eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ruszów › Dokarmianie ptaków oraz bieżące konserwacje urządzeń w ramach projektu LIFE11 NAT/PL.428, część działania C.7

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-11-17

Ogłoszenie nr 345565 - 2016 z dnia 2016-11-17 r.

Ruszów: Dokarmianie ptaków oraz bieżące konserwacje urządzeń w ramach projektu LIFE11 NAT/PL.428, część działania C.7
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu
"Czynna ochrona nizinnych populacji głuszca (Tetrao urogallus L.) na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej"(Active protection of lowland populations of Capercaillie in the Bory Dolnośląskie Forest and Augustowska Primeval Forest)"

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 328858-2016


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Ruszów, krajowy numer identyfikacyjny 93102406600000, ul. ul. Leśna  2, 59950   Ruszów, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 757 714 339, faks 757 714 468, e-mail ruszow@lasy-wroclaw.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.ruszow.wroclaw.lasy.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dokarmianie ptaków oraz bieżące konserwacje urządzeń w ramach projektu LIFE11 NAT/PL.428, część działania C.7

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

N.270.13.2016.KRPL

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dokarmianie ptaków oraz bieżące konserwacje urządzeń w ramach projektu LIFE11 NAT/PL/428, część działania C.7 w ramach projektu "Czynna ochrona nizinnych populacji głuszca (Tetrao urogallus L.) na terenie Borów Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej" (Active protection of lowland populations of Capercaillie in the Bory Dolnośląskie Forest and Augustowska Primeval Forest) - oznaczonego dla potrzeb Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ nr LIFE 11NAT/PL/428 oraz wykorzystania i rozliczenia dotacji ze środków Wspólnoty Europejskiej, udzielonej na podstawie stosownej umowy o nr LIFE 11NAT/PL/428 oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej na podstawie umowy nr 716/2012/Wn50/OP-RE-LF/D oraz ze środków Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Przedmiotem zamówienia jest: 1) bieżący przegląd i konserwacja wolier i urządzeń na 3 powierzchniach wsiedleniowych; 2) bieżące drobne naprawy wolier i urządzeń, zbudowanych na powierzchniach adaptacyjnych; 3) dokarmianie ptaków po okresie adaptacji na powierzchniach adaptacyjnych. Przewidywany okres dokarmiania to 10 miesięcy w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 sierpnia 2017 r. Częstotliwość dokarmiania uzależniona będzie od obecności ptaków na powierzchniach adaptacyjnych (w pewnym okresie dokarmianie będzie musiało odbywać się codziennie). Przewidywane godziny świadczenia usługi w okresie zamówienia przedstawiają się następująco: 1) w miesiącach od października 2016 r. do maja 2017 r. - karmienie jednokrotne średnio co drugi dzień - czas świadczenia usługi 4 godziny dziennie, co daje do 456 godzin; 2) w miesiącach czerwcu, lipcu i sierpniu 2017 r. - w razie potrzeby wystąpienia średnio dwukrotnego, codziennego karmienia na każdej powierzchni adaptacyjnej - czas świadczenia usługi 6 godzin dziennie, co daje do 456 godzin - maksymalnie do 912 godzin za cały okres świadczenia usługi. Usługa obejmuje : 1. Sprawdzanie skuteczności działania urządzeń, wykonywanie ewentualnych drobnych napraw wolier i urządzeń znajdujących się na powierzchniach adaptacyjnych (elektryzatory, czujniki ruchu) oraz kontrola stanu, a w razie potrzeby wykaszanie roślin na terenie pod drutami elektryzatorów. 2. Karmienie osobników głuszca - wykładanie karmy zakupionej przez Zamawiającego oraz ewentualne podawanie innych komponentów pokarmowych powierzonych przez Zamawiającego, obejmujące również transport karmy z siedziby Zamawiającego na powierzchnie wsiedleniowe, pozyskanie we wskazanych przez Zamawiającego miejscach i wykładanie gałązek drzew leśnych takich jak brzoza, buk i modrzew, pędy borówki. 3. Inne, drobne prace terenowe, w tym również mycie i dezynfekcja urządzeń do dokarmiania (poidła, miski, podstawki pod miski, daszki do karmików) oraz sprzątanie miejsc dokarmiania z resztek organicznych. 4. Bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach, uszkodzeniach przekraczających drobne awarie, odstępstwach od normy, zaobserwowanym podczas wykonywania usługi zachowaniu ptaków, potrzebach w zakresie karmy itp. 5. Prowadzenie dziennika dokarmiania z naniesionymi dniami i godzinami świadczenia usługi oraz istotnymi informacjami dotyczącymi ptaków. Osoby zatrudnione przez Wykonawcę do wykonywania przedmiotu zamówienia nie mogą mieć styczności z ptactwem domowym (kury, gołębie i inne). Cena usługi obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem tej części zamówienia (w tym również koszty dojazdu na powierzchnie położone w odległości około 1 km względem siebie oraz jednocześnie około 7 km od siedziby Zamawiającego i transport karmy). Zapłata należności nastąpi na podstawie comiesięcznego protokołu odbioru robót, podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, obejmującego faktyczne wykonanie zadań w każdym miesiącu świadczenia usługi.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie


II.5) Główny Kod CPV: 90700000-4
Dodatkowe kody CPV: 77230000-8, 77500000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT31920
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Dariusz Pluskota Usługi Leśne,  ,  ,  59-950,  Jagodzin 96,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 34473,60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34473,60
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 54720
Waluta: PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.