eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żabno › "Dostawa kruszyw łamanych na potrzeby MGZGK w Żabnie - rok 2023."Ogłoszenie z dnia 2023-12-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa kruszyw łamanych na potrzeby MGZGK w Żabnie – rok 2023.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 850007410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świętego Jana 3

1.5.2.) Miejscowość: Żabno

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-240

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14-6456041

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mgzgk.zabno@poczta.fm

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/mzgkomunalnej1

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0875c465-b545-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa kruszyw łamanych na potrzeby MGZGK w Żabnie – rok 2023.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0875c465-b545-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542241

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00099102/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa kruszywa drogowego dla Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żabnie w 2023 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00110780

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MGZGK.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 462480,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kruszyw łamanych (kruszywo + transport), dla potrzeb MGZGK w Żabnie ul.Św. Jana 3, o frakcji:
1) 0 – 31,5 mm w ilości do 2 000 ton - materiał do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie stanowić ma kruszywo łamane uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego, lub kamieni narzutowych. Kruszywo musi być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Rodzaj kamienia twardego, np.: melafir, gabro, bazalt, dolomit itp. (z wyłączeniem skał wapiennych),
2) 0 – 63 mm w ilości do 2 000 ton - materiał do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie stanowić ma kruszywo łamane uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego, lub kamieni narzutowych. Kruszywo musi być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Rodzaj kamienia twardego, np.: melafir, gabro, bazalt, dolomit itp. (z wyłączeniem skał wapiennych),
3) 31,5 - 63 mm w ilości do 2 000 ton - materiał do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie stanowić ma kruszywo łamane uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego, lub kamieni narzutowych. Kruszywo musi być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Rodzaj kamienia twardego, np.: melafir, gabro, bazalt, dolomit itp. (z wyłączeniem skał wapiennych),
4) 4 – 30 mm w ilości do 250 ton - materiał do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie stanowić ma kruszywo łamane uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego, lub kamieni narzutowych. Kruszywo musi być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Rodzaj kamienia twardego, np.: melafir, gabro, bazalt, dolomit itp. (z wyłączeniem skał wapiennych),
5) 5 – 20 mm w ilości do 250 ton - materiał do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie stanowić ma kruszywo łamane uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego, lub kamieni narzutowych. Kruszywo musi być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Rodzaj kamienia twardego, np.: melafir, gabro, bazalt, dolomit itp. (z wyłączeniem skał wapiennych),
Kruszywo poszczególnych frakcji ma odpowiadać polskim normom dopuszczającym go do używania w budownictwie drogowym.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy transport kruszywa wraz z rozładunkiem na teren bazy MGZGK w Żabnie, ul. Św. Jana 3.
4.Sukcesywna dostawa odbywać się będzie poprzez realizację pojedynczych zamówień w ilości 200 ton kruszywa.W pojedynczym zamówieniu Zamawiający wskaże ilość i rodzaj frakcji kruszywa,jakie należy dostarczyć.

4.5.3.) Główny kod CPV: 14212000-0 - Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 462480,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 507067,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 462480,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Północ Południe Spółka Cywilna Tomasz Pater Paweł Mika Wojciech Pater

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9930662846

7.3.3) Ulica: Szkotnik

7.3.4) Miejscowość: Żabno

7.3.5) Kod pocztowy: 33-240

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 462480,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-03-27 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.