eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brwinów › Zakup samochodu osobowego Typu BUS 3,5t,fabrycznie nowy,przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2008-10-17

Brwinów: Zakup samochodu osobowego Typu BUS 3,5t,fabrycznie nowy,przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
Numer ogłoszenia: 271471 - 2008; data zamieszczenia: 17.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej w Czubinie , Czubin 13, 05-840 Brwinów, woj. mazowieckie, tel. 0-22 729 63 57, fax. 0-22 729 63 57.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu osobowego Typu BUS 3,5t,fabrycznie nowy,przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Samochód osobowy BUS-fabrycznie nowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.Liczba miejsc 8+1.lakier -srebrny metalik moc maxymalna min 95kW(129KM) pojemność całkowita min 2100cm3 ładowność min 1480kg wysokość min 2400mm szerokość min bez lusterek 1990mm długość min 5900mm.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.44.00 - Minibusy .

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. oraz dysponujący potencjałem technicznym.Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie.Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finanasowej zapewniającej wykonanie zamówienia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy-wpełniony i podpisany przez wykonawcę Formularz cenowy -wypełniony i podpisany przez wykonawcę wykaz parametrów technicznych i wyposażenia samochodu oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,wykaz osób do kontaktu,wykaz dokonanych w okresie trzech lat dostaw..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


  • 1 - Cena - 35
  • 2 - moc maxymalna - 30
  • 3 - pojemność całkowita - 10
  • 4 - ładowność - 10
  • 5 - termin - 10
  • 6 - serwis - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.pruszkow.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom pomocy społecznej w Czubinie.Czubin 13 05-840 Brwinów.Powiat pruszkowski..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Spolecznej w Czubinie.Czubin 13 05-840 Brwinów, sekretariat Domu.

IV.3.5) Termin związania ofertą: do 23.12.2008.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.