eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH WEWNĄTRZ SALI SPORTOWEJ W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W POZNANIU

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-07-21

Poznań: WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH WEWNĄTRZ SALI SPORTOWEJ W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W POZNANIU
Numer ogłoszenia: 264038 - 2012; data zamieszczenia: 21.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 226502 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego, ul. Strzelecka 10, 61-845 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8524650, faks 61 8526815.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH WEWNĄTRZ SALI SPORTOWEJ W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W POZNANIU.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH WEWNĄTRZ SALI SPORTOWEJ W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W POZNANIU Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Przedmiot główny Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7 przedmiot dodatkowy Roboty malarskie 45442100-8 2 Wykonanie prac remontowych wewnątrz sali sportowej obejmuje zakres: 1) przygotowanie podłoża i wykonanie robót malarskich ścian, 2) szlifowanie i malowanie parkietu wraz z wymalowaniem linii boisk do gry , 3) wymiana drabinek gimnastycznych, tablic do koszy, wymiana osłon grzejników, 4) skucie tynku ścian za bramkami, wykucie otworów na bramki. 5) Wykonanie tynku ze wzmocnieniem siatką rabitza i ułożenie płytek z granitogresu na ścianach gdzie są zlokalizowane bramki. Na balkonie należy wymienić barierkę ze stali nierdzewnej wraz z parapetem z konglomeratu, lub marmuru. 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do niniejszej SIWZ: 1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych 2) Przedmiar 4 Na całość wykonanych prac Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od dnia bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 5 Informacje dodatkowe: Ilekroć SIWZ wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.44.21.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Usług Budowlanych ARK-BUD Arkadiusz Chwirot, ul. Ogrodowa 22, 62-081 Chyby, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65036,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 79526,00

  • Oferta z najniższą ceną: 79526,00 / Oferta z najwyższą ceną: 109596,23

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.