eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radomsko › Świadczenie usług fizycznej ochrony mienia kompleksu obiektów sportowo - rekreacyjnych Aquara przy ul. Św. Jadwigi Królowej 22 w RadomskuOgłoszenie z dnia 2023-12-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług fizycznej ochrony mienia kompleksu obiektów
sportowo - rekreacyjnych Aquara przy ul. Św. Jadwigi Królowej 22 w Radomsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001307717

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leszka Czarnego 22

1.5.2.) Miejscowość: Radomsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-500

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mosir@radomsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mosir.superstronywww.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-32d225e5-8a94-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


MIASTO RADOMSKO 97-500 Radomsko ul. Tysiąclecia 5 w imieniu i na rzecz, którego działa MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RADOMSKU 97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług fizycznej ochrony mienia kompleksu obiektów
sportowo - rekreacyjnych Aquara przy ul. Św. Jadwigi Królowej 22 w Radomsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32d225e5-8a94-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00574232

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00495026/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług fizycznej ochrony mienia kompleksu obiektów sportowo - rekreacyjnych Aquara przy ul. Św. Jadwigi Królowej 22 w Radomsku w 2024r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00511495

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 202000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług fizycznej ochrony mienia kompleksu basenowego AQUARA przez pracowników ochrony.
Nieruchomość objęta ochroną mienia znajduje się w Radomsku przy ul. Św. Jadwigi Królowej 22 na dz. nr ewid. 228/36, 228/37, 228/79, 228/120, obr. 32 Radomsko. Kompleks obejmuje budynek basenu kąpielowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w skład której wchodzą m.in.
atrakcje wodne, niecki zewnętrzne w tym wodny plac zabaw, ścieżka edukacyjna, dojścia, dojazdy, parking dla samochodów osobowych oraz autokarów, elementy małej architektury, oświetlenie terenu oraz zewnętrzne instalacje wodno – kanalizacyjne. Teren obiektu jest oświetlony, ogrodzony, zaopatrzony w 4 bramy wjazdowe. Teren obiektu monitorowany za pomocą kamer z podczerwienią – widoczność w nocy bez dodatkowego oświetlenia. Budynek składa się z 3 kondygnacji – 2 nadziemne + jedna podziemna, powierzchnia zabudowy – 2 311,61m². Na kondygnacji podziemnej mieszczą się pomieszczenia techniczne oraz magazynowe. Główna kondygnacja parteru mieści: halę basenu, hall główny wejściowy z szatnią, pomieszczeniem suszarek i boksem kasowym, zespół sanitarno-szatniowy, pomieszczenia ratowników, zespół saunarium, pomieszczenia administracyjne. Na piętrze mieści się 10 pokoi gościnnych, pomieszczenia administracyjne i sanitariaty oraz pomieszczenie kawiarni z zapleczem socjalnym.
W budynku zlokalizowane jest pomieszczenie do użytku służb ochrony, które zostanie nieodpłatnie udostępnione Wykonawcy. Z pomieszczenia przekazanego na potrzeby wykonania usług będących przedmiotem umowy mogą korzystać tylko osoby wskazane przez Wykonawcę w złożonym wykazie osób wchodzących w skład kadry ochroniarskiej wykonujące w danym czasie obowiązki zgodnie z aktualnym harmonogramem. Przebywanie osób świadczących usługę ochrony na terenie kompleksu obiektów sportowo - rekreacyjnych „Aquara” poza godzinami pracy /zmiany/ jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomsku lub osoby przez niego upoważnionej.
Wymaga się, aby ochrona była sprawowana całodobowo, od poniedziałku do niedzieli.
Zamawiający nie wymaga, aby pracownicy świadczący usługę ochrony posiadali licencję pracownika ochrony.
Do podstawowego zakresu obowiązków pracowników ochrony należy:
1) ochrona fizyczna i dozór obiektu, w szczególności patrolowanie placu i okolic budynku znajdującego się na terenie posesji oraz wewnątrz budynku w części ogólnodostępnej;
2) w razie zaistnienia pożaru na terenie obiektu natychmiastowe powiadomienie Straży Pożarnej oraz współdziałanie z jednostkami ochrony przeciwpożarowej w przypadku zagrożenia pożarem na terenie obiektu;
3) przestrzeganie instrukcji przeciwpożarowej BHP;
4) prowadzenie ewidencji/książki dyżurów, w której pracownicy będą wpisywać wszelkie zgłoszenia, awarie, spostrzeżenia, uwagi i istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony oraz dokumentacji wymaganej przez Zamawiającego;
5) prowadzenie stałej kontroli oraz obserwacji osób wchodzących i wychodzących z ochranianego obiektu;
6) ochrona przed włamaniem, kradzieżą, napadem, rabunkiem i aktami wandalizmu na terenie ochranianego obiektu i niezwłoczne powiadamianie Policji o czynach przestępczych zaistniałych na terenie obiektu i zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia odpowiednich służb;
7) w przypadku stwierdzenia w obiekcie osób niepowołanych, zakłócających porządek, agresywnych i stanowiących zagrożenie – podjęcie skutecznych działań prowadzących do opuszczenia terenu zgodnie z obowiązującym prawem;
8) przyjmowanie i wydawanie odzieży wierzchniej klientów korzystających z szatni;
9) wymaga się, aby pracownicy byli umundurowani w jednolite uniformy z logo firmy i identyfikatory osobiste, uniformy zapewnia Wykonawca na swój koszt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71317200-5 - Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający informuje, iż unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.
255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r poz. 1605 ze zm.) ponieważ
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 278655,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 340413,60 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.