eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radgoszcz › REMONT DROGI GMINNEJ UL. KOŚCIELNA (dz. nr ewid. 377) W MIEJSCOWOŚCI RADGOSZCZ W KM 0+000 - 0+180 - sprawa znakBI.271.144.2014Ogłoszenie z dnia 2014-10-16

Radgoszcz: REMONT DROGI GMINNEJ UL. KOŚCIELNA (dz. nr ewid. 377) W MIEJSCOWOŚCI RADGOSZCZ W KM 0+000 - 0+180 - sprawa znak: BI.271.144.2014
Numer ogłoszenia: 345342 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radgoszcz , pl. św Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz, woj. małopolskie, tel. 0-14 641-41-39, faks 0-14 641-46-61.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radgoszcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT DROGI GMINNEJ UL. KOŚCIELNA (dz. nr ewid. 377) W MIEJSCOWOŚCI RADGOSZCZ W KM 0+000 - 0+180 - sprawa znak: BI.271.144.2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontu drogi gminnej ul. Kościelna w miejscowości Radgoszcz w km 0+000 - 0+180. Celem odbudowy jest umożliwienie lepszego połączenia komunikacyjnego mieszkańców wsi Radgoszcz, oraz umożliwienie dojazdu do pól i posesji prywatnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, tj. przedmiar robót i dokumentacja techniczna wykonana przez PRODiST Pracownia Projektowa Sp. J., mającą siedzibę: 33-100 Tarnów, ul. Konarskiego 16. Miejsce realizacji robót - Radgoszcz, ul. Kościelna (dz. nr ewid. 377), Gmina Radgoszcz, powiat dąbrowski, województwo małopolskie..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % zamówienia podstawowego o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40 - Roboty drogowe .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium w wysokości: 2.500,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Dąbrowa Tarnowska Nr 92-9462-0003-2002-2000-0062-0005. W pozostałych formach wadium należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy w Radgoszczy, Pl. Sw. Kazimierza 7 do 8, 33-207 Radgoszcz, Sekretariat pok. 11. Wadium należy złożyć w zaklejonej kopercie opisanej: wadium przetargowe: Nr BI.271.144.2014 oraz datę. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pp. 3.3.11 SIWZ. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie pp.3.3.10 SIWZ jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku. Wykonawcy składają oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Metoda oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Do postępowania przetargowego zostaną dopuszczeni Wykonawcy którzy wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane, tzn. roboty drogowe wraz z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych w kwocie minimum 100.000,00 zł netto każda z nich. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, minimum 2 robót budowlanych, tzn. robót drogowych wraz z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych w kwocie minimum 100.000,00 zł netto każda z nich - załącznik nr 5 specyfikacji; wraz z dowodami o których mowa w par. 1 ust.2 pkt 1 albo 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz.231, że zamówienia te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących że zostały wykonane zgodnie z zadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone); W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument potwierdzający spełnienie w/w warunku Wykonawcy mogą złożyć wspólnie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Metoda oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu: spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku. Wykonawcy składają oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Metoda oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Do postępowania przetargowego zostaną dopuszczeni Wykonawcy którzy wykażą na potwierdzenie spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, dysponowanie lub możliwość dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o następujących kwalifikacjach: a) kierownik budowy z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności drogowej. Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2010.243.1623 t.j). Uprawnienia budowlane (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania. Zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.2010.243.1623 t.j) w zakresie warunku udziału w postępowaniu określonego powyżej, w odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), uznaje się uprawnienia do wykonywania zawodu, które spełniają warunki określone w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2008.63.394). W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument potwierdzający spełnienie w/w warunku Wykonawcy mogą złożyć wspólnie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Metoda oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu: spełnia/nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Do postępowania przetargowego zostaną dopuszczeni Wykonawcy którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN; są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000,00 zł od jednego zdarzenia. Jeżeli Wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu dotyczący jego zdolności finansowej i ekonomicznej polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, wykonawca zobligowany jest do przedłożenia dokumentów na potwierdzenie spełniania tego warunku dla niniejszego podmiotu. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument potwierdzający spełnienie w/w warunku Wykonawcy mogą złożyć wspólnie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Metoda oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu: spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W zawartej umowie nie jest możliwe wprowadzanie istotnych zmian w stosunku do treści oferty poza przewidzianymi w niniejszym ogłoszeniu. Warunki i okoliczności uprawniające do wniosku o zmianę. Zamawiający przewiduje i zastrzega sobie wprowadzenie zmiany w treści umowy w zakresie: wszelkich terminów określonych umową i jej załącznikami, z wyłączeniem przyczyn niedotrzymania terminu realizacji umowy z winy Wykonawcy; sposobu realizacji zamówienia o ile wpływa ona pozytywnie na realizacje umowy dla obydwu stron (np. sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, warunków odbioru); ceny brutto oraz wysokości naliczonego podatku od towarów i usług w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT (cena netto nie ulega zmianie); zmniejszenia zakresu zamówienia - w takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy zostaje odpowiednio zmniejszone, zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę iż wskazane przez niego osoby posiadają kwalifikacje nie mniejsze niż osoby wymienione w ofercie, zmiana podwykonawcy, oraz zakresu prac powierzonych podwykonawcy. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; gdy nastąpi zmiana decyzji i opinii wydanych przez odpowiednie organy administracji publicznej; w przypadku działania siły wyższej tj. okoliczności niezwykłych, niemożliwych do przewidzenia przy dochowaniu należytej staranności, niezależnych od stron która się na nie powołuje. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości, bez których zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy stało się niemożliwe, Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych, których wystąpienie musi być normalnie brane pod uwagę podczas realizacji umowy. Zmiany powyższe mogą być uzasadnione przyczynami prawnymi, organizacyjnymi. Zamawiający na powyższy zakres przedłoży propozycję zmiany umowy w formie aneksu, którą to Wykonawca jest związany i nie przysługują mu w tym zakresie żadne roszczenia do Zamawiającego co do kwoty umownej, ewentualnego odszkodowania z tytułu utraty spodziewanych zysków. Procedura wprowadzania wszystkich zmian do umowy określonych w niniejszej umowie. Wniosek o zmianę każdorazowo musi zawierać: opis proponowanej zmiany, wpływ na wykonanie dostawy stanowiącej przedmiot umowy, proponowany termin wprowadzenia zmian, należy podać jakie znaczenie ma zmiana dla zamawiającego lub czy jest konieczna dla wykonania umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radgoszcz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Radgoszczy. Pl. Św. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz, Pokój Nr 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Radgoszczy. Pl. Św. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz, Pokój Nr 11 (SEKRETARIAT).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ujętej w umowie wartości brutto w: pieniądzu - wpłacone przelewem, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach ubezpieczeniowych lub gwarancjach bankowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275). Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji, poręczeń winno być bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno być wpłacone na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Dąbrowa Tarnowska, Nr 92-9462-0003-2002-2000-0062-0005. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany oraz wydania przez podpisanie przez Zamawiającego ostatecznego protokołu odbioru. Zamawiający nie przewiduje zebranie wykonawców.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.