eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › Wykonanie robót zduńskich

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2009-07-08

Chorzów: Wykonanie robót zduńskich
Numer ogłoszenia: 228952 - 2009; data zamieszczenia: 08.07.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 141340 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Komunalny "PGM", ul. Bałtycka 8, 41-500 Chorzów, woj. śląskie, tel. 032 757 15 00, faks 032 241 52 53.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót zduńskich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót zduńskich tj. postawienie i przebudowa pieców w budynkach mieszkalnych będących w zarządzie Z.K. PGM o wartości do 5.150.000 EURO.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 29.21.40.00 - 29.21.40.00 .

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 485479.34 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: POSTAWIENIE PIECÓW - ADM CHORZÓW STARY

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Remontowo - Budowlany Zdzisław Olczyk, ul. 11-go Listopada 51, 41-807 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 4357.01
 • Oferta z najniższą ceną: 4357.01 oferta z najwyższą ceną: 5256.08
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: POSTAWIENIE PIECÓW - ADM CHORZÓW II

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.H.U. MAKER Marek Schauer, ul. Głogowska 1, 41-500 Chorzów, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 35520.00
 • Oferta z najniższą ceną: 35520.00 oferta z najwyższą ceną: 41495.33
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: POSTAWIENIE PIECÓW - ADM ŚRÓDMIEŚCIE

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • H.U.B. Jacek Jabłoński, ul. Hagera 17, 41-800 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 29534.30
 • Oferta z najniższą ceną: 29534.30 oferta z najwyższą ceną: 35962.62
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: POSTAWIENIE PIECÓW - ADM RÓŻANKA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.H.U. MAKER Marek Schauer, ul. Głogowska 1, 41-500 Chorzów, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 14208.00
 • Oferta z najniższą ceną: 14208.00 oferta z najwyższą ceną: 15768.22
 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: POSTAWIENIE PIECÓW - ADM RUCH

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 25074.24
 • Oferta z najniższą ceną: 25074.24 oferta z najwyższą ceną: 31339.00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: POSTAWIENIE PIECÓW - ADM HAJDUKI

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Remontowo - Budowlany Zdzisław Olczyk, ul. 11-go Listopada 51, 41-807 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 28320.56
 • Oferta z najniższą ceną: 28320.56 oferta z najwyższą ceną: 35063.55
 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: PRZEBUDOWA PIECÓW - ADM CHORZÓW STARY

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.H.U. MAKER Marek Schauer, ul. Głogowska 1, 41-500 Chorzów, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 2516.00
 • Oferta z najniższą ceną: 2516.00 oferta z najwyższą ceną: 3042.99
 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: PRZEBUDOWA PIECÓW - ADM CHORZÓW II

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.H.U. MAKER Marek Schauer, ul. Głogowska 1, 41-500 Chorzów, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 40256.00
 • Oferta z najniższą ceną: 40256.00 oferta z najwyższą ceną: 48687.85
 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: PRZEBUDOWA PIECÓW - ADM SRÓDMIEŚCIE

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Budowlano-Usługowo-Handlowy IWRA Rafał Piotr Bubalik, ul. Kawika 34a/6, 41-800 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 31827.40
 • Oferta z najniższą ceną: 31827.40 oferta z najwyższą ceną: 34994.40
 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: PRZEBUDOWA PIECÓW - ADM RÓŻANKA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Zduński Piotr Brański, ul. 3-go Maja 53, 41-500 Chorzów, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 7469.16
 • Oferta z najniższą ceną: 7469.16 oferta z najwyższą ceną: 12171.96
 • Waluta: PLN.

Część NR: 11   

Nazwa: PRZEBUDOWA PIECÓW - ADM RUCH

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 17891.40
 • Oferta z najniższą ceną: 17891.40 oferta z najwyższą ceną: 20202.00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 12   

Nazwa: PRZEBUDOWA PIECÓW - ADM HAJDUKI

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Remontowo - Budowlany Zdzisław Olczyk, ul. 11-go Listopada 51, 41-807 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 26280.37
 • Oferta z najniższą ceną: 26280.37 oferta z najwyższą ceną: 30429.91
 • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2020

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.