eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zamość › Remont kruszywem przy pomocy równiarki lub rozściełacza

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2016-10-08

Ogłoszenie nr 320191 - 2016 z dnia 2016-10-08 r.

Zamość: Remont kruszywem przy pomocy równiarki lub rozściełacza
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość, krajowy numer identyfikacyjny 6023517900000, ul. ul. Partyzantów  42454, 22400   Zamość, woj. lubelskie, państwo , tel. 84 639 05 82, e-mail sekretariat@gzokgminyzamosc.pl, faks 84 639 05 82.
Adres strony internetowej (URL): http://www.gzokgminyzamosc.naszbip.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
http://www.gzokgminyzamosc.naszbip.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość ul. Partyzantów 3/24, 22-400 Zamość


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont kruszywem przy pomocy równiarki lub rozściełacza
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Remont kruszywem przy pomocy równiarki lub rozściełacza Wbudowanie 300 ton kruszywa z przygotowaniem podłoża przy pomocy równiarki lub rozściełacza - Wykonawca powinien dysponować równiarką oraz rozściełaczem - o wyborze rodzaju sprzętu będzie decydować zamawiający. Przygotowanie podłoża powinno polegać na wyrównaniu korony drogi równiarką samojezdną, drogową minimum III klasy i zagęszczeniu jej walcem wibracyjnym przy użyciu materiału zalegającego na drodze. Zakres przedmiotu zamówienia stanowi zakup, dostarczenie, wbudowanie i zagęszczenie (walcem wibracyjnym o wadze minimum 8 ton) kruszywa mineralnego, łamanego dolomitowego o frakcji: a) 0 - 31,5 mm w ilości 300 ton, zawartość zanieczyszczeń kruszywa: do 5%. Kruszywo powinno spełniać normę PN-EN 13043. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących czynności: a) zakup i dostarczenie kruszywa; b) wykonanie prac przygotowawczych; c) profilowanie poprzez wyrównanie nawierzchni dróg żwirowych lub tłuczniowych wraz z nadaniem odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych istniejącego podłoża; d) wypełnienie i rozścielenie ubytków nawierzchni kruszywem łamanym; e) wyrównanie powierzchni naprawianych miejsc z nadaniem spadku poprzecznego i podłużnego zgodnego ze spadkiem istniejącego podłoża oraz jego zagęszczenie. Do prac należy użyć zestawu składającego się z równiarki drogowej minimum III klasy oraz rozkładarki drogowej (rozściełacz) i walca drogowego. Grubość warstwy wbudowanego kruszywa: od 8 cm do 20 cm po zagęszczeniu - grubość warstwy będzie wskazana przez Zamawiającego. Należy zapewnić równość nawierzchni i uzyskać spadki umożliwiające odprowadzenie wód opadowych. Po otrzymaniu zlecenia od Zamawiającego, przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z warunkami w terenie zwracając szczególną uwagę na urządzenia obce (studzienki wodociągowe, itp.) znajdujące się w drodze oraz szczegółowo uzgodnić zakres prac z Zamawiającym. Wykonawca w trakcie wykonywania zlecenia jest zobowiązany do codziennego powiadamiania przedstawiciela Zamawiającego o miejscu prowadzonych prac, godzinie rozpoczęcia i godzinie zakończenia prac oraz ilości wbudowania kruszywa na nr tel. 84 6392959. Każda partia dostarczonego kruszywa powinna zostać potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego na przedłożonym przez Wykonawcę dowodzie dostarczonego kruszywa. W przypadku braku możliwości wjazdu na drogę samochodami z naczepami o dużym tonażu Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia materiałów samochodami skrzyniowymi samowyładowczymi. W zależności od charakterystyki i stanu technicznego dróg Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym musi stosować odpowiednie środki transportu, które nie będą powodować niszczenia nawierzchni dróg. Dowóz kruszyw w celu naprawy dróg będzie następował sukcesywnie w ciągu całego okresu obowiązywania umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, wbudowanych materiałów, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie prowadzonych prac, metody użyte przy robotach oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami. Ponadto na Wykonawcy spoczywają następujące obowiązki: a) prowadzenie na bieżąco obmiaru robót, na koniec tygodnia zdawanie sprawozdań z ilości wbudowanego materiału; b) wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tej dziedzinie; c) zapewnienie właściwej organizacji ruchu drogowego w trakcie trwania prowadzonych prac - w przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia robót Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z tego tytułu; d) nie naruszanie własności i innych praw osób trzecich; e) przestrzeganie przepisów BHP, o ruchu drogowym oraz prawa budowlanego; f) dostarczanie na każde żądanie atestów lub badań laboratoryjnych na wbudowany materiał; g) utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, znaki drogowe, urządzenia odwodnienia, itp.) na terenie wykonywanych prac w okresie trwania robót; h) zapewnienie osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do obsługi sprzętu budowlanego w szczególności równiarki i walca. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia wykonywania zleconych usług w czasie nie dłuższym niż 2 doby od momentu otrzymania zlecenia. Zamawiający będzie dokonywał odbioru robót zgodnie ze zgłoszeniem Wykonawcy, nie częściej niż raz na tydzień. Rozliczenie wykonanych robót następować będzie po ich odbiorze. Remont dróg odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. Zamawiający zastrzega sobie prawo sukcesywnego zamawiania usług dostosowując je do potrzeb wynikających z konieczności naprawy poszczególnych dróg na terenie gminy. Przedmiot umowy musi być objęty minimum 6 miesięcznym okresem gwarancji - należy go wskazać w ofercie (załącznik nr 1), ponieważ jest to jednym z kryteriów oceny ofert zgodnie z rozdziałem XV niniejszego SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji. Prawo opcji przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o maksymalnie 15 %. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie publicznym (Zamawiającego). Zamawiający przekaże pisemną informację Wykonawcy o potrzebie realizacji prawa opcji. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót (opcji) po cenie jednostkowej określonej w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ nr GZOK.2710.61.2016 Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach przedmiotu zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

II.5) Główny kod CPV: 45.23.31.42 - Roboty w zakresie naprawy dróg

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/11/2016


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony po złożeniu przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków - załącznik nr 2
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony po złożeniu przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków - załącznik nr 2
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony po złożeniu przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków - załącznik nr 2
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami: równiarka drogowa minimum III klasy, rozściełacz, walec drogowy - o masie minimum 8 ton. - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: operator: równiarka drogowa minimum III klasy, rozściełacz, walec drogowy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60
długość gwarancji40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, określone w § 4 wzoru umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 24/10/2016, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.