eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krynica-Zdrój › Transport i odzysk odpadów z oczyszczalni ścieków

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2014-01-21

Krynica-Zdrój: Transport i odzysk odpadów z oczyszczalni ścieków
Numer ogłoszenia: 22860 - 2014; data zamieszczenia: 21.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju , ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 018 472 52 76, faks 018 472 52 73.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwik-krynica.pl.
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Transport i odzysk odpadów z oczyszczalni ścieków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów w postaci piasku (zawartość piaskowników) w ilości 200 Mg oraz skratek w ilości 120 Mg z oczyszczalni ścieków w Powroźniku i oczyszczalni ścieków w Polanach gm. Krynica-Zdrój. Warunki zamówienia: a) Szacowana ilość odpadów do odbioru i zagospodarowania wynosi 200 Mg - piasek oraz 120 Mg - skratki. Wskazane ilości odpadów do odbioru i zagospodarowania są wielkościami orientacyjnymi przyjętymi dla celu skalkulowania ceny oferty, porównania oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację usługi w wielkości podanej przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że minimalna ilość odpadów, jaką wykonawca będzie zobowiązany odebrać i zagospodarować wynosi 120 Mg - piasek oraz 60 Mg - skratki (prawo opcji). b) Rodzaj wytworzonych odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206): zawartość piaskowników - kod 19 08 02 oraz skratki - kod 19 08 01. c) Wykonawca podstawi Zamawiającemu 4 kontenery metalowe o poj. 3 m3 każdy do selektywnego gromadzenia odpadów. d) Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru zawartości piaskowników z oczyszczalni ścieków w Powroźniku oraz skratek z oczyszczalni ścieków w Powroźniku i Polanach. e) Zamówienie musi być realizowane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - O odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.). 2) Usługa polegająca na transporcie i odzysku poprzez kompostowanie (proces odzysku - R3) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych powstających w oczyszczalni ścieków w Powroźniku. Warunki zamówienia: a) Szacowana ilość osadu do transportu i odzysku wynosi 3 000 Mg. Wskazana ilość osadu do transportu i odzysku jest wielkością orientacyjną, przyjętą dla celu porównania oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację usługi w wielkości podanej przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że minimalna ilość osadów jaką Wykonawca będzie zobowiązany odebrać i zagospodarować wynosi 1 750 Mg (prawo opcji). b) Rodzaj wytworzonych odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206): - ustabilizowane komunalne osady ściekowe o kodzie - 19 08 05. c) Średnie uwodnienie osadu mieści się w przedziale 80%-90%. d) Skład osadów - wyniki z analizy osadów ściekowych stanowią załączniki nr 6 do niniejszej specyfikacji. Badania zostały wykonywane przez Petrogeo Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łukasiewicza 11, 05-200 Wołomin Oddział Laboratorium w Jaśle ul. Przemysłowa 11. 3) Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - O odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn zm.) zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone. Zatem osady powinny być zagospodarowane na terenie województwa małopolskiego. 2. Za transport i odzysk odpadów odebranych z oczyszczalni ścieków w Powroźniku i Polanach odpowiada Wykonawca. Środki transportu użyte przez Wykonawcę podczas wykonywania usługi muszą być szczelne (nie powodować wycieków); stabilne (uniemożliwiające osuwanie się odpadów i przedostawanie się poza pojazd) oraz mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu odpadów i pozwalającą na ich odbiór z oczyszczalni w wymaganym terminie realizacji. 3. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z warunkami technicznymi i przestrzennymi odbioru odpadów, dokonał wizji lokalnej na terenie oczyszczalni ścieków w Powroźniku i Polanach. 4. Wykonawca zobowiązuje się ponosić wszelką odpowiedzialność za sprawy związane z transportem i odzyskiem odpadów. Wykonawca będzie zobowiązany do wywozu odpadów z miejsca ich wytworzenia (tj. oczyszczalni ścieków w Powroźniku i Polanach) do miejsca odzysku odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odpady będą odbierane przez Wykonawcę sukcesywnie, własnym środkiem transportu, w terminie do 3 dni od telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby odbioru odpadów. 5. Wykonawca zapewni transport i odzysk odpadów zgodnie z obowiązującym przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - O odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustaw. 6. Każdorazowo odbiór odpadów będzie potwierdzany przez Wykonawcę na Karcie Przekazania Odpadów. 7. Podstawą do rozliczeń będzie dokument zważenia danej partii odpadu na wadze certyfikowanej dostarczonej przez Wykonawcę. Dokument ważenia będzie podstawą do wystawienia zbiorczych miesięcznych kart przekazania odpadu, które będą podstawą do wystawienia częściowej faktury VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo obecności podczas ważenia odpadów na wadze..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne 90.51.37.00 - Usługi transportu osadów 90.51.38.00 - Usługi obróbki osadów 90.51.40.00 - Usługi recyklingu odpadów .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwik-krynica.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica-Zdrój, II piętro, pokój nr 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.