eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Dostawa żywności dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2016-10-09

Ogłoszenie nr 320200 - 2016 z dnia 2016-10-09 r.

Opole: Dostawa żywności dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu, krajowy numer identyfikacyjny 74305000000, ul. ul. Osmańczyka  22, 45027   Opole, woj. opolskie, państwo , tel. 774 543 850, e-mail sekretariat@zsm.opole.pl, faks 774 543 850.
Adres strony internetowej (URL): www.zsm.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Uczelnia Publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.zsm.opole.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
7


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1 - Różne produkty spożywcze, Część 2 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, Część 3 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie, Część 4 - Produkty mleczarskie, Część 5 - Ryby przetworzone i konserwowe, Część 6 - Jaja kurze, Część 7 - Produkty głęboko mrożone. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych wyszczególnionych w częściach do Internatu przy Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu. Zamawiający wymaga zaoferowania produktów, które: a) Spełniają wymagania opisane w formularzach cenowo - ofertowych;b)Są wysokiej jakości;c)Posiadają stosowne atesty, świadectwa, certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające do spożycia;d)Spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach, a w szczególności że grupy środków spożywczych o których mowa w ust. 1 pkt 2, 6-8 i pkt 20 niniejszego rozporządzenia, nie zawierają więcej niż: o 15 g cukru w 100g/ml produktu gotowego do spożycia, a w przypadku produktów mlecznych, o których mowa w ust 1 pkt 7, nie więcej niż 13,5 g cukru w 100g/ml produktu gotowego do spożycia,o 10 g tłuszczu w 100g/ml produktu gotowego do spożycia,o 0,4 sodu/ 1g soli w 100g/ml produktu gotowego do spożycia, a w przypadku pieczywa półcukierniczego i cukierniczego nie więcej niż 0,45 g sodu/ 1,2 g soli w 100g/ml produktu gotowego do spożycia;e)Transport oferowanych produktów spożywczych musi odpowiadać wymaganiom sanitarnym dotyczącym środków transportu żywności określonych przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz.594 z póź. zm.) f)Spełniają wymagania systemu HACCP określone w Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia bezpieczeństwie 3.Zakres zamówienia obejmuje dostawę artykułów żywnościowych w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo - ofertowych. 4.Zamawiający w ramach prawa opcji zastrzega, iż zamierza zrealizować 75% zakresu zamówienia wskazanego w formularzach cenowo - ofertowych jako koniecznego minimum w trakcie trwania umowy. 5.Realizacja opcji (do 25% pozostałego zakresu zamówienia) wystąpi w zależności od zwiększonych potrzeb zamawiającego trudnych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. 6.Realizacja rozszerzonego zakresu nie będzie wymagała aneksu do umowy. 7.Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę otrzyma wynagrodzenie należne z tytułu wykonania rzeczywistego zakresu umowy. 8.Dostawa towarów do Internatu ZSM w Opolu leży po stronie Wykonawcy na jego ryzyko i koszt.9.Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w oparciu o bieżące zapotrzebowanie Zamawiającego składane telefonicznie lub faxem lub e-mailowo. 10.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdemu Wykonawcy przysługuje możliwość złożenia jednej oferty do każdej wybranej części zamówienia. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.5) Główny kod CPV: 15.00.00.00 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
Dodatkowe kody CPV:15800000-6, 15100000-9, 15810000-9, 15500000-3, 15200000-0, 15896000-5, 03142500-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 01/11/2016 data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: wg. oświadczenia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: wg. oświadczenia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wg. oświadczenia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz cenowo - ofertowy, sporządzony według wzorów stanowiących - Załączniki nr 2 do SIWZ odpowiednio dla danej części zamówienia . Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz ofertowy wg wzoru załączonego do SIWZ - Załącznik nr 1 do SIWZ. Pełnomocnictwo, jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena 60
termin dostawy40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w przypadku: o zmiany przepisów prawnych mających wpływ na cenę umowy, a w szczególności zmiany podatku VAT lub wprowadzenia akcyzy, o zmiany nazwy lub adresu firmy Wykonawcy, spowodowane zmianą formy organizacyjno - prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą, o wystąpienia ograniczeń dostępności artykułów wymienionych w ofercie lub wycofanie z rynku tych artykułów, powodujące konieczność wymiany na artykuły równoważne, o działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostaw, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek Strony umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/10/2016, godzina: 15:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> j.polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Różne produkty spożywcze

