eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Korsze › "Zakup i dostawa samochodu dostawczego - wywrotki typu kiper" - w ramach leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu.Ogłoszenie z dnia 2023-12-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup i dostawa samochodu dostawczego - wywrotki typu kiper” - w ramach leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "KORPEC" ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510051712

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 19B

1.5.2.) Miejscowość: Korsze

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-430

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: (89) 754 00 81

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: korpec@korsze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.korpec.korsze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sektor energetyczny

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup i dostawa samochodu dostawczego - wywrotki typu kiper” - w ramach leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7b062f53-9773-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542215

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7b062f53-9773-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezmowienia.gov.pl/ . Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: za pośrednictwem przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7b062f53-9773-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: - Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
- Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
- Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
- Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
- Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
- W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
- Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
- Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków pełna treść zamieszczona jest w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „KORPEC” Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Korszach z siedzibą przy ul. Wolności 19B 11- 430 Korsze, reprezentowana przez Prezesa Zarządu. Z Administratorem Danych Osobowych (ADO) można skontaktować się pisząc pod wskazany adres e-mail: korpec@korsze.pl lub telefonując pod numer (89) 754 00 81.
2. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji praw z tym związanych, pisząc na adres e-mail: paulina.wieckiel@gptogatus.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019), dalej „ustawa Pzp” w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
• W przypadku korzystania z tego uprawnienia, zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 75 ustawy Pzp).
• W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (74 ust. 3 ustawy Pzp)
b. na podstawie art. 1 6 RODO prawo do sprostowania / uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z tego uprawnienia
• nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą (zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp);
• nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników (zgodnie z art. 76 ustawy Pzp). W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego.

Z uwagi na ograniczenia w ilości znaków pełna treść zamieszczona jest w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KRC.271.02.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia pn.: „Zakup i dostawa samochodu dostawczego - wywrotki typu kiper” w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu. Zamówienie dotyczy dostawy nowego samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z kabiną 3 – osobową, wyposażonego w wywrotkę typu kiper.
2. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ. Opis ten zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że Wykonawca może oferować́ przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i funkcjonalnymi pod warunkiem, że nie będą one miały wpływu na wyższe koszty eksploatacji.
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego własnym staraniem i na własny koszt.

Wymagania dotyczące finansowania (leasing).
1) waluta: PLN;
2) finansowanie w formie leasingu operacyjnego;
3) okres finansowania: 36 miesięcy (35 rat, wykup), opłata wstępna 45%.
4) raty zgodnie z podanym przez wykonawcę harmonogramem spłaty rat leasingowych zostaną zapłacone zgodnie z postanowieniami umowy leasingu po odbiorze przedmiotu leasingu objętych przedmiotem zamówienia poprzez protokolarne podpisanie odbioru bez uwag wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami umożliwiającymi jego eksploatację.
5) wykup związany z zakupem przedmiotu leasingu 1% wartości netto przedmiotu zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 34136100-0 - Lekkie samochody półciężarowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66114000-2 - Usługi leasingu finansowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 pkt.
2) Okres gwarancji i rękojmi za wady (G) – waga kryterium 40 pkt.
2. Zasady oceny ofert:
1) Kryterium Cena (C) – 60 pkt.
Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium, tj. 60, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, wg wzoru:
cena brutto najniższej oferty
C = ------------------------------------------------ x 60 pkt
cena brutto badanej oferty
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Kryterium okres gwarancji i rękojmi za wady (G) – 40 pkt.
Kryterium ,,okres gwarancji i rękojmi za wady’’ zostanie ocenione na podstawie informacji zawartej w formularzu oferty na temat oferowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi za wady. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w tym kryterium wynosi 40,00 punktów. Kryterium rozpatrywane będzie według następujących zasad: Zamawiający wyznacza najkrótszy okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia na 36 miesięcy (z maksymalnym przebiegiem min 90 000 km), licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, za każdy dodatkowy rok (12 m-cy) należy przyjąć kolejne 30 000 km aż do wartości maksymalnej 5 lat (150 000 km). Określony przez Wykonawcę okres może być dłuższy od najkrótszego okresu tj.:
a) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi za wady wynoszącego
36 miesięcy (z maksymalnym przebiegiem min 90 000 km) – Zamawiający przyzna: 0,00 punktów;
b) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi za wady wynoszącego
48 miesięcy (z przebiegiem min 120 000 km) – Zamawiający przyzna: 20,00 punktów;
c) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi za wady wynoszącego
60 miesięcy (z przebiegiem min 150 000 km)– Zamawiający przyzna: 40,00 punktów;
d) w przypadku jeżeli Wykonawca zaoferuje inny niż wskazany powyżej okres gwarancji i rękojmi za wady, wówczas w celu przyznania punktacji w tym kryterium okres gwarancji i rękojmi za wady zostanie zaokrąglony w dół do najbliższego okresu, natomiast zadeklarowany okres gwarancji i rękojmi za wady zostanie wpisany do umowy w sprawie zamówienia publicznego jako obowiązujący,
e) w przypadku jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego okresu gwarancji i rękojmi za wady, jako obowiązujący zostanie przyjęty przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady 36 miesięcy,
licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego, zgodnie z postanowieniami zawartymi w SWZ;
f) jeżeli Wykonawca zadeklaruje okres gwarancji i rękojmi za wady krótszy niż 36 miesięcy, wówczas oferta zostanie odrzucona zgodnie z dyspozycją art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jako niezgodna
z warunkami zamówienia.
g) wymagane jest podanie w formularzu ofertowym okresu gwarancji i rękojmi za wady w miesiącach.
3. Ocena punktowa oferty:
Każda oferta niepodlegająca odrzuceniu zostanie oceniona wg wyżej wymienionych zasad. Ocenę oferty stanowi suma punktów określona dla poszczególnych kryteriów wg wzoru:
Of = C + G
gdzie:
Of – ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę;
C – ilość punków uzyskana przez badana ofertę w kryterium ,,Cena brutto oferty’’;
G – ilość punków uzyskana przez badana ofertę w kryterium ,,Okres gwarancji i rękojmi za wady’’;
4. Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.
5. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Szczegółowy opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1a do SWZ.
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodne z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
4) Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika – jeżeli dotyczy;
5) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o którym mowa w art.117 ust. 4 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ) – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia każdego z Wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik 3 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik
nr 4 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.