eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełmsko Śląskie › Jednorazowy zakup i dostawa 24 ton pelletu drzewnego.Ogłoszenie z dnia 2023-12-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Jednorazowy zakup i dostawa 24 ton pelletu drzewnego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHEŁMSKU ŚLĄSKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020345539

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolonia 14

1.5.2.) Miejscowość: Chełmsko Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-420

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757422116

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsp_chelmsko_slaskie@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp.chelmsko.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https:// platformazakupowa.pl/pn/lubawka

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Jednorazowy zakup i dostawa 24 ton pelletu drzewnego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d448405-6cd4-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542176

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00447558

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSP.KG.260.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 33755,04 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowy zakup oraz dostawa 24 ton pelletu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chełmsku Śląskim.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówiwbu o którym mowa w ust.1 na własny koszt i ryzyko, własnym transportem (samochodem z wydmuchem lub ruchomą podłogą) zgodnie z zasadami bhp i p.poż, w dni robocze w godzinach 7:00 do 15.00 po wcześniejszym ustaleniu daty dostawy z pracownikiem Zamawiającego, wskazanym do kontaktu.

3. Przedmiot zamówienia ma spełniać przedstawione poniżej dane techniczne przez cały okres obowiązywania umowy:
a) zgodność z normą EN 14961-2 lub równoważną
b) pellet bez domieszki innych substancji jak kleje, lepiszcze czy utwardzacze
c) średnica 4-10 mm
d) wartośćkaloryczna min. 4,6-5,3kwh/kg
e) wilgotność maks. ≤ 10
f) zawartość popiołu < 0,7 %
g) dodatki ≤ 2 %
h) skład drewno
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia, określają: Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ oraz projektowane postanowienia umowy – stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 36900 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 39852 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 36900 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FHU Maria Stabrawa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8681287307

7.3.3) Ulica: Na Buczków 4

7.3.4) Miejscowość: Bochnia

7.3.5) Kod pocztowy: 32-700

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 36900 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.