eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sieraków › DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY SIERAKÓW W OKRESIE OD 01.01.2024 ROKU DO 31.12.2024 ROKU NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH SZKOLNYCHOgłoszenie z dnia 2023-12-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY SIERAKÓW W OKRESIE
OD 01.01.2024 ROKU DO 31.12.2024 ROKU NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH SZKOLNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SIERAKÓW

1.3.) Oddział zamawiającego: Referat Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258922

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 8 Stycznia 38

1.5.2.) Miejscowość: Sieraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-410

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 61/ 29 53 011, 29 55 860

1.5.8.) Numer faksu: 61/ 29 55 898

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@sierakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY SIERAKÓW W OKRESIE
OD 01.01.2024 ROKU DO 31.12.2024 ROKU NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH SZKOLNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-950c3768-9744-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542177

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00013842/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Sieraków w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sierakow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl
Link do postępowania dostępny jest na Profilu Nabywcy Zamawiającego:
https://platformazakupowa.pl/pn/sierakow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta, oświadczenia lub inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. W procesie składania oferty, na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty
Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
Oferta powinna być:
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem
platformazakupowa.pl,
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:
a) .zip
b) .7Z
Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB,
oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.
W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na
rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.
b) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
c) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert.
Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Sieraków reprezentowana przez Burmistrza Gminy Sieraków z siedzibą Urzędu Gminy
Sieraków przy ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego: urzad@sierakow.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Pan Krzysztof Pukaczewski, e-mail: abi@sierakow.pl *;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, a także na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, c)inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe administratora,
2. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeśli czas trwania umowy przekracza cztery lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy.
3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
4.Prawo żądania od Administratora: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii.
Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne
kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającej b)z
kosztów administracyjnych.
Jeśli wykonanie wyżej wymienionego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby,
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, c) do sprostowania swoich nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia swoich niekompletnych danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. d)do usunięcia danych osobowych wyłącznie na podstawie art. 17 RODO, e)do ograniczenia przetwarzania danych
osobowych na podstawie art. 18 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, f)do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli nie występują prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania i na zasadach opisanych w art. 21 RODO, g) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO, h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) należy skontaktować się z
Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych. 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
6. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIK.271.11.2023.

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu uczniów w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku na podstawie biletów miesięcznych szkolnych na terenie Gminy Sieraków.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Dzienna łączna długość tras do przewozu wynosi ok. 563 km.
Ilość tras do przewozu uczniów wynosi 7 – Załącznik nr 9
Ilość uczniów do przewozu na wszystkich trasach wynosi 246 - Załącznik nr 10
Zamawiający zastrzega sobie możliwe odstępstwa od harmonogramu przewozów uzależnione od planów lekcji, ilości uczniów, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowywania dni wolnych, zmiany długości tras itp.
Wykonawca na każdej trasie przewozu musi zapewnić uczniom na własny koszt opiekę pełnoletniego opiekuna (1 opiekun na 1 autobus) niezależnie od kierowcy.
Każdy przewożony uczeń musi mieć zapewnione miejsce siedzące.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
Jeżeli oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymagane warunki oraz którego oferta
odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, spełnia wymagania
określone w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia i uzyska najwyższą ilość punktów
w oparciu o wyżej podane kryteria wyboru. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać
Wykonawca wynosi – 100%. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Zamawiający nie będzie przeprowadzał aukcji elektronicznej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: częstotliwość fakturowania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do wykonywania krajowego transportu drogowego osób na podstawie wydanej licencji.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi transportowe osób w sposób ciągły przez okres minimum 3 miesięcy i wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda,
Na potwierdzenie faktu, że usługi wymienione/a w wykazie usług zostały/a wykonane należycie, Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu złożonego przez Wykonawcę (Załącznik nr 4 do SWZ) wraz z załącznikami – dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wskazane jest aby dowody to potwierdzające zawierały co najmniej:
• wskazanie, że Wykonawca realizował usługi, których dokumenty dotyczą,
• wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były usługi,
• przedmiot / rodzaj wykonanych usług,
• wartość wykonanych usług,
• datę wykonania,
• opinię stwierdzającą, że usługi zostały wykonane należycie lub opinię
równoważną,
• identyfikację oraz podpis osoby upoważnionej.
Konieczne jest, aby przedkładane dowody potwierdzające, że wykonane
przez Wykonawców usługi zostały wykonane należycie, zawierały jednoznaczne i niebudzące wątpliwości potwierdzenie należytego wykonania i nie zawierały sprzecznych z wykazem informacji.
b) dysponuje lub „będzie dysponował” na czas realizacji zamówienia odpowiednim sprzętem:
1. autobus do przewozu uczniów do szkół – minimum 6 sztuk,
W sytuacji, gdy Wykonawca wskazał sprzęt, którym „będzie dysponował” zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego potencjału technicznego na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3.1 Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona):
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 112 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp),
Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych, ponieważ nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie.
2. uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp),
Zamawiający wymaga złożenia dokumentu - Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp)
Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych, ponieważ nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. potencjału technicznego Wykonawcy (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp)
Zamawiający wymaga następujących dokumentów w odniesieniu do tego warunku:
a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy - Załącznik nr 4 do SWZ
b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - Załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ ;
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa powyżej stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 Wykonawca składa następujące podmiotowe środki dowodowe (dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona):
1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w Rozdziale IX SWZ.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy - sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik 1 do SWZ.
2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ ; Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa powyżej stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3) Samooczyszczenie – jeżeli dotyczy -
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy;
5) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy;
6) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy;
7) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy - w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 2 pkt 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji cen biletów miesięcznych 1 raz na kwartał w formie negocjacji do poziomu wskaźnika inflacji.
1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie
zamówienia: a)niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o
zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych
postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania
zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:
• określają rodzaj i zakres zmian,•określają warunki wprowadzenia zmian,•nie przewidują takich
zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy;
b) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę:•jeżeli taka możliwość
została przewidziana w postanowieniach umownych, o których mowa w pkt 1, lub•w wyniku
sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia,
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub je go przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to
za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów
ustawy, lub•w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1; c)jeżeli dotyczy realizacji,
przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, a w
przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – usług lub robót
budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:•zmiana wykonawcy nie może zostać
dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących
zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach
zamówienia podstawowego, •zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub
znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, • wzrost ceny spowodowany każdą kolejną
zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości
pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków; d)jeżeli konieczność
zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a
wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej
umowy.
2. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania
o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa
niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w
przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego
charakteru umowy.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. c) i d), zamawiający: 1) nie może wprowadzać
kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy; 2) po dokonaniu
zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych
lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 4. Jeżeli umowa zawiera postanowienia
dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości cen, dopuszczalną wartość zmiany ceny, o
której mowa w ust. 1 lit. c) tiret - trzeci i lit. d), lub dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której
mowa w ust. 2, ustala się w oparciu o zmienioną cenę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-19 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sierakow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-19 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie możliwe odstępstwa od harmonogramu przewozów uzależnione od planów lekcji, ilości uczniów, zmiany organizacji roku szkolnego, odpracowywania dni wolnych itp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.