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.(Herbata czarna w torebkach do zaparzania 2g w opakowaniach po 100 szt.) Opakowanie233 , 2 Herbata granulowana czarna indyjska w opakowaniu o masie netto nie mniej niż 200g, rodzaj opakowania gwarantujący ochronę aromatu opakowanie 210, 3Herbata owocowa - różne smaki, w torebkach do zaparzania w opakowaniach po 20 torebek. Opakowanie 47, 4 Kakao niesłodzone , w opakowaniach nie mniej niż 150g. opakowanie 41 / 5 Cukier kg 420, 6 Kasza gryczana kg 93, 7 Kasza jęczmienna-średnie ziarno kg 35, 8 Płatki kukurydziane w opakowaniach nie mniej niż 250g opakowanie 583, 9 Ryż biały długo ziarnisty kg117, 10 Mąka pszenna wrocławska typ 500 kg 373, 11Mąka ziemniaczana kg 58, 12 Dżem różne smaki, w opakowaniach szklanych nie mniejszych niż 260g: opakowanie 758, 13 Groszek konserwowy w opakowaniach nie mniej niż 250g opakowanie 128, 14 Fasolka czerwona konserwowa w opakowaniach nie mniej niż 250g opakowań 117, 15 Kukurydza konserwowa w opakowaniach nie mniej niż 340g szt.257; 16 Koncentrat pomidorowy 30%, w opakowaniach szklanych 800g opakowań140; 17 Sól o obniżonej zawartości sodu ( sodowo-potasowa)kg93; 18 Włoszczyzna suszona w opakowaniach nie mniejszych niż 1 kg.6; 19Czosnek granulowany w opakowaniach nie mniejszych niż 1 kg.kg2; 20 Pieprz ziołowy mielony w opakowaniach nie mniejszych niż 1kg kg 2; 21 Pieprz naturalny mielony w opakowaniach minimum 1 kg kg2; 22 Majeranek suszony tarty, w opakowaniach nie minimum 1kg kg 2/ 23 Ziele angielskie w opakowaniach minimum 1kg kg2/ 24Liść laurowy w opakowaniach minimum 1 kg kg2/ 25 Zioła do drobiu w opakowaniach minimum 1 kg kg 3/ 26 Musztarda - dowolny rodzaj w opakowaniach minimum 450g do wyciskania opakowań 105/ 27 Ketchup łagodny 500g, o zawartości koncentratu pomidorowego min. 30% w opakowaniach do wyciskania opakowań105 / 28 Rodzynki kg6 / 29 Makaron w opakowaniach 500g: nitki, wstążki, łazanki, świderki kg 525 / 30 Chrzan lub krem chrzanowy, w opakowaniach minimum 270g opakowanie 82 / 31 Ogórki konserwowe lub kwaszone w opakowaniach 1 litr opakowanie 455 / 32 Olej rafinowany rzepakowy o zawartości kwasów nienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40% litr 467 / 33 Miód pszczeli. Litr 82
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 14
5) Kryteria oceny ofert:

KryteriaZnaczenie
cena60
termin płatności40
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2    Nazwa: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kurczaki; Mięso mielone z indyka; Piersi z kurcząt; Kiełbasa krakowska sucha o zawartości co najmniej 70% mięsa w 100 g produktu; Pasztetowa wieprzowa wędzona Karczek bez kości; Łopatka wieprzowa bez kości; Mięso mielone wieprzowo-wołowe Szynka odkostniona; Wątroba drobiowa; Szynka wędzona o zawartości co najmniej 70% mięsa w 100 g produktu; Szynka z łopatki konserwowa o zawartości co najmniej 70% mięsa w 100 g produktu; Baleron z indyka o zawartości co najmniej 70% mięsa w 100 g produktu; Boczek wędzony; Kiełbasa parzona krakowska lub szynkowa o zawartości co najmniej 70% mięsa w 100 g produktu; Kiełbasa toruńska o zawartości co najmniej 70% mięsa w 100 g produktu; Polędwica drobiowa o zawartości co najmniej 70% mięsa w 100 g produktu; Kiełbasa śląska o zawartości co najmniej 70% mięsa w 100 g produktu; Polędwica sopocka o zawartości co najmniej 70% mięsa w 100 g produktu; Schab bez kości; Uda z kurczaka.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 14
5) Kryteria oceny ofert:

