eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łagiewniki › Zakup koparko- ładowarki 12 ton z osprzętem

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2023-12-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup koparko- ładowarki 12 ton z osprzętem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łagiewniki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934650

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jedności Narodowej 21

1.5.2.) Miejscowość: Łagiewniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-210

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 746633400

1.5.8.) Numer faksu: 748940130

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lagiewniki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lagiewniki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lagiewniki

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup koparko- ładowarki 12 ton z osprzętem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3978f696-8d21-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00544367

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007526/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup koparko- ładowarki 12 ton z osprzętem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00516375

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.17.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 482000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 fabrycznie nowej koparko- ładowarki 12 ton z osprzętem wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2023 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 43200000-5 - Maszyny do usuwania gleby i koparki oraz podobne części

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

43261000-0 - Koparki mechaniczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający Gmina Łagiewniki unieważnia postępowanie ze względu na fakt, iż środki które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania nie zostały mu przyznane. Możliwość unieważnienia postępowania została przewidziana w dziale A, rozdziale V, pkt 6 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.