eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › Prowadzenie spotkań (wykładów, warsztatów grupowych, konsultacji grupowych i konsultacji indywidualnych) w ramach procesu wspomagania w szkołach i przedszkolach powiatu oleśnickiego oraz prowadzenie zajęć (warsztatów) w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w projekcie pn.Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-10-15

Oleśnica: Prowadzenie spotkań (wykładów, warsztatów grupowych, konsultacji grupowych i konsultacji indywidualnych) w ramach procesu wspomagania w szkołach i przedszkolach powiatu oleśnickiego oraz prowadzenie zajęć (warsztatów) w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w projekcie pn.: Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim.
Numer ogłoszenia: 343032 - 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 323956 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 56, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 314 01 72, faks 71 314 01 72.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie spotkań (wykładów, warsztatów grupowych, konsultacji grupowych i konsultacji indywidualnych) w ramach procesu wspomagania w szkołach i przedszkolach powiatu oleśnickiego oraz prowadzenie zajęć (warsztatów) w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w projekcie pn.: Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie spotkań (wykładów, warsztatów grupowych, konsultacji grupowych i konsultacji indywidualnych) w ramach procesu wspomagania w szkołach i przedszkolach powiatu oleśnickiego oraz prowadzenie zajęć (warsztatów) w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w projekcie pn.: Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Projekt realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie Nr UDA-POKL.03.05. 00-00-093/13-00 z dnia 31 lipca 2014r. Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie oleśnickim poprzez zrealizowanie w okresie IX 2014 - VI 2015 r. 33 Rocznych Planów Wspomagania (RPW) w 33 szkołach i przedszkolach spójnych z ich rozwojem w obszarach wymagających szczególnego wsparcia oraz organizację sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli i dyrektorów. Projekt obejmie wsparciem razem 33 instytucje tj. 4 przedszkola, 14 szkół podstawowych, 7 szkół gimnazjalnych, 8 szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli/-lek w nich uczących - ok. 750 osób. Każda z instytucji wybierze jedną ofertę doskonalenia w okresie realizacji projektu. Przewiduje się: - po 10 godz. dydaktycznych konsultacji grupowych; - po 10 godz. dydaktycznych konsultacji indywidualnych; - po 15 godz. dydaktycznych warsztatów grupowych; - po 4 godz. dydaktycznych wykładów na szkołę oraz zajęcia warsztatowe w ramach 5 sieci współpracy i samokształcenia - po 20 godzin dydaktycznych na sieć. 2. Szacunkowa liczba realizacji form doskonalenia nauczycieli wynosi: 2.1 W ramach Rocznego Planu Wspomagania: 1) Wykłady - 132 godziny dydaktyczne 2) Warsztaty - 495 godzin dydaktycznych 3) Konsultacje grupowe - 330 godzin dydaktycznych 4) Konsultacje indywidualne - 330 godzin dydaktycznych Łącznie - 1287 godzin dydaktycznych w ramach procesu wspomagania szkół/przedszkoli. 2.2 W ramach sieci współpracy i samokształcenia: 1) zajęcia warsztatowe - 100 godzin dydaktycznych. 3. Liczba uczestników/uczestniczek w każdej grupie, dla której prowadzona będzie określona forma doskonalenia nauczycieli, wyniesie około 20 osób. 4. Wykonawca powinien zabezpieczyć kompleksową realizację form doskonalenia nauczycieli na najwyższym poziomie merytorycznym w: 4.1 14 ofertach: 1) Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 2) Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 3) Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się 4) Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej 5) Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła 6) Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? 7) Budowa koncepcji pracy szkoły 8) Praca z uczniem zdolnym 9) Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym 10) Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny Internet 11) Rodzice są partnerami szkoły 12) Nauczyciel 45+ 13) Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych 14) Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną? 4.2 5 sieciach współpracy i samokształcenia: 1) Pozapedagogiczne obowiązki pracy dyrektora - sieć dyrektorów 2) Doświadczenia i eksperymenty na zajęciach przedmiotów przyrodniczych 3) Jak wspierać ucznia w uczeniu się matematyki? 