eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oborniki › Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników oraz kadry a także zapewnienie warunków szkoleniowych w ramach Akademii Rodzicielstwa Zastępczego organizowanej w ramach projektu systemowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach pt. Razem bez barier współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2012-07-03

Oborniki: Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników oraz kadry a także zapewnienie warunków szkoleniowych w ramach Akademii Rodzicielstwa Zastępczego organizowanej w ramach projektu systemowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach pt. Razem bez barier współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Numer ogłoszenia: 231182 - 2012; data zamieszczenia: 03.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 209476 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki, woj. wielkopolskie, tel. 61 2973125, faks 61 2973127.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników oraz kadry a także zapewnienie warunków szkoleniowych w ramach Akademii Rodzicielstwa Zastępczego organizowanej w ramach projektu systemowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach pt. Razem bez barier współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakwaterowanie na okres 8 dni (7 noclegów) oraz wyżywienie przez ww. czas uczestników i kadry Akademii Rodzicielstwa Zastępczego organizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach w ramach projektu Razem bez barier. Zamówienie obejmuje: zakwaterowanie i pełne wyżywienie 43 uczestników Akademii Rodzicielstwa Zastępczego, zakwaterowanie i pełne wyżywienie kadry (2 opiekunów i 3 wykładowcy) prowadzących Akademię Rodzicielstwa Zastępczego, zapewnienie sali szkoleniowej umeblowanej (liczba miejsc siedzących odpowiednia do liczby uczestników szkolenia), wyposażonej w: rzutnik multimedialny i ekran do projekcji, flipchart (blok papierowy + pisaki), posiadającej dobre oświetlenie, zaciemnienie oraz klimatyzację. Nadto wykonawca zapewnić musi ograniczenie dostępu osób postronnych do obiektu(ów), gdzie realizowana będzie Akademia Rodzicielstwa Zastępczego przez zorganizowany systemem identyfikacji uczestników Akademii Rodzicielstwa Zastępczego oraz monitorowanie całego terenu zamkniętego, na którym nastąpi realizacja usługi. Zamówienie winno zostać wykonane na terenie Rzeczypospolitej w ośrodku-hotelu położonym w miejscowości nadmorskiej położonej nie dalej niż 300 kilometrów od Obornik. Miejsce powinno gwarantować zakwaterowanie wszystkich uczestników i kadry Akademii Rodzicielstwa Zastępczego w jednym ośrodku-hotelu Zamawiający nie dopuszcza zakwaterowania uczestników i kadry Akademii Rodzicielstwa Zastępczego w kilku ośrodkach-hotelach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca musi zrealizować zadanie w całości ze środków własnych - bez zaliczki ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach. W związku z powyższym musi posiadać własne środki finansowe na realizację zadania z uwzględnieniem faktu, iż termin zapłaty faktury za realizację zadania nastąpi po uzyskaniu przez PCPR w Obornikach płatności w ramach budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu Razem bez barier (nie później niż do 31.12.2012 r.) Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.30.00.00 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 55.11.00.00 - Hotelarskie usługi noclegowe 55.12.00.00 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Razem bez barier realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Tropicoco Sp. z o.o., występującą w imieniu własnym i na rzecz NZOZ Pomorskie Centrum Rehabilitacji Zdrowia i Urody SANATORIUM PANORAMA MORSKA, ul. Legnicka 144/3, 54-206 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 86111,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 74500,00

  • Oferta z najniższą ceną: 74500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 74500,00

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.