eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skulsk › Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1.278.993,07 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.Ogłoszenie z dnia 2014-10-05

Skulsk: Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1.278.993,07 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
Numer ogłoszenia: 210017 - 2014; data zamieszczenia: 05.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Skulsku , ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk, woj. wielkopolskie, tel. 063 2682079, faks 063 2682018.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-skulsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1.278.993,07 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest udzielenie kredytu długoterminowego w 2014 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.278.993,07 zł. Okres kredytowania: 2014 r. - 2020 r. Data udzielenia kredytu - od podpisania umowy tj. 28.10.2014 r. Karencja w spłacie kredytu od daty udzielenia kredytu podpisania umowy kredytowej włącznie do dnia 31.12.2016 r. Spłata odsetek od kredytu następować będzie: 1 w okresie karencji spłaty rat kapitałowych w dniach: - od dnia uruchomienia środków, na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca do końca 2016 roku 2 miesięcznie w latach 2017 - 2020, w terminach spłaty rat kapitałowych ustalonych w okresach miesięcznych na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca. 5. Spłata kredytu nastąpi w latach 2017 do 2020, w okresach miesięcznych tj. każdego roboczego ostatniego dnia miesiąca. 6. Spłata odsetek następować będzie miesiącznie tj. ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca 7. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne i ustalane będzie na podstawie średniej stawki WIBOR dla depozytów 1M notowanej z miesiąca poprzedzającego kolejny okres rozliczeniowy /miesiąc/. Spłata następować będzie na podstawie zawiadomienia pisemnego przesłanego przez bank kredytobiorcy. 8. Oprocentowanie będzie stałe w wyżej wskazanych okresach miesięcznych odpowiadających okresowi przyjętej stawki bazowej. 9. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu ustala się weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji podpisane przez Wójta Gminy Skulsk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00 - (3) Usługi udzielania kredytu .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Decyzja Prezesa NBP o wyrażeniu zgody na utworzenie banku lub zezwolenie komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności w przypadku utworzenia banku w czasie kiedy nie istniał taki obowiązek wykonawca załącza w zamian Statut banku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina-skulsk.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Skulsku ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2014 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Skulsku ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk. sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.