eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legionowo › Dostawa paliwa - oleju napędowego i benzyny bezołowiowej na potrzeby ZOZ Legionowo Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2013-10-04

Legionowo: Dostawa paliwa - oleju napędowego i benzyny bezołowiowej na potrzeby ZOZ Legionowo Sp. z o.o.
Numer ogłoszenia: 205649 - 2013; data zamieszczenia: 04.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej "Legionowo" Sp. z o.o. , ul. Sowińskiego 4, 05-120 Legionowo, woj. mazowieckie, tel. 22 774 26 34, faks 22 774 26 34.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Opieki Zdrowotnej Legionowo SP. z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliwa - oleju napędowego i benzyny bezołowiowej na potrzeby ZOZ Legionowo Sp. z o.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa w obrocie bezgotówkowym ( oleju napędowego (ON i benzyny bezołowiowej PB 95) dla potrzeb obsługi ZOZ Legionowo Sp. z o.o. przy ul. Sowińskiego 4 na terenie Polski w szacunkowej ilości nieprzekraczającej: 42.000 litrów oleju napędowego ON i 1.050 litrów PB 95. 3.2. Sukcesywny zakup paliwa tj. ON i PB 95, dokonywany będzie w stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy, zlokalizowanych na terenie całego kraju. 3.3. Wykonawca zapewni możliwość tankowania samochodów zamawiającego (6szt.) na stacja do niego należących 24 w trybie całodobowym 7 dni w tygodniu. 3.4. Stacja wykonawcy musi być usytuowana w promieniu 3 kilometrów od miejsc wyczekiwania zespołów Ratownictwa Medycznego, tj: ul. Jagiellońska 26 w Legionowie, ul. Modlińska 102 w Jabłonnie, ul. Pułtuska 46 w Serocku i ul. Warszawska 39B w Zegrzu Południowym. W przypadku gdyby stacja paliw Wykonawcy była w odległości dalszej niż wskazana wcześniej, jest on zobowiązany zapewnić dowóz zamawianej jednorazowo ilości paliwa do miejsc wyczekiwania zespołów Ratownictwa Medycznego. 3.5. Wykonawca zapewni możliwość tankowania na podstawie kart flotowych - dla każdego pojazdu oddzielnie w tym jedna na okaziciela. 3.6. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedanego paliwa na wykazie zbiorczym usystematyzowanym według kolejności dat zakupu zawierającym następujące dane: data zakupu, nr rejestracyjny pojazdu, nr karty. W/w ewidencja musi stanowić załącznik do fv. 3.7. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego przedstawi świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne), potwierdzające jakość paliwa zgodną z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. Nr 221, poz. 1441). 3.8. Zamawiający będzie nabywał paliwo po cenach określonych w danym punkcie sprzedaży i obowiązujących w dniu zakupu, pomniejszonych o upust zaoferowany przez Wykonawcę..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00 - Olej napędowy 09.13.21.00 - Benzyna bezołowiowa .

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi udokumentować, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 ze zm.). Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunku poprzez szczegółową analizę formalną i merytoryczną załączonego dokumentu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nzozlegionowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Opieki Zdrowotnej Legionowo Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 4 05-120 Legionowo, pok. Nr 44..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Opieki Zdrowotnej Legionowo Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 4 05-120 Legionowo, pok. Nr 44..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.