eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipnica Murowana › Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Lipnica Murowana w oparciu o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-10-07

Lipnica Murowana: Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Lipnica Murowana w oparciu o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
Numer ogłoszenia: 332544 - 2014; data zamieszczenia: 07.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 207737 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnica Murowana, Lipnica Murowana 44, 32-724 Lipnica Murowana, woj. małopolskie, tel. 014 6852100, faks 014 6852102.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Lipnica Murowana w oparciu o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usługi dostępu do Internetu w zakresie przedmiotu uzupełniającego dla zadania pn. Świadczenie usługi dostępu do Internetu w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Lipnica Murowana w oparciu o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. 2. W ramach zamówienia uzupełniającego będzie dodatkowa do zamówienia podstawowego: a. Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie urządzeń dostępowych zapewniających podłączenie komputerów do Internetu w 29 gospodarstwach domowych na terenie Gminy Lipnica Murowana; b. Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie urządzeń dostępowych zapewniających podłączenie routerów zamawiającego oraz skonfigurowanie ich do współpracy z siecią internetową wykonawcy w 2 jednostkach podległych Zamawiającego. c. Wykonawca będzie świadczył na ww. łączu przez okres do 31.08.2015 r. usługi stałego dostępu do Internetu dla 29 gospodarstw domowych Beneficjentów Ostatecznych oraz dla 2 jednostek podległych Zamawiającego. 3. Wykonawca dostarczy wszelkie urządzenia potrzebne do skonfigurowania połączeń: urządzenia dostępowe, okablowanie oraz jeśli to będzie wymagane, maszty i elementy umocowania anten (w przypadku wykorzystania technologii bezprzewodowych) 4. Urządzenia bezprzewodowe muszą posiadać świadectwa homologacji do realizacji łącza. W celu instalacji urządzeń przewodowych lub bezprzewodowych, wykonawca musi samodzielnie uzyskać wymagane prawem pozwolenia w tym właściciela budynku i dokonać wymaganych prawem zgłoszeń oraz dokonać niezbędnych ustaleń technicznych w celu podłączenia łącza, o ile będą wymagane 5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla Przetargu (dalej: SIWZ) stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy podstawowej oraz w §1 ust.1- 4 niniejszej umowy. 6. Protokół z negocjacji są integralnymi częściami Umowy, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo przed tymi dokumentami ma Umowa. Strony zgodnie postanawiają, iż Protokół z negocjacji oraz Umowa stanowią dokumenty wzajemnie się uzupełniające i wyjaśniające, co oznacza, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności w ich postanowieniach Wykonawca nie będzie uprawniony do ograniczenia Przedmiotu Umowy, ani zakresu należytej staranności..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.31.80.00 - Usługi przesyłu danych 72.40.00.00 - Usługi internetowe 51.30.00.00 - Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych 32.42.00.00 - Urządzenia sieciowe .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7560,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6605,50

 • Oferta z najniższą ceną: 6605,50 / Oferta z najwyższą ceną: 6605,50

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.