eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarne › Wykonanie robót teletechnicznych przy budowie budynku sali widzeń na terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce, ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-10-05

Czarne: Wykonanie robót teletechnicznych przy budowie budynku sali widzeń na terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce, ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka.
Numer ogłoszenia: 329166 - 2014; data zamieszczenia: 05.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" , ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne, woj. pomorskie, tel. 59 833 36 79, faks 59 833 24 30.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pigbzamowieniapubliczne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót teletechnicznych przy budowie budynku sali widzeń na terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce, ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót teletechnicznych przy budowie budynku sali widzeń na terenie Aresztu Śledczego w Hajnówce, ul. Warszawska 67, 17-200 Hajnówka. 3.1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z następującą dokumentacją znajdującą się w załącznikach do SIWZ: 1) załącznik 1a -przedmiar robót 2) załącznik 1b - dokumentacja projektowa 3.2. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający zapewni we współpracy z Inwestorem dostęp do obiektów będących przedmiotem zamówienia, na czas niezbędny do zapoznania się z nimi. Zamawiający zaleca wizję lokalną. 3.3. Wykonawca zapozna się z warunkami, w których będzie realizował przedmiot umowy i z tego tytułu nie będzie domagał się żadnych dodatków do ustalonego sposobu wynagrodzenia, z uwzględnieniem pkt 3.4. 3.4. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że w przedmiarach robót nie ma wszystkich robót wynikających z technologii wykonywania robót i niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego i ujęcia tych robót w złożonej ofercie. 3.5. Zamawiający wymaga, aby przy składaniu oferty Wykonawca uwzględnił utrudnienia w realizacji przedmiotu zamówienia wynikające z przeprowadzania robót w użytkowanych budynkach zakwaterowania osadzonych. 3.6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubezpieczył budowę na czas trwania robót. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument ubezpieczenia (umowę ubezpieczenia lub polisę) budowy po podpisaniu umowy, a przed przekazaniem przez Zamawiającego placu budowy. Treść polisy (umowy ubezpieczeniowej) musi być uzgodniona z zamawiającym. Jeśli Wykonawca opóźni się w dostarczeniu umów ubezpieczenia i polis, także przekazanie placu budowy opóźni się w stosunku do terminu określonego w umowie, przy zachowanym zgodnie z umową terminie zakończenia robót. W przypadku, gdy wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową o wartości nie niższej niż w/w - nie jest wymagane dodatkowe ubezpieczenie budowy. 3.7. W ciągu 2 dni od podpisania umowy, Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji robót i przedstawi, go do akceptacji Zamawiającego. 3.8. Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązani są do : 1) wykonywania robót z należytą starannością, przestrzegając przepisów prawa budowlanego, bhp i ppoż. obowiązujących w miejscu jego realizacji, w szczególności zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz przedmiarem robót dostarczonym przez Zamawiającego, 2) stosowania materiałów spełniających warunki wymagane przepisami określającymi zasady ich stosowania (w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,) 3) Roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w oparciu o Polskie Normy, wytyczne polskich instytucji i zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zasadami sztuką budowlaną. 4) ponoszenia odpowiedzialności za profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonywanie przedmiotu zamówienia, szkody wyrządzone w mieniu oraz osobom fizycznym znajdującym się w miejscu realizacji umowy o udzielenie zamówienia przez osoby zatrudnione do wykonywania przedmiotu umowy, 5) przed rozpoczęciem realizacji umowy o udzielenie zamówienia - zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w okresie od dnia rozpoczęcia robót do ich odbioru. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót, w tym sprzęt, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania oraz odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, 6) ponoszenia kosztów eksploatacji i opomiarowania pobieranych mediów, 7) przed rozpoczęciem realizacji zlecenia opracowania planu zagospodarowania budowy oraz BIOZ i uzgodnienia go z Zamawiającym - jeżeli obowiązuje , 8) zorganizowania placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt, zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz wykazania szczególnej dbałości o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 9) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy, 10) zapewnienia nadzoru nad realizacją robót przez kierownika budowy (robót) - osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i przynależnością do izby samorządu zawodowego, 11) zapewnienie dozoru ppoż w czasie wykonywania prac zagrażających bezpieczeństwu pożarowemu, 12) okazywania na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego wszelkich dokumentów dotyczące realizowanego zadania, 13) zgłaszania inspektorowi nadzoru lub Zamawiającemu do odbioru roboty ulegające zakryciu lub zanikające, 14) zgłaszania robót objętych zleceniem do odbioru końcowego oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru (w tym także końcowego odbioru całego obiektu oraz odbioru pogwarancyjnego całego obiektu), 15) doprowadzenia do należytego stanu i porządku teren budowy w terminie nie późniejszym niż w dniu odbioru końcowego robót, 16) przyjęcia na podstawie protokołu odbioru materiałów powierzonych przez Zamawiającego i przechowywania ich z należytą starannością oraz przedstawienia wyliczenie zużycia powierzonych materiałów- jeżeli zaistnieją takie okoliczności w trakcie realizacji robót, 17) wywozić na bieżąco śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po robotach rozbiórkowych, we własnym zakresie, na wysypisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Ponadto w przypadku materiałów podlegających utylizacji Wykonawca powinien na własny koszt zapewnić ich utylizację, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. 2001 r., Nr 62, poz. 628). 18) udzielenia pisemnej gwarancji na wykonane roboty na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty ostatecznego odbioru przez Zamawiającego - szczegółowe zasady w załączniku B do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.51.00 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne 45.31.12.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45.31.40.00 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 45.31.60.00 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie: 6000 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał: co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą zakresem dokumentacji technicznej, robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości nie niższej niż 300. 000 zł netto , lub co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadającą zakresem dokumentacji technicznej, robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, o łącznej wartości nie niższej niż 300. 000 zł netto Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonego w ofercie wykazu

