłgoraju zatrudnionych jest 69 pracowników, dodatkowo dziennie przyjmowanych jest średnio od 100 do 120 osób jako interesantów.

II.5) Główny kod CPV: 79.71.00.00 - Usługi ochroniarskie

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli przedstawi koncesję na działalność gospodarczą w zakresie ochrony i mienia, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1432). Okres ważności koncesji nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek w tym zakresie, jeżeli przedstawi aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca spełni warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, realizował bądź realizuje należycie minimum 2 (dwie) usługi obejmujące ochronę fizyczną obiektu użyteczności publicznej o pow. użytkowej minimum 3000 m2 w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 100 000 złotych brutto każda. b) Wykonawca spełni warunek w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 5 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U z 2016 r., poz. 1432) oraz są przeszkolone w zakresie obsługi "rentgenowskiego prześwietlacza bagażu" oraz "bramowego wykrywacza metalu", a także grupą interwencyjną, której zadaniem będzie, w przypadku zgłoszenia zagrożenia lub potrzeby wsparcia dotarcie do wskazanego chronionego obiektu w czasie nie dłuższym niż 10 minut od momentu otrzymania informacji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- oświadczenie, że wykonawca, nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, oraz spełnieniu warunków kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zdolności technicznej i zawodowej, sytuacji ekonomicznej i finansowej - zał. nr 2 do SIWZ; - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp., oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp. - zał. nr 3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ - zał. nr 4 do SIWZ; - Oświadczenie o dysponowaniu co najmniej 5 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U z 2016 r., poz. 1432) oraz są przeszkolone w zakresie obsługi "rentgenowskiego prześwietlacza bagażu" oraz "bramowego wykrywacza metalu" a także grupą interwencyjną, której zadaniem będzie, w przypadku zgłoszenia zagrożenia lub potrzeby wsparcia dotarcie do wskazanego chronionego obiektu w czasie nie dłuższym niż 10 minut od momentu otrzymania informacji.- zał. nr 5 do SIWZ; - Wykaz wykonanych/wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie - zał. nr 6 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena60
Zatrudnienie osób na umowę o pracę 40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 05/12/2016, godzina: 15:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.