4) Organizacja pomocy psychologiczno -pedagogicznej w szkole 5) analiza wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w celu podnoszenia efektów kształcenia 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za merytoryczną realizację form doskonalenia nauczycieli. 6. Obowiązki Wykonawcy: 1) zapewnienie trenerów, szkoleniowców, wykładowców, konsultantów, ekspertów w danych dziedzinach do realizacji rocznych planów wspomagania (RPW) i spotkań sieci; 2) przesyłanie SORE, Koordynatorom Sieci (KS), koordynatorowi merytorycznemu projektu, wersji elektronicznych materiałów szkoleniowych/wykładowych wykorzystywanych na potrzeby prowadzenia szkoleń 3) ustalanie terminów spotkań poszczególnych form doskonalenia oraz ich szczegółowej tematyki w porozumieniu z SORE, Koordynatorami Sieci (KS) po konsultacji z koordynatorem merytorycznym projektu 4) zachowanie w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp w związku z realizacją zamówienia. 5) organizowanie sprzętu i wszelkich pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zadania na swój koszt 6) przekazanie uczestnikom materiałów szkoleniowych, dydaktycznych związanych z realizowanym wsparciem, w szczególności przedstawianych prezentacji i konspektów w wersji papierowej lub elektronicznej najpóźniej w dniu szkolenia. Przekazywane materiały muszą być sporządzone w sposób czytelny. 7) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć program zajęć w wersji elektronicznej SORE, Koordynatorom Sieci (KS) i koordynatorowi merytorycznemu projektu na co najmniej 5 dni przed ustalonym terminem szkolenia/spotkania w celu uzgodnienia oraz przekazać materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej najpóźniej w dniu szkolenia. 8) Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić odpowiednią dokumentację w postaci list obecności, sporządzić i przeprowadzić kwestionariusz badający kompetencje przed cyklem szkoleń i po szkoleniach (na wejściu i na wyjściu), dokonać analizy porównawczej - opracować wyniki kwestionariuszy, ankietę ewaluacyjną na zakończenie każdego szkolenia, program szkolenia obejmujący cele ogólne, cele szczegółowe, treści podzielone na moduły, zalecaną literaturę; 9) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu (tzn. SORE, KS lub innej uprawnionej osobie z kadry zarządzającej) bezpośrednio po formie doskonalenia, a najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 8. 7. Lista placówek objętych przedmiotem zamówienia: OLEŚNICA 1. Przedszkole nr 1 2. Przedszkole nr 3 3. Przedszkole nr 4 4. Przedszkole nr 6 5. Szkoła Podstawowa nr 2 6. Szkoła Podstawowa nr 4 7. Szkoła Podstawowa nr 6 8. Szkoła Podstawowa nr 7 9. Szkoła Podstawowa nr 8 10. Gimnazjum nr 1 11. Gimnazjum nr 2 12. Gimnazjum nr 3 13. Gimnazjum Gminy Oleśnica 14. I Liceum Ogólnokształcące 15. II Liceum Ogólnokształcące 16. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (Technikum) SOKOŁOWICE 1. Szkoła Podstawowa BIERUTÓW 1. Szkoła Podstawowa 2. Gimnazjum 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (Technikum) TWARDOGÓRA 1. Szkoła Podstawowa nr 2 2. Gimnazjum 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (Technikum) DOBROSZYCE 1. Szkoła Podstawowa LIGOTA MAŁA 1. Szkoła Podstawowa BUKOWINA SYCOWSKA 1. Szkoła Podstawowa SMOLNA 1. Szkoła Podstawowa WABIENICE 1. Szkoła Podstawowa MIĘDZYBÓRZ 1.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (Technikum) SYCÓW 1. Liceum Ogólnokształcące 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (Technikum) DZIADOWA KŁODA 1. Gimnazjum DOBRZEŃ 1. Szkoła Podstawowa; CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn.: Innowacyjny system wspomagania oświaty w powiecie oleśnickim współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 191550,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 191406,00

  • Oferta z najniższą ceną: 190920,00 / Oferta z najwyższą ceną: 221920,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.