eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › USŁUGA W ZAKRESIE NAPRAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-10-15

Kraków: USŁUGA W ZAKRESIE NAPRAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO
Numer ogłoszenia: 343022 - 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 64 68 502, faks 12 64 68 930.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalrydygier.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szpital sp. z o.o.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA W ZAKRESIE NAPRAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi naprawy sprzętu medycznego według 2 grup: grupa 1 - źródła światła Xenon Nova 175 grupa 2 - naprawa videokolonoskopu, videogastroskopu, videogastroskopu, videoduedenoskopu zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do nin. specyfikacji. 2. Zastrzega się częściowy wybór ofert gdzie część stanowią grupy od 1 do 2, 3. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w załączniku nr 1 do specyfikacji dla poszczególnej grupy zostaną odrzucone; 4. Zamawiający udostępni sprzęt medyczny w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności wykonania naprawy w siedzibie Wykonawcy, ewentualny koszt transportu danego urządzenia należy wkalkulować w cenę usługi. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów transportu. 5. Wykonawca udzieli co najmniej: - 3 miesięcznej gwarancji na naprawiony sprzęt medyczny - DOTYCZY GRUPY 1 - 6 miesięcznej gwarancji na naprawiony sprzęt medyczny - DOTYCZY GRUPY 2 6. W okresie udzielonej gwarancji na wymienione części Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu gwarancyjnego w zakresie wymienionych części. Wykonawca pokrywa koszty usługi na swój koszt (obejmującego również dojazd i transport), polegającego na wymianie ich części, na wolne od wad, na warunkach opisanych w niniejszej umowie. 7. W ramach świadczenia serwisu gwarancyjnego, o którym mowa w pkt. 7 i 8, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt (łącznie z kosztami transportu i dojazdu) awarii, wad, bądź usterek w terminie 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy tj. sobota, niedziela, święta) od dnia zgłoszenia. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający zgodnie z art. 45 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie napraw urządzeń medycznych zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - załącznik nr 3 do specyfikacji;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia - załącznik nr 3 do specyfikacji,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie, że dysponuje potencjałem technicznym do wykonania przedmiotowego zamówienia - załącznik nr 3 do specyfikacji.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia - załącznik nr 3 do specyfikacji.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia - załącznik nr 3 do specyfikacji.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta ma zawierać: a) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru - załącznik nr 2 do specyfikacji), b) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (wymienione w pkt VII specyfikacji), c) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 8b specyfikacji, d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, e) wypełniony i podpisany: załącznik nr 1, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5 do specyfikacji f) wypełniony i podpisany: załącznik nr 6 oraz załącznik 7 do specyfikacji - DOTYCZY GRUPY 2 b) dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę autoryzacji producenta sprzętu będącego przedmiotem niniejszego postępowania na serwis urządzeń w formie aktualnego oświadczenia/deklaracji wydanego przez producenta sprzętu. W przypadku nie posiadania autoryzacji producenta Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 4 usługi o podobnym charakterze, każda na kwotę min. 15 tys. zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (rekomendacje), wystawione przez podmiot dla którego usługi zostały wykonane - załącznik nr 7 do specyfikacji - DOTYCZY GRUPY 2

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Usługodawca przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: a) terminu wykonania umowy, w szczególności w związku z zaistnieniem odpowiednio udokumentowanych prze Wykonawcę okoliczności od niego niezależnych. b) osób kluczowych do realizacji umowy oraz osób reprezentujących strony z uwagi na niezależne do stron okoliczności ( tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne ); c) danych teleadresowych stron zapisanych w umowie; 3. Zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny brutto i nie mogą być niekorzystne dla Usługodawcy. 4. Usługodawca dopuszcza również możliwość zmiany zapisów umowy w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa. 5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalrydygier.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 15 B, II piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2014 godzina 11:30, miejsce: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., 31-826 Kraków os. Złotej Jesieni 1, Dziennik Podawczy, pokój 238, I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: grupa 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: grupa 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.