eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Dostawa Komputerów i Serwerów do Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Toruniu przy ul. WłocławskiejOgłoszenie z dnia 2023-12-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa Komputerów i Serwerów do Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Toruniu przy ul. Włocławskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W TORUNIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871550298

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szosa Bydgoska 1

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 622 89 08

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wotuiw@wotuiw.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wotuiw.torun.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3a6e2a1f-5147-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa Komputerów i Serwerów do Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Toruniu przy ul. Włocławskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a6e2a1f-5147-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542219

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00173187/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup wyposażenia IT dla Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00392188

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ADM.262.14.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 247154,47 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa Komputerów i Serwerów do Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Toruniu przy ul. Włocławskiej

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48822000-6 - Serwery komputerowe

30213100-6 - Komputery przenośne

48820000-2 - Serwery

48821000-9 - Serwery sieciowe

48823000-3 - Serwery plików

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

48620000-0 - Systemy operacyjne

48624000-8 - Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający wyjaśnia, iż ze względu na sposób działania narzędzia
informatycznego, za pomocą którego prowadzone jest postępowanie (portal eZamówienia),
brak jest możliwości dostosowania treści ogłoszenia i formularzy w sposób umożliwiający
złożenie oferty uwzględniającej niezbędne zmiany specyfikacji warunków zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.