eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Naprawa uszkodzeń dachu nad skrzydłem południowym

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-01-23

Szczecin: Naprawa uszkodzeń dachu nad skrzydłem południowym
Numer ogłoszenia: 27588 - 2014; data zamieszczenia: 23.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Opera na Zamku, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4348102, 4348135, faks 91 4348133 , strona internetowa www.opera.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa uszkodzeń dachu nad skrzydłem południowym.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie dodatkowych robót budowlanych związanych z naprawą uszkodzeń dachu nad skrzydłem południowym.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane .

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Uzasadnienie faktyczne: na etapie przygotowania przetargu na roboty budowlane realizowane w ramach I etapu Przebudowy Opery na Zamku w Szczecinie nie stwierdzono konieczności naprawy poszycia dachu skrzydła południowego. Za stan techniczny obiektu jest odpowiedzialny zarządca obiektu budowlanego, którym jest Zamek Książąt Pomorskich z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korsarzy 34. Opera na Zamku w Szczecinie, przygotowując przetarg nie posiadała informacji o ewentualnym stanie technicznym poszycia dachu i zakładała, że w związku z brakiem widocznych śladów przecieków powstałych w wyniku nieszczelności w poszyciu i opierzeniach dachu, stan techniczny dachu jest prawidłowy i nie wymaga żadnych działań mających na celu poprawę jego stanu technicznego. W trakcie realizacji robót rozbiórkowych w zakresie demontażu okładzin ścian i sufitów pomieszczenia widowni sali teatralnej w okresie wiosenno-letnim 2011 roku stwierdzono liczne ślady starych zacieków powstałe na ścianach widowni przebudowywanego obiektu będącymi pozostałościami po licznych zalaniach obiektu, nie widocznych w trakcie jego eksploatacji przed okresem przebudowy i przystąpieniem do robót rozbiórkowych. Po dokonaniu oględzin obiektu na etapie początkowym robót budowlanych nie stwierdzono widocznych uszkodzeń w poszyciu dachu. Na przełomie lat 2011 i 2012 oraz 2012 i 2013, w okresie intensywnych opadów i w trakcie roztopów śniegu zalegającego w koszach dachu wystąpiły miejscowe zalania placu budowy robót realizowanych w ramach I etapu, które Wykonawca zgłosił do zarządcy obiektu oraz Opery l.dz. INEKO/07/01/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. i l.dz. INEKO/02/06/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.. Zalania wystąpiły z miejsc niedostępnych w chwili funkcjonowania obiektu i niewidocznych przed zdemontowaniem okładzin ścian i sufitów. W związku z powyższym przeprowadzono wizję lokalną dachu skrzydła południowego w celu określenia przyczyn zalania wnętrza budynku. Stwierdzono, że w miejscach osadzenia koszy instalacji odwodnienia dachu i miejscach opierzenia attyk występują nieszczelności powodujące zaciekanie wody do wnętrza budynku a zakres uszkodzeń opisano w piśmie Inżyniera Kontraktu l.dz. IK/ONZ/33/K2/2013 z dnia 10 września 2013 r. . Zaistniała sytuacja rodzi konieczność wykonania prac polegających na naprawie obróbek blacharskich dachu skrzydła południowego, uszczelnień koszy instalacji kanalizacji deszczowej odwodnienia dachu skrzydła południowego i naprawie poszycia z izolacji (papa) połaci dachu skrzydła południowego. Prace naprawcze są konieczne do wykonanie w trakcie realizacji robót zasadniczych ponieważ sa bezpośrednio powiązane z robotami związanymi z przebudową i wymianą instalacji kanalizacji deszczowej oraz roboty dodatkowe są niezbędne do wykonania w chwili obecnej w związku z ułatwionym dostępem do ukrytej pod poszyciem okładzin ściennych i sufitów części instalacji kanalizacji deszczowej w budynku Niezbędność konieczności wykonania wskazanych robót polega na Zabezpieczeniu realizowanych w ramach umowy podstawowej robót budowlanych przed zniszczeniem w wyniku zalania wodami opadowymi z nieszczelności poszycia dachu. Niezależnie od opisanej konieczności wykonania omawianych robót dodatkowych z przyczyn gospodarczych oddzielenie omawianych robót stanowiących zamówienie dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Zaniechanie realizacji ww. robót spowodowałby konieczność wykonywania ww. robót bezpośrednio po zakończeniu realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający poniósłby zatem koszty organizacji placu budowy nowego wykonawcy, czego unika zlecając omawiane roboty wykonawcy już obecnemu na placu budowy. Uzasadnienie prawne: art. 67 ust.1 pkt. 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Konsorcjum firm w składzie: 1) Ineko Sp. z o.o, ul. 5-go Lipca 14, 70-376 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

  • 2) D.O.D. Robert Nicki, ul. H. Kołłątaja 10, 71-525 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.