KryteriaZnaczenie
cena60
termin płatności40
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3    Nazwa: Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Chleb pszenno-żytni 700g niekrojony, spełniający niżej opisane wymagania. Chleb razowy 700g niekrojony spełniający niżej opisane wymagania. Bułki pszenne zwykłe 100g Bułki grahamki 100g Bułka tarta Drożdżówki o masie nie mniejszej niż 100g Rogale o masie nie mniejszej niż 100g
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 14
5) Kryteria oceny ofert:

KryteriaZnaczenie
cena60
termin płaatności20
jakość20
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4    Nazwa: Produkty mleczarskie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Masło: produkt bez domieszek tłuszczów roślinnych o zawartość tłuszczu mlecznego nie mniejszej niż 82%, Termin przydatności nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy. Maślanka owocowa w opakowaniach do 250 ml. Ser biały półtłusty (twaróg) o wartości energetycznej nie mniej niż 129 kcal/100g. Termin przydatności nie krótszy niż 7 dni od daty dostawy. Ser żółty typu gołda. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od daty dostawy. Mleko 2%, w folii o pojemności netto 0,9l Termin przydatności nie krótszy niż 3 dni od daty dostawy. Śmietana 12% w kubkach nie mniejszych niż 330g, słodka, bez grudek, barwa biała lub krem. Termin przydatności nie krótszy niż 7 dni od daty dostawy. Jogurt kubek o pojemności od 130 -150 g owocowy różne smaki z widocznymi kawałkami owoców. Termin przydatności nie krótszy niż 5 dni od daty dostawy. Jogurt naturalny kubek 330 ml . Termin przydatności nie krótszy niż 5 dni od daty dostawy. Mleko w kartonie 3,2%. Tłuszczu. Termin przydatności nie krótszy niż 3 dni od daty dostawy. Mleko o smaku owocowym w opakowaniach do 250 ml. Serek homogenizowany o różnych smakach, w opakowaniach o masie nie mniej niż 140g netto. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 5 dni od daty dostawy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 14
5) Kryteria oceny ofert:

KryteriaZnaczenie
cena60
termin płatności40
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5    Nazwa: Ryby przetworzone i konserwowe

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Filet z mintaja - mrożony o zawartości glazury nie większej niż 20% Filet z dorsza - mrożony o zawartości glazury nie większej niż 20% Konserwa z makreli w pomidorach, masa netto nie mniej niż 170 g. Co najmniej 60% mięsa ryb w 100g produktu. Konserwa z makreli w pomidorach o masie netto nie mniej niż 170g. Co najmniej 60% mięsa ryb w 100g produktu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15200000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 14
5) Kryteria oceny ofert:

KryteriaZnaczenie
cena60
termin płatności40
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6    Nazwa: jaja kurze

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jaja kurze, kategoria wagowa XL70-75g,nie popękane i nie myte, termin ważności minimum 7 dni od daty dostawy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03142500-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 14
5) Kryteria oceny ofert:

KryteriaZnaczenie
cena60
termin płatności40
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7    Nazwa: Produkty głęboko mrożone

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Mieszanka kompotowa mrożona w pakowaniu 2,5 kg Truskawki mrożone w opakowaniu 2,5 kg Wiśnie mrożone bez pestek w opakowaniach 2,5 kg Mieszanka warzywna ( marchewka, kalafior, brokuły) w opakowaniu 2,5 kg Fasolka szparagowa w opakowaniu 2,5 kg
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15896000-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 14
5) Kryteria oceny ofert:

KryteriaZnaczenie
cena60
termin płatności40
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.