eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabór › Budowa dwóch wolnostojących domów jednorodzinnych - 4

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2016-03-25

Zabór: Budowa dwóch wolnostojących domów jednorodzinnych - 4
Numer ogłoszenia: 31185 - 2016; data zamieszczenia: 25.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze , ul. Zamkowa 1, 66-003 Zabór, woj. lubuskie, tel. 068 3274028, faks 068 3218008.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cldim.zgora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dwóch wolnostojących domów jednorodzinnych - 4.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch wolnostojących domów jednorodzinnych. Podstawowe informacje o obiektach: Budynki parterowe, niepodpiwniczone, wolnostojące z poddaszem nieużytkowym, - wysokość budynków - 6,42 m n.p.t. - powierzchnie zabudowy - 125,10 m2 - powierzchnie użytkowe - 101,28 m2 - kubatury - 581,00 m3 - wysokość budynku - 5,39 m - dachy wielospadowe, o konstrukcji więźby drewnianej. Powierzchnie działek: - działka 480/56 - 961 m2, - działka 480/57 - 1 099 m2...

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.00 - Roboty budowlane w zakresie budowy domów .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000zł.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku - Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku składając w tym zakresie stosowne oświadczenie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca wykonał, co najmniej trzy zadania, polegające na budowie lub rozbudowie budynku i zadania te obejmowały branże ogólnobudowlaną, instalacyjną i elektryczną, a wartość dla każdego zadań była nie mniejsza niż 600 000 zł. brutto, Zamawiający wymaga, by na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków Wykonawca do oferty dołączył poświadczenia (lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia) potwierdzające spełnienie powyższych warunków oraz określających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują koniecznym do wykonania zamówienia potencjałem technicznym. Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku - Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku składając w tym zakresie stosowne oświadczenie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 1) złożą oświadczenia, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) dysponują osobami przynależnymi do właściwych okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa, posiadającymi konieczne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie do nich kwalifikacje zawodowe uznawane na zasadach określonych w odrębnych przepisach w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej, przy czym osoba przewidziana na kierownika budowy, powinna wykazać się nie mniej niż trzykrotnym sprawowaniem funkcji kierownika budowy przy zadaniach polegających na budowie lub rozbudowie domów, - instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnych w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych. 3) złożą wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności: odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanym wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) Wykonawcy złożą na tą okoliczność stosowne oświadczenie, 2) wykonawca wykaże się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 600 000 PLN.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca wykaże, że wykonał, co najmniej trzy zadania, polegające na budowie lub rozbudowie budynku i zadania te obejmowały branże ogólnobudowlaną, instalacyjną i elektryczną, a wartość dla każdego zadań była nie mniejsza niż 600 000 zł. brutto;;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowania. 2) Oświadczenie o dysponowaniu koniecznym do wykonania zamówienia potencjałem technicznym. 3) Oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4) Oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie. 5) W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 6) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy. 7) Zakres zadań, jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli występują). 8) Dokument, jednoznacznie wskazujący na upoważnienie osoby podpisanej pod ofertą i jej załącznikami do dokonania tej czynności - np.: odpis z właściwego rejestru lub inny dokument właściwy dla formy organizacyjnej wykonawcy wskazujący jednoznacznie na posiadanie przez podpisującego właściwego umocowania do dokonania takiej czynności, albo pełnomocnictwo wystawione przez osoby jednoznacznie umocowane do dokonywania w imieniu wykonawcy takiej czynności. 9) Zaakceptowany projekt umowy. 10) wypełniony Kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin wykonania zamówienia - 3
 • 3 - Długości gwarancji i rękojmi - 7

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie nie istotnych zmian umowy, rozumianych w ten sposób, że ich ujęcie na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia niemiałaby wpływu na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik samego postępowania. 2. Zamawiający dopuszczalne zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku: a) stwierdzenia wad lub braków w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego a wady te lub braki bezpośrednio skutkowały przestojami w wykonywaniu objętych zamówieniem robót, b) wystąpienia wyjątkowo nie korzystnych warunków atmosferycznych, które nie pozwolą na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlane lub wymogami zawartymi niniejszej specyfikacji, c) natrafienia w trakcie robót ziemnych na artefakty skutkujące wstrzymaniem robót albo inne przeszkody uniemożliwiające lub opóźniające prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca, d) gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych, a roboty te uniemożliwią dotrzymanie terminu realizacji zamówienia, e) powstanie opóźnień z powodu okoliczności, za które bezpośrednio ani pośrednio nie odpowiada Wykonawca, f) wprowadzenia koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli ich wprowadzenie będzie skutkowało wydłużeniem terminu realizacji zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez Wykonawcę d) rezygnacji z części prac na skutek zmiany projektu budowlanego (w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczność wykonywania robót zamiennych) z jednoczesnym obniżeniem tego wynagrodzenia, proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robót - niewykonane roboty rozliczane będą na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego i zestawienia ilościowo-wartościowego materiałów, sprzętu i robocizny. 4. Zamawiający dopuszcza też wprowadzenie zmian w umowie: a) poprzez wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres, b) w sposobie wykonania zamówienia (pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii właściwego konserwatora zabytków), jeżeli zmiany te polepszą techniczne właściwości realizowanego zadania nie zwiększając wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub nie pogarszając technicznych właściwości realizowanego zadania będą prowadzić do skrócenia czasu realizacji zamówienia albo zmniejszania wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cldim.zgora.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie zamawiającego, budynek Administracji, Zabór ul. Zamkowa 1e, pokój nr 1 sekretariat Dyrektora od poniedziałku do piątku, godz. 8:00 - 14:00. - nieodpłatnie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2016 godzina 09:00, miejsce: Siedziba zamawiającego w Zaborze ul Zamkowa 1e, budynek Administracji sekretariat Dyrektora w pokój nr 1..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.