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej : a) 1 osobą legitymującą się kwalifikacjami, o których mowa w § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. ( uprawnienia budowlane w zakresie telekomunikacji uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. ) oraz b) co najmniej 1 osobą legitymującą się kwalifikacjami, o których mowa w § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. ( uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne ). Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie Wykazu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8 SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie przedłożonego w ofercie wykazu

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana Umowy 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy będą dokonywane na podstawie art.144 Ustawy i wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany terminu realizacji robót wynikające z przyczyn związanych z wystąpieniem ponad-normatywnych złych warunków atmosferycznych, 2) zmiany terminu realizacji robót wynikających z wyniknięcia czynników uniemożliwiających realizację robót, takich jak wykopaliska archeologiczne, niewybuchy, niezinwentaryzowane przez poprzednich użytkowników, instalacje lub inne zdarzenia niespowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, 3) zmiany terminu realizacji robót związane z koniecznością powołania biegłych w przypadku wystąpienia przeszkód nieprzewidzianych SIWZ, a w szczególności ukrytych błędów w dokumentacji projektowej. 4) zmiany terminu realizacji robót związane z koniecznością wykonania robót dodatkowych niezbędnych do realizacji danego etapu, 5) zmiany terminu realizacji robót związanych z zaistnieniem siły wyższej, 6) zmiany w sposobie realizacji części umowy, w tym zmiany sposobu wykonywania robót lub instalacji spowodowane uzasadnionymi przyczynami technicznymi i technologicznymi, potwierdzonymi opiniami biegłych i rzeczoznawców zwłaszcza w sytuacji, gdy dotychczasowe rozwiązania mogłyby stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia przyszłych użytkowników lub obniżałyby funkcjonalność realizowanych obiektów budowlanych, 7) zmiany zakresu robót, które Wykonawca może powierzyć podwykonawcy, jeżeli zapewni to wyższy poziom wykonania robót lub przyśpieszy ich wykonania, 8) zmiany terminu realizacji robót związane z koniecznością wykonania robót zamiennych, 9) ) zmiany terminu realizacji robót wynikającego z okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy, a związanych ze zdarzeniami niemożliwymi do przewidzenia w chwili podpisania umowy lub innymi okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności lub nie miał wpływu na ich wystąpienie, a termin wykonania zobowiązania przez Zamawiającego nie jest zagrożony, 10) zmiany podwykonawcy i wprowadzenia nowych podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, 11) okoliczności wskazanych w § 9 ust. 2. 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bierze się pod uwagę zapisy spe-cyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pigbzamowieniapubliczne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej POMERANIA z siedzibą w Czarnem ODDZIAŁ W CZERWONYM BORZE, Czerwony Bór 23,18-400 Łomża, tel. (086) 215-35-95 - Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2014 godzina 11:00, miejsce: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej POMERANIA z siedzibą w Czarnem ODDZIAŁ W CZERWONYM BORZE, Czerwony Bór 23,18-400 Łomża, tel. (086) 215-35-95- pok. 18.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.