eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Nabór personelu do realizacji Projektu Z rodziną mogę więcej realizowanego w ramach PO KL 2007-2013, podziałanie 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 5 części.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-07-05

Warszawa: Nabór personelu do realizacji Projektu Z rodziną mogę więcej realizowanego w ramach PO KL 2007-2013, podziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 5 części.
Numer ogłoszenia: 237904 - 2012; data zamieszczenia: 05.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej Praga Północ m.st. Warszawy , ul. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6193437, 8180000, 61197602, faks 022 6193437, 8180000.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opspragapolnoc.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nabór personelu do realizacji Projektu Z rodziną mogę więcej realizowanego w ramach PO KL 2007-2013, podziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z podziałem na 5 części..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Nabór personelu do realizacji Projektu Z rodziną mogę więcej realizowanego w ramach PO KL 2007-2013, podziałanie 7.1.1.: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Część 1: Doradca zawodowy - Świadczenie usług doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu; Część 2: Trener - Prowadzenie warsztatów aktywizacji zawodowej dla Uczestników Projektu; Część 3: Trener - Świadczenie usług trenera pracy dla Uczestników Projektu; Część 4: Trener - Prowadzenie warsztatów psychospołecznych dla Uczestników Projektu; Część 5: Trener - Prowadzenie warsztatów wychowawczych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 85.31.23.20-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.03.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla Części I: Wykonawca musi wykazać się minimum trzy (3) letnim doświadczeniem w świadczeniu usług z zakresu doradztwa zawodowego, w tym wykonanie min. 1 zadania polegającego na świadczeniu usług z zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego dla min. 30 osób bezrobotnych lub wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem i łącznej długości min. 50 godzin. Aby powyższy warunek można było uznać za spełniony fakt, że wyżej wymienione usługi zostały wykonane należycie musi być udokumentowany. Dla Części II: Wykonawca musi wykazać się minimum trzy (3) letnim doświadczeniem w świadczeniu usług z zakresu doradztwa zawodowego lub prowadzenia warsztatów aktywizacji zawodowej, w tym wykonanie min. 1 zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów aktywizacji zawodowej dla grupy min. 15 osób bezrobotnych lub wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem i długości min. 20 godzin. Aby powyższy warunek można było uznać za spełniony fakt, że wyżej wymienione usługi zostały wykonane należycie musi być udokumentowany. Dla Części III: Wykonawca musi wykazać się minimum trzy (3) letnim doświadczeniem w świadczeniu usług trenera pracy, w tym wykonanie min. 1 zadania polegającego na świadczeniu usług trenera pracy dla min. 30 osób bezrobotnych lub wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem i łącznej długości min. 50 godzin. Aby powyższy warunek można było uznać za spełniony fakt, że wyżej wymienione usługi zostały wykonane należycie musi być udokumentowany. Dla Części IV: Wykonawca musi wykazać się minimum trzy (3) letnim doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów psychospołecznych, w tym wykonanie min. 1 zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów psychospołecznych dla grupy min. 15 osób bezrobotnych lub wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem i długości min. 20 godzin. Aby powyższy warunek można było uznać za spełniony fakt, że wyżej wymienione usługi zostały wykonane należycie musi być udokumentowany. Dla Części V: Wykonawca musi wykazać się minimum trzy (3) letnim doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów wychowawczych, w tym wykonanie min. 1 zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów wychowawczych dla grupy min. 15 osób bezrobotnych lub wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem i długości min. 10 godzin. Aby powyższy warunek można było uznać za spełniony fakt, że wyżej wymienione usługi zostały wykonane należycie musi być udokumentowany.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Doradca zawodowy (Cz. I) Liczba osób 1. Wykształcenie wyższe psychologiczne, lub licencja doradcy zawodowego. Minimum trzy (3) letnie doświadczenie w świadczeniu usług z zakresu doradztwa zawodowego, w tym wykonanie min. 1 zadania polegającego na świadczeniu usług z zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego dla min. 30 osób bezrobotnych lub wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem i łącznej długości min. 50 godzin. Trener z zakresu warsztatów aktywizacji zawodowej (Cz. II) Liczba osób 1. Wykształcenie wyższe psychologiczne. Minimum trzy (3) letnie doświadczenie w świadczeniu usług z zakresu doradztwa zawodowego lub prowadzenia warsztatów aktywizacji zawodowej, w tym wykonanie min. 1 zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów aktywizacji zawodowej dla grupy min. 15 osób bezrobotnych lub wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem i długości min. 20 godzin. Trener pracy (Cz. III) Liczba osób 1. Wykształcenie wyższe psychologiczne. Minimum trzy (3) letnie doświadczenie w świadczeniu usług trenera pracy, w tym wykonanie min. 1 zadania polegającego na świadczeniu usług trenera pracy dla min. 30 osób bezrobotnych lub wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem i łącznej długości min. 50 godzin. Trener z zakresu warsztatów psychospołecznych (Cz. IV) Liczba osób 1. Wykształcenie wyższe psychologiczne. Minimum trzy (3) letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów psychospołecznych, w tym wykonanie min. 1 zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów psychospołecznych dla grupy min. 15 osób bezrobotnych lub wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem i długości min. 20 godzin. Trener z zakresu warsztatów wychowawczych (Cz. V) liczba osób 1. Wykształcenie wyższe psychologiczne. Minimum trzy (3) letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów wychowawczych, w tym wykonanie min. 1 zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów wychowawczych dla grupy min. 15 osób bezrobotnych lub wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem i długości min. 10 godzin.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości godzin zajęć, wynikającej ze zmniejszenia liczby uczestników. W przypadku zmniejszenia ilości godzin ostateczna kwota wynagrodzenia zostanie ustalona jako iloczyn liczby godzin przeprowadzonych zajęć oraz ceny jednostkowej z oferty Wykonawcy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za godziny faktycznie przeprowadzonych zajęć.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.opspragapolnoc.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy ul. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, ul. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa, nr pokoju 10,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Doradca zawodowy - Świadczenie usług doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu;.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Doradca zawodowy - Świadczenie usług doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 85.31.23.20-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Doświadczenie - 30

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Trener - Prowadzenie warsztatów aktywizacji zawodowej dla Uczestników Projektu;.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trener - Prowadzenie warsztatów aktywizacji zawodowej dla Uczestników Projektu;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 85.31.23.20-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Doświadczenie - 30

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Trener - Świadczenie usług trenera pracy dla Uczestników Projektu;.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trener - Świadczenie usług trenera pracy dla Uczestników Projektu;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0, 85.31.23.20-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Doświadczenie - 30

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Trener - Prowadzenie warsztatów psychospołecznych dla Uczestników Projektu;.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trener - Prowadzenie warsztatów psychospołecznych dla Uczestników Projektu;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.20-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.05.2013.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Doświadczenie - 30

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Trener - Prowadzenie warsztatów wychowawczych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trener - Prowadzenie warsztatów wychowawczych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.20-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.03.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Doświadczenie - 30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.