eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › ZP/146/2014 Konserwacja systemów wentylacji, klimatyzacji i instalacji im towarzyszących w obiektach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-12-21

Gdańsk: ZP/146/2014 Konserwacja systemów wentylacji, klimatyzacji i instalacji im towarzyszących w obiektach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Numer ogłoszenia: 262383 - 2014; data zamieszczenia: 21.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gdański Uniwersytet Medyczny , ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. (058) 349 12 23, faks (058) 349 12 24.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gumed.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/146/2014 Konserwacja systemów wentylacji, klimatyzacji i instalacji im towarzyszących w obiektach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie utrzymania zdolności techniczno-eksploatacyjnej oraz utrzymania w bezawaryjnym, nieprzerwanym działaniu systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i instalacji im towarzyszących w obiektach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy P

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.00.00.00 - Usługi naprawcze i konserwacyjne .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 2 zamówieniami w zakresie serwisu systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych oraz pomiarów, regulacji i prac rozruchowych, przy czym wartość każdego zamówienia nie może być mniejsza niż 200.000 zł brutto.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował następującymi narzędziami umożliwiającymi: a) wykonanie pomiarów prędkości przepływu powietrza w kanałach, na kratkach wentylacyjnych w przedziale 0-20 m/s oraz wykonanie pomiarów różnicy ciśnień powietrza w przedziale 0-2000 Pa (systemy wentylacyjne); b) opróżnianie, napełnianie instalacji i dokonanie pomiaru ciśnień systemów grzania i chłodzenia opartych na freonach, zgodnie wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego stosowanego przy wykonywaniu działalności związanej z substancjami kontrolowanymi (Dz. U. nr 202 z 2004 r. poz. 2071); c) wykonanie dokładnego pomiaru i regulacji (balansowaniu) przepływu oraz pomiaru ciśnień na zaworach regulacyjnych w instalacjach hydraulicznych (woda, glikol) współpracujących z systemami wentylacji i klimatyzacji. Urządzenia pomiarowe w przypadku których jest to wymagane muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami: Stanowisko: Nadzoru, 2 osoby posiadające uprawnienia budowlane, przynależne do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w tym:- co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia projektowe w branży sanitarnej lub w branży elektrycznej, uprawniające do wydawania orzeczeń technicznych dla systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz jedna z osób posiadająca świadectwo kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci na stanowisku dozoru (oznaczenie D), z doświadczeniem minimum 3 letnim Stanowisko: Serwisant układów wentylacyjnych, wody lodowej i ciepła technologicznego 3 osoby, w tym 1 osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją (E), z doświadczeniem minimum 3 letnim Stanowisko: Serwisanta układów freonowych, 3 osoby z dopuszczeniem do pracy przy freonach, z doświadczeniem minimum 3 letnim Stanowisko:Serwisanta układów zasilania elektrycznego i automatyki sterującej 4 osoby z uprawnieniami elektrycznymi do 1 kV. (E), z doświadczeniem minimum 3 letnim

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Czas przystąpienia do usunięcia usterek i awarii od chwili zgłoszenia - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień umowy: 1.1. w sytuacji ograniczenia zakresu świadczonych usług przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy spowodowanych: ­ wyburzeniem lub wyłączeniem z eksploatacji budynków znajdujących się w zarządzie Zamawiającego, w których znajdują się systemy wentylacji i klimatyzacji serwisowane i konserwowane na podstawie niniejszej umowy; ­ wystąpieniem trwałej awarii systemów wentylacji i klimatyzacji serwisowanych i konserwowanych na podstawie niniejszej umowy, w której koszt zakupu części lub wymiany systemu przekracza możliwości finansowe Zamawiającego; ­ okresowym wyłączeniem z eksploatacji poszczególnych systemów wentylacyjnych, wynikającym z prowadzenia prac remontowych w obrębie obszarów obsługiwanych przez dany system wentylacyjny. 1.2. w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, cła na podstawie odrębnych przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania Wynagrodzenia, Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków ulega zmianie kwota należnego podatku oraz Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, cło. 1.3. W przypadku zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 1.4. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gumed.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gdański Uniwersytet Medyczny Sekcja Zamówień Publicznych, budynek nr 1, III piętro, pok. 307, ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Gdański Uniwersytet Medyczny Sekcja Zamówień Publicznych, budynek nr 1, III piętro, pok. 307, ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.