eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Podbicie ścian w piwnicy skrzydła wschodniego

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-01-23

Szczecin: Podbicie ścian w piwnicy skrzydła wschodniego
Numer ogłoszenia: 27590 - 2014; data zamieszczenia: 23.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Opera na Zamku, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4348102, 4348135, faks 91 4348133 , strona internetowa www.opera.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Podbicie ścian w piwnicy skrzydła wschodniego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie dodatkowych robót budowlanych w zakresie podbicia ścian w piwnicy skrzydła wschodniego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Uzasadnienie faktyczne: na etapie przygotowania dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane realizowane w ramach I etapu Przebudowy Opery na Zamku w Szczecinie w ramach umowy podstawowej Projektant opierając się na materiałach archiwalnych dotyczących stanu technicznego przebudowywanego obiektu przyjął że ściana wschodnia w skrzydle wschodnim jest posadowiona na fundamentach na poziomie znacznie niższym niż istniejący poziom posadzki w piwnicy, co w konsekwencji zapewniało, że posadowienie istniejącej ściany będzie znajdowało się poniżej poziomu posadowienia projektowanej posadzki w pomieszczeniu W.P.09. Powyższe było przyjęte z analogi do poziomu posadzki Galerii Gotyckiej (pomieszczenia zajmowane przez Zamek) zlokalizowanej w piwnicy skrzydła wschodniego. W trakcie realizacji robót rozbiórkowych i ziemnych mających na celu obniżenie istniejącej posadzki do poziomu posadzki projektowanej stwierdzono, że istniejąca ściana wschodnia, skrzydła wschodniego jest posadowiona w części przylegającej do zakresu objętego przebudową znacznie płycej niż posadzka Galerii Gotyckiej. Zaistniała sytuacja była nie możliwa do przewidzenia ponieważ nie było możliwości dostępu do poziomu około 2 mb poniżej poziomu istniejącej posadzki a posadowienie i dostępności sąsiadujących pomieszczeń wskazywały na odmienny stan faktyczny istniejącej konstrukcji ściany i jej poziomu podparcia. W związku z powyżej opisaną sytuacją, nie możliwą do przewidzenia na etapie przygotowania przetargu, stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych w zakresie podbicia istniejącego muru ściany wschodniej skrzydła wschodniego w celu prawidłowego wykonania obniżenia posadzki piwnicy w pom. W.P.09 oraz w celu zapewnienia stabilności dla istniejącej konstrukcji ściany wschodniej skrzydła wschodniego. W związku z czym Projektant dostarczył rozwiązania projektowe dla podbicia ścian które zostały przedstawione na rys. nr K-0.4 Podbicie ścianek piwnicy w skrzydle wschodnim. Zakres prac dodatkowych jest niezbędny do wykonania Wykonawcy robót budowlanych realizowanych w ramach umowy na roboty zasadnicze objęte I etapem przebudowy i jest bezpośrednio powiązany z wykonaniem posadzek w piwnicy w pomieszczeniu W.P.09 i otworów drzwiowych pomiędzy pomieszczeniami skrzydła wschodniego W.P.09 i pomieszczeń W.P.01 toalet pod tarasem wschodnim. Uzasadnienie prawne: art. 67 ust.1 pkt. 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Konsorcjum firm w składzie: 1) Ineko Sp. z o.o, ul. 5-go Lipca 14, 70-376 Szczecin., kraj/woj. zachodniopomorskie.

  • 2) D.O.D. SYSTEM Robert Nicki, ul. H. Kołłątaja 10, 71-525 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.