eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Opracowanie znaku graficznego polskiej Prezydencji oraz księgi identyfikacji wizualnej

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenie



Ogłoszenie z dnia 2010-09-24

Warszawa: Opracowanie znaku graficznego polskiej Prezydencji oraz księgi identyfikacji wizualnej
Numer ogłoszenia: 263571 - 2010; data zamieszczenia: 24.09.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 240729 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 523 99 10, faks 022 523 81 19.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie znaku graficznego polskiej Prezydencji oraz księgi identyfikacji wizualnej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: a) opracowanie projektu znaku graficznego Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej; b) opracowanie księgi identyfikacji wizualnej, zawierającej opracowania Projektu w wersji podstawowej, wariantów jego zastosowania, parametry techniczne Projektu, w tym kolorystkę i wielkość minimalną, a także przykłady wadliwego zastosowania Projektu - w zakresie szczegółowo określonym w Zakresie prac w ramach Księgi.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00 - Usługi w zakresie promocji .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jerzy Janiszewski, x, La Coruna, kraj/woj. Hiszpania.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 119009,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 24000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 24000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24000,00

 • Waluta: EUR.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b) i c) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie może być zrealizowane przez jednego wykonawcę w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie znaku graficznego polskiej Prezydencji oraz księgi identyfikacji wizualnej. Jest to zamówienie w zakresie działalności artystycznej, gdzie decydujące znaczenie mają właściwości wykonawcy, jego pozycja, reputacja twórcza i artystyczna. Jerzy Janiszewski jest cenionym scenografem i grafikiem zajmującym się m.in. tworzeniem logotypów, systemu identyfikacji wizualnej, projektowaniem plakatów (filmowych, koncertowych i teatralnych), projektowaniem czasopism i stron internetowych, typografią, wystawami oraz aranżacją otwartych przestrzeni. Doświadczenie nabył pracując w Paryżu, Londynie, Barcelonie. Ukończył studia na gdańskiej Państwowej Wyższej Szkole Plastycznej. Podczas strajków sierpniowych w 1980 zaprojektował logo Solidarności. Namalowany wówczas pędzlem napis Solidarność błyskawicznie zrósł się z rodzącym się wówczas ruchem i obiegł cały świat, stając się jednym z najbardziej znanych znaków graficznych i odmieniając życie jego autora. Pan Jerzy Janiszewski jako autor znaku Solidarność jest wyłącznie uprawnionym do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do tego logotypu. Warto przypomnieć, że flaga, że znak Solidarność była wykorzystana przez pana Janiszewskiego w innym - w przeszłości bardzo znanym - znaku graficznym. Był to znak MKS - Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Ponadto współpracował z wydawnictwem Spotkania (logo wydawnictwa),Kontakt, zw. zaw. FO, jest autorem plakatów, broszur, transparentów m.in. na manifestacje S w obronie uwięzionych. W 1990 r. zajmował się oprawą artystyczną obchodów X-lecia S. Wybór Jerzego Janiszewskiego spowodowany jest ogromnym doświadczeniem oraz przede wszystkim międzynarodowym uznaniem jakim się cieszy i jaki będzie służył również projektowi polskiej Prezydencji. Osoba Jerzego Janiszewskiego daje rękojmię, iż projekt logo polskiej Prezydencji będzie zgodny z wytycznymi Podręcznika identyfikacji wizualnej Prezydencji, będzie nawiązywał do integracji europejskiej oraz prezentował najwyższą światową jakość. Wybierając Jerzego Janiszewskiego mamy gwarancję, że logo polskiej Prezydencji będzie korespondowało z komunikatami, z jakimi Polska chce być kojarzona. Logo musi wyrażać hasła, które towarzyszą Polsce od ponad 5 lat członkostwa w UE: solidarność, wspólnotowość, konkurencyjność, otwartość, spójność. Oprócz tego zaprezentuje Polskę jako nowoczesne i dynamiczne społeczeństwo udające się w kierunku nowoczesności. Kompleksowość zlecanej usługi w obszarze identyfikacji wizualnej (logotyp wraz z księgą znaku) planowanej na potrzeby Prezydencji obejmuje także nadzór autorski nad dodatkowymi projektami niezawartymi w księdze znaku. Nagrody zdobyte przez Jerzego Janiszewskiego: Nagroda Tadeusza Trepkowskiego za Plakat Warszawy (1977); Najlepszy plakat kulturalny Gdańska (1978); Grand Prix Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach (1980); Nagroda specjalna redakcji Projekt (1981); Nagroda Specjalna TDC of New York (1982); W 1981 r. został laureatem Grand Prix Biennale Plakatu w Katowicach; W 1983 r. otrzymał stypendium artystyczne w Paryżu w postaci pracowni; Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008). Opracowanie znaku graficznego polskiej Prezydencji oraz księgi identyfikacji wizualnej jest działaniem twórczym, ponieważ jego efektem będzie utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tzn. będzie posiadać trzy cechy: -bycia rezultatem pracy człowieka (twórcy), -bycia przejawem działalności twórczej (stanowić uzewnętrzniony rezultat działalności o charakterze kreacyjnym), -posiadania indywidualnego charakteru. Planowany przez Zamawiającego logotyp Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej ma nawiązywać do rozpoznawanego na całym świecie logotypu Solidarność autorstwa pana Janiszewskiegoi zawierać jego element (flagę). Opracowanie logo polskiej Prezydencji, 31 lat po zaprojektowaniu logo Solidarności przez Jerzego Janiszewskiego gwarantuje prestiż znakowi graficznemu oraz będzie miało charakter symboliczny, adekwatny do rangi wydarzenia jakim jest pierwsza w historii polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. W związku z powyższym jedynym twórca, który może zrealizować przedmiotowe zamówienie będące przejawem działalności twórczej jest pan Jerzy Janiszewski. Pan Jerzy Janiszewski będąc autorem znaku Solidarność posiada prawa wyłączne do logotypu. Z uwagi na ochronę praw autorskich tylko jeden wykonawca może zrealizować przedmiotowe zamówienie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.