eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Przejście przez ścianę kanalizacji sanitarnej

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-01-29

Szczecin: Przejście przez ścianę kanalizacji sanitarnej
Numer ogłoszenia: 33372 - 2014; data zamieszczenia: 29.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 27598 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Opera na Zamku, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4348102, 4348135, faks 91 4348133.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przejście przez ścianę kanalizacji sanitarnej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dodatkowych robót budowlanych w zakresie wykonania przejścia kanalizacji sanitarnej przez istniejącą ścianę nośną pomiędzy skrzydlem wschodnim i południowym w poziomie kondygnacji parteru.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Nazwa projektu: Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie Numer umowy: UDA-RPZP.06.02.01-32-002-11-00 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3640,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4291,06

 • Oferta z najniższą ceną: 4291,06 / Oferta z najwyższą ceną: 4291,06

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie faktyczne:na etapie przygotowania dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane realizowane w ramach I etapu przebudowy Opery Projektant opierając się na informacjach zawartych w dostępnych archiwalnych dokumentacjach projektowych zaprojektował przebieg kanalizacji sanitarnej w poziomie parteru pomiędzy pomieszczeniami P.0.04 i P.0.05 zgodnie z rysunkiem PW 3/2.3 Rzut parteru. W trakcie realizacji robót rozbiórkowych po zdemontowaniu okładzin ścian i sufitów pomieszczenia holu głównego (foyer) oraz sali widowni stwierdzono, że w ścianie nośnej pomiędzy ww. pomieszczeniami na poziomie kondygnacji parteru jest zlokalizowana podwalina żelbetowa konstrukcji nośnej słupowo-rygolowej sali widowni i skrzydła południowego, która znajduje się bezpośrednio na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej zgodnie z rys. PW 3/2.3 Rzut parteru. Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym na budowie, Projektant dostarczył rozwiązanie projektowe zamienne dla trasy przebiegu kanalizacji sanitarnej, które nie stoi w kolizji z istniejącą podwaliną żelbetową. Rozwiązanie zamienne zostało przedstawione na rysunku PB 3/2.11 Szczegół B. W związku z wprowadzoną zmianą przebiegu kanalizacji sanitarnej wystąpiła konieczność wykonania otworu wierconego o wymiarach niezbędnych do przeprowadzenia przewodu kanalizacji sanitarnej o średnicy 110 mm w ścianie ceglanej gr. około 3,7mb. Roboty związane z wykonaniem otworu w ścianie nośnej są niezbędne do wykonania kanalizacji sanitarnej objętej umowa podstawową w przebudowywanym obiekcie w zakresie przyłączenia kanalizacji sanitarnej z pomieszczeń toalet pod widownią. Przedmiotowe roboty dodatkowe nie były możliwe do przewidzenia na etapie projektowania ponieważ, nie była możliwa do stwierdzenia kolizja projektowanej kanalizacji sanitarnej z ukrytą pod okładzinami ścian podwaliną żelbetową. Wyżej opisany stan faktyczny wyczerpuje przesłanki udzielenia zamówień dodatkowych na roboty budowlane, zgodnie artykułem art. 67 ust.1 pkt. 5 lit. b). Uzasadnienie prawne: art. 67 ust.1 pkt. 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.