eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wykonanie i obróbka zdjęć na potrzeby digitalizacji numizmatów oraz opracowanie i wykonanie interaktywnej prezentacji i wygaszaczy ekranu, zgodnej z wytycznymi zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, na potrzeby Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2012-09-27

Kraków: Wykonanie i obróbka zdjęć na potrzeby digitalizacji numizmatów oraz opracowanie i wykonanie interaktywnej prezentacji i wygaszaczy ekranu, zgodnej z wytycznymi zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, na potrzeby Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego
Numer ogłoszenia: 206461 - 2012; data zamieszczenia: 27.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe w Krakowie , Al. 3-go Maja 1, 30-062 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 2955621, faks 012 2955555.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i obróbka zdjęć na potrzeby digitalizacji numizmatów oraz opracowanie i wykonanie interaktywnej prezentacji i wygaszaczy ekranu, zgodnej z wytycznymi zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, na potrzeby Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i obróbka zdjęć na potrzeby digitalizacji numizmatów oraz opracowanie i wykonanie interaktywnej prezentacji i wygaszaczy ekranu, zgodnej z wytycznymi zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia, na potrzeby Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1) Wykonanie fotografii eksponatów numizmatycznych i obróbka graficzna wykonanych przez Wykonawcę oraz dostarczonych przez Zamawiającego fotografii na potrzeby prezentacji. 2) Tłumaczenie na język angielski wraz z korektą tekstów do prezentacji, przygotowanych w języku polskim przez zamawiającego. 3) Zaprojektowanie i wykonanie uniwersalnej prezentacji multimedialnej, obejmującej wszystkie zdjęcia przeznaczone do obróbki graficznej. Struktura prezentacji powinna umożliwiać edycję jej zawartości do potrzeb ekspozycji w danej gablocie (możliwość ukrywania/uaktywniania poszczególnych muzealiów). 4) Zaprojektowanie i wykonanie dziewięciu (9) różnych animowanych wygaszaczy ekranów. 5) Instalację oraz uruchomienie prezentacji na stanowiskach multimedialnych. 6) Przeszkolenie pracowników MNK w zakresie obsługi prezentacji.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.21.23.16 - Usługi opracowywania oprogramowania prezentacyjnego 72.21.21.90 - Usługi opracowywania oprogramowania edukacyjnego 22.31.50.00 - Fotografie 79.96.20.00 - Usługi obróbki zdjęć 79.63.20.00 - Szkolenie pracowników 79.53.00.00 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.05.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków. Ocena spełniania warunku - metoda spełnia / nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Do postępowania przetargowego zostaną dopuszczeni Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: - minimum jedną usługę będącą autorską realizacją, polegającą na wykonaniu interaktywnej prezentacji multimedialnej lub strony WWW. Każda z zakresu wskazanych usług zawiera co najmniej wykorzystanie zdjęć, filmów, animacji. Łączna wartości wskazanych usług winna wynosić min. 50 tys. zł brutto. - co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu 1000 (jeden tysiąc) zdjęć wraz z obróbką, na potrzeby digitalizacji numizmatyki lub obiektów drobnej plastyki np. biżuteria, znaczki gemmy, falerystyki, numizmaty. Niniejszy warunek będzie spełniony w przypadku wskazania jednej lub wielu dostaw o sumarycznej ilości zdjęć większej lub równej 1000 szt. Zamawiający uzna spełnienie warunków poprzez wykazanie jednej lub wielu usług spełniających wymagane kryteria. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców spełnianie niniejszych warunków będzie ocenianie wspólnie). Dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu opisanych przez Zamawiającego w ogłoszeniu i specyfikacji mają odpowiadać co do formy i treści Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz.1817). Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń zgodnie z zasadą: spełnia/ nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków. Ocena spełniania warunków - metoda spełnia / nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Do postępowania przetargowego zostaną dopuszczeni Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia wchodzących w skład zespołu wykonawczego, Wykonawca wskazuje: Ekspert nr 1 - Grafik Posiadający następujące doświadczenie: zaprojektował i wykonał minimum 2 prezentacje interaktywne lub strony WWW każda z zakresu wskazanych usług zawiera co najmniej wykorzystanie zdjęć, filmów, animacji. Ekspert Nr 2 - Tłumacz Posiadający następujące doświadczenie: w pracy z tekstami w języku angielskim o charakterze popularnonaukowym z zakresu historii sztuki, historii lub nauk pomocniczych historii [co najmniej 3 tłumaczenia tekstów (artykułów, esejów itp.), każdy z tekstów min. 5 stron znormalizowanego maszynopisu (1 s. = 1.800 znaków ze spacjami)]. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców spełnianie niniejszych warunków będzie ocenianie wspólnie). Wykonawca może wskazać jedną lub dwie osoby spełniające wymagane kryteria dot. doświadczenia i kwalifikacji Dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu opisanych przez Zamawiającego w ogłoszeniu i specyfikacji mają odpowiadać co do formy i treści Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz.1817). Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń zgodnie z zasadą: spełnia/ nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje warunku. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków. Ocena spełniania warunków - metoda spełnia / nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2) W zawartej umowie nie jest możliwe wprowadzanie istotnych zmian w stosunku do treści oferty poza przewidzianymi w niniejszym ogłoszeniu. Warunki i okoliczności uprawniające do wniosku o zmianę. I. Zamawiający 1. Zamawiający przewiduje i zastrzega sobie wprowadzenie zmiany w treści umowy w zakresie: - terminów określonych umową i jej załącznikami, w przypadku zaistnienia okoliczności, nie wynikających z winy Wykonawcy. Zmiana terminu nie powoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. - terminów określonych umową i jej załącznikami na skutek zmiany technologii wykonania. Zmiana terminu nie powoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. - terminów określonych umową i jej załącznikami na skutek zmian terminów harmonogramu realizacji projektu powiązanych z realizacją usługi. Zmiana terminu nie powoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. - zakresu zamówienia o ile nie wpływają one istotnie na przedmiot umowy i nie powoduje zmiany ceny oferty, niezbędny do prawidłowej realizacji usługi - zmiany technologii w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia, umożliwiającej osiągnięcie założonego celu i nie powodującej zmiany ceny oferty; - sposobu realizacji zamówienia o ile wpływa on pozytywnie na realizację umowy dla obydwu stron i nie powoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy; 2. Zamawiający na powyższy zakres przedłoży propozycję zmiany umowy w formie aneksu. II. Wykonawca 1. Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania Zamawiającego, tak wcześnie jak to możliwe, o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość usług (w każdy sposób) lub opóźnienie w realizacji usług. Zamawiający zażąda od wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia i okoliczności wpływających na cenę umowną i na datę zakończenia wykonywania usług. 2. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności mających wpływ na realizację usług, jak też będzie współpracował przy wykonywaniu odnośnych zaleceń Zamawiającego. 3. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą wpłynąć na zmianę treści umowy. 4. Procedura wprowadzania wszystkich zmian do umowy określonych w niniejszej umowie: Wniosek o zmianę każdorazowo musi zawierać: 1) opis proponowanej zmiany, 2) wpływ na wykonanie usługi stanowiącej przedmiot umowy - np.: czas, personel, usługi zamienne, rezygnacja z części prac itp. 3) proponowany termin wprowadzenia zmian, 4) należy podać jakie znaczenie ma zmiana dla Zamawiającego lub czy jest konieczna dla wykonania umowy. 5. Wnioski o zmianę. Wnioski o zmianę składane mogą być w terminie minimum 3 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian, pisemnie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeum.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Narodowe w Krakowie, Al. 3-go Maja 1, 30-062 Kraków, pok. 050..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Narodowe w Krakowie, Al. 3-go Maja 1, 30-062 Kraków, pok. 050..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko - Projekt Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.