eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zagrodno › DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY ZAGRODNO W ROKU 2014.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-01-29

Zagrodno: DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY ZAGRODNO W ROKU 2014.
Numer ogłoszenia: 33690 - 2014; data zamieszczenia: 29.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 12148 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie, Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno, woj. dolnośląskie, tel. 76 8773-398, faks 76 8773-398.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY ZAGRODNO W ROKU 2014..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na codziennym przygotowaniu i dostawie do szkół na terenie Gminy Zagrodno gorących obiadów jednodaniowych w postaci drugich dań plus owoc lub jogurt w celu dożywiania dzieci, realizowanego ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie. Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od dnia podpisania umowy do 19.12.2014 r., oprócz przerw w nauce (przerwy świąteczne, ferie, itp.). Szacowana liczba dni nauki w których będą wydawane uczniom posiłki: około 170. Proponowane zestawy: Gorący posiłek w postaci II dania, proponowane zestawy: pierogi - nadzienie różne; kopytka - dodatki różne; naleśniki - nadzienie różne; mięso/ryby - dodatki ziemniaki, surówka; gołąbki - sosy różne; gulasz - dodatki ziemniaki, surówka; placki ziemniaczane - sos; pulpety w sosie - surówka. Pod pojęciem drugie danie należy rozumieć posiłek mięsny/rybny z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi jarzynami. Do mięsa zamiennie mogą być podawane ziemniaki, kasze, ryż lub makaron. Drugie danie mogą też stanowić pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z sosem i krokiety. Waga posiłków powinna się przedstawiać następująco: ziemniaki, kasza, ryż lub makaron - 200g, mięso lub ryba - 100g, surówka lub jarzyny - 100g, pierogi, naleśniki, kopytka, makaron, krokiety z sosem - 200g. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć posiłki w termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne. Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. Punktach zbiorowego żywienia, tj. posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności. Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków. Posiłek pakowany będzie w naczynia jednorazowe ze sztućcami jednorazowymi. Brudne naczynia mają być uprzątnięte przez wykonawcę najpóźniej następnego dnia po spożyciu przez dzieci posiłku i wywiezione ze szkoły. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 roku Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność i wagę zamawianego posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w zamówieniu, Zamawiający kosztami badania obciąży Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu tygodnia. Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z Dyrektorami Szkół i Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie. Przykładowy jadłospis będzie przedstawiany Dyrektorom Szkół i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tygodniowym wyprzedzeniem. Zamówienie obejmuje pięć szkół z uwzględnieniem ilości dzieci w roku 2014, w miejscowościach: SP Brochocin - 15, SP Olszanica - 6, SP Radziechów- 7, SP Zagrodno- 35, Gimnazjum Zagrodno - 21. Razem 84 dzieci. Szacunkowa liczba dzieci objętych dożywianiem w trakcie okresu dożywiania może ulec zmianie - zwiększeniu lub zmniejszeniu. W przypadku zmiany liczby posiłków, Wykonawca będzie obowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco potrzeb zarówno mających wpływ na zwiększenie jak i na zmniejszenie liczby posiłków. Miejsce i godziny wydawania posiłków wyznaczają Dyrektorzy Szkół. Wykaz dzieci objętych dożywianiem zostanie przekazany Wykonawcy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przed rozpoczęciem dożywiania. 1. Standardy żywienia 1) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP oraz ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r Nr 171, poz.1225 z późn.zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do ustawy, 2) Przy planowaniu posiłków należy uwzględnić zalecaną wartość energetyczną, wielkość posiłku oraz normy produktów dla dzieci w wieku szkolnym. Wyklucza się posiłki sporządzone na bazie półproduktów oraz na bazie Fast Food lub mrożonki. Produkcja posiłków powinna odbywać się z surowców świeżych, najwyższej jakości, posiadających dokumenty dopuszczające je do spożywania, z zachowaniem reżimów dietetycznych i sanitarnych, 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność i wagę posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w przepisach dobrego żywienia oraz SIWZ, Zamawiający kosztami badania oraz ewentualnych kosztów stwierdzonych nieprawidłowości obciąży Wykonawcę. 4) Przygotowanie posiłków zgodnie ze współczesnymi zaleceniami racjonalnego żywienia, podstawę wyżywienia powinny stanowić produkty o wysokiej zawartości pełnowartościowego białka, węglowodanów, produkty mleczne, warzywa, owoce. 2. Sposób dostawy: 1) Realizując dostawy Wykonawca zachowywać będzie segregację potraw, dostarczając je Zamawiającemu każdego dnia, w odpowiednich zbiorczych pojemnikach zapewniających przydatność potraw do spożycia, bezpośrednio po opróżnieniu pojemników i niezwłocznym podzieleniu potraw na porcje, oraz zapewniających właściwą ochronę i temperaturę. Posiłki dostarczane będą środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności, spełniając przy tym wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne, dopuszczonymi decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia, 2) Ciepły posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. Punktach zbiorowego żywienia, tj. posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności, 3) Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłków. Posiłek porcjowany będzie w naczynia jednorazowe ze sztućcami jednorazowymi wykonanymi z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością oraz wydawany dzieciom w godzinach ustalonych z Dyrektorami szkół, 4) Używane naczynia winny być uprzątnięte przez wykonawcę najpóźniej następnego dnia po spożyciu przez dzieci posiłku i wywiezione ze szkoły, 5) Przekazanie zawartości pojemników z żywnością oraz następnie przekazywanie pustych pojemników następować będzie w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby upoważnione ze strony Wykonawcy i Zamawiającego, 6) W ramach zamówienia Wykonawca nieodpłatnie dokonywać będzie odbioru niespożytych resztek posiłków. W tym celu dostarczy Zamawiającemu odpowiedniej ilości i wielkości pojemników. Odbiór resztek posiłków będzie odbywał się zgodnie z potrzebami, jednak nie rzadziej niż raz na dobę.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00 - Usługi dostarczania posiłków do szkół 55.52.31.00 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych 55.32.00.00 - Usługi podawania posiłków 55.32.10.00 - Usługi przygotowywania posiłków 55.32.20.00 - Usługi gotowania posiłków .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 101203,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 84388,89

  • Oferta z najniższą ceną: 84388,89 / Oferta z najwyższą ceną: 84388,89

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.