eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarczyn › Dostawa sprzętu okulistycznego na potrzeby SPZOZ w TarczynieOgłoszenie z dnia 2023-12-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu okulistycznego na potrzeby SPZOZ w Tarczynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARCZYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 671987015

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 42

1.5.2.) Miejscowość: Tarczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-555

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 727 70 39

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: monika.borkowska@zoztarczyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zoztarczyn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu okulistycznego na potrzeby SPZOZ w Tarczynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b35604a-974c-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542181

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00266054/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa sprzętu okulistycznego na potrzeby SPZOZ w Tarczynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0b35604a-974c-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/ e-mail monika.borkowska@zoztarczyn.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja odbywa się za pośrednictwem e-maila monika.borkowska@zoztarczyn.pl lub za pośrednictwem dedykowanego formularza do komunikacji dostępnego na platformie e-zamówienia. Złożenie oferty możliwe jest jedynie poprzez zakładkę "Oferty/wnioski" i
przycisk "Złóż ofertę". Wykonawca, zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać aktywne konto "Wykonawcy" na platformie e-zamówienia z zaznaczonymi uprawnieniami do składania ofert. Instrukcja składania ofert dostępna jest na platformie ezamówienia w zakładce "Centrum pomocy".
Maksymalny rozmiar plików przesyłany przez platformę wynosi 150 Mb. Dokumenty związane z postępowaniem będą publikowane na platformie e-zamowienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): obowiązek realizowany w swz

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): obowiązek realizowany w swz

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu okulistycznego (zwanego dalej „sprzętem”:
1) urządzenia wielofunkcyjnego (1 szt.),
2) wyświetlacza optotypów (1 szt.),
3) lampy szczelinowej (1 szt.)
4) lasera z opcją vitreolizy (1 szt.)
5) lampy do Crosslinkingu (1 szt.)
6) lasera siatkówkowego wieloogniskowego (1 szt.)
7) soczewki do panoramicznego badania siatkówki i badania przy wąskiej źrenicy (1 szt.),
8) soczewki (1 szt.),
9) oprawek próbnych (1 szt.)
10) kasetki okulistycznej (1 szt.)
11) oftalmoskopu bezpośredniego (1 szt.)
12) unitu okulistycznego (1 szt.)
na potrzeby Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie – o parametrach określonych w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 5 do swz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33122000-1 - Sprzęt oftalmologiczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium – cena
Punktacja zostanie przyznana wg wzoru: stosunek najniższej ceny oferty do ceny oferty ocenianej pomnożony przez 60.
2. Kryterium – okres gwarancji i rękojmi
Punkty zostaną przyznane w podkryteriach:
1) okres gwarancji i rękojmi na urządzenie wielofunkcyjne
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Gwarancja i rękojmia 36 m-cy i dłuższa – 10 pkt, pozostałe okresy – wg wzoru:
ilość pkt. = [10 pkt. x okres gwarancji i rękojmi (krótszy niż 36 m-cy)]/36 m-cy
2) okres gwarancji i rękojmi na laser z opcją vitreolizy
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Gwarancja i rękojmia 36 m-cy i dłuższa – 10 pkt, pozostałe okresy – wg wzoru:
ilość pkt. = [10 pkt. x okres gwarancji i rękojmi (krótszy niż 36 m-cy)]/36 m-cy
3) okres gwarancji i rękojmi na lampę do Crosslinkingu
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Gwarancja i rękojmia 36 m-cy i dłuższa – 10 pkt, pozostałe okresy – wg wzoru:
ilość pkt. = [10 pkt. x okres gwarancji i rękojmi (krótszy niż 36 m-cy)]/36 m-cy
4) okres gwarancji i rękojmi na laser siatkówkowy wieloogniskowy
Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Gwarancja i rękojmia 36 m-cy i dłuższa – 10 pkt, pozostałe okresy – wg wzoru:
ilość pkt. = [10 pkt. x okres gwarancji i rękojmi (krótszy niż 36 m-cy)]/36 m-cy
W kryterium „okres gwarancji i rękojmi” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą Wykonawca przedłożył:
1) dokumenty, potwierdzające dopuszczenie do użytkowania i obrotu na terytorium RP oferowanego sprzętu, np. deklaracja zgodności CE,
2) materiały potwierdzające zaoferowane parametry i konfiguracje np. prospekty, foldery, opisy techniczne itp.(ew. oświadczenie producenta) – w języku polskim

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający dopuszcza uzupełnienie wszystkich przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Kompletna oferta składana przez platformę e-zamówienia musi zawierać:
1) wypełniony formularz oferty (każda pozycja) – załącznik nr 1 do SWZ,
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 2 do SWZ,
3) odpis z KRS, CEiDG lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentacji, z zastrzeżeniem pkt 2.5 swz,
4) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 6 swz,
5) jeśli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentacji,
6) jeśli dotyczy – wydzielony plik jako tajemnica przedsiębiorstwa,
7) w przypadku podmiotu wspólnego:
a) pełnomocnictwo do reprezentacji,
b) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty dane podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć to pełnomocnictwo. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani załączyć o oferty oświadczenie, o
którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, określające, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składa każdy wykonawca

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się także wykonawców spełniających przesłanki określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.