eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sobótka › Rozbudowa cmentarza komunalnego w Sobótce - etap II.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2014-07-29

Sobótka: Rozbudowa cmentarza komunalnego w Sobótce - etap II.
Numer ogłoszenia: 253036 - 2014; data zamieszczenia: 29.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 219252 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045, faks 071 3162123.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa cmentarza komunalnego w Sobótce - etap II..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Sobótce etap II . Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Sobótka, w rejonie działek numer 4 przez 1, 5, 6 AM 30 i 15 AM 15 obręb Sobótka. Przedmiotowe prace polegać będą na wykonaniu alejek tłuczniowych wzdłuż 12 rzędów grobów na jednym z sektorów nowej części cmentarza oraz ogrodzenia terenu zgodnie z załączonym szkicem i przedmiarem robót. Łączna powierzchnia alejek do wykonania to 325 m kwadratowych. Alejki należy wykonać z warstwy odsączającej o gr. 20 cm, warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm i wierzchniej warstwy miału kamiennego 0 na 5 o grubości warstwy 5 cm. Przed ułożeniem kolejnych warstw należy zagęścić poprzednie warstwy stanowiące konstrukcję alejki. Wszystkie alejki powinny zostać ograniczone obrzeżami kamiennymi o wymiarach 8 razy 30 cm posadowionymi na ławie betonowej z oporem wykonanej z betonu klasy C8 na 10.Roboty objęte przedmiotowym zamówieniem obejmować będą również wykonanie dwóch rodzajów ogrodzenia. Pierwsze z nich to ogrodzenie z siatki na cokole betonowym na odcinku 55 m. Wykonanie tego ogrodzenia wymagało będzie przygotowania i montażu zbrojenia, wykonania cokołów betonowych o wymiarach 0,3 razy 1,1 m z betonu o klasie C20 oraz montażu siatki o wysokości 1,5 m na słupkach stalowych o śr. 76 na 3,5 mm o rozstawie 2,5 m. Drugie ogrodzenie to również ogrodzenie z siatki o wys. 150 cm na słupkach stalowych śr. 70 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych. Drugi typ ogrodzenia przewidziany jest do wykonania na odcinku 147 m..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.14 - Roboty w zakresie kształtowania cmentarzy 45.34.00.00 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45.45.00.00 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45.11.27.10 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 89353,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 89353,74

  • Oferta z najniższą ceną: 89353,74 / Oferta z najwyższą ceną: 90807,31

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.