eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Burzenin › Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy BurzeninOgłoszenie z dnia 2023-12-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych
oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Burzenin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Burzenin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934453

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sieradzka 1

1.5.2.) Miejscowość: Burzenin

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-260

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 438214095

1.5.8.) Numer faksu: 438214013

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugburzenin@ugburzenin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugburzenin.pl/bip

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych
oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Burzenin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41ced950-96c6-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542160

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-zp.ugburzenin.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-zp.ugburzenin.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udziałw postępowaniu o udzielenie zamówienia , musi posiadać konto w Systemie e-ZP. Rejestracja i korzystanie z Systemu E-ZP jest
bezpłatne. W Systemie znajdują się także instrukcja obsługi Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne) oraz filmy instruktażowe
(https://pomoc.e-zp.finn.pl) Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru
danych Systemu E-ZP format kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8,komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a
serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS, oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data
oraz dokładny czas (hh:mm:ss) - czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu. Wymagania techniczne z korzystania z Systemu: stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s; zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i
późniejsze, system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux.
Złożenie oferty, oferty dodatkowej w trybie podstawowym poprzez System e-ZP wymaga posiadania przez Wykonawcę
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. Pliki można podpisać przed dołączeniem
do systemu za pomocą zewnętrznych narzędzi do podpisu lub po dołączeniu do Systemu e-ZP przy pomocy kwalifikowanego
podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. Korzystanie z wbudowanej w System e-ZP funkcjonalności składania podpisu elektronicznego możliwe jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Wykonawca wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów: wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SEJRE 8 Update 221) z obsługą technologii Java Web Start (JavaWS) lubwirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web Start. Powyższe wymagania nie ograniczają możliwości korzystania przez
Wykonawcę z zewnętrznego oprogramowania do składania podpisu elektronicznego, kwalifikowany podpis elektroniczny
(dopuszczalne formaty podpisów: PaDES - format.pdf, XaDES - pozostałe formaty),podpis zaufany, podpis osobisty. Oferty,
oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowe 16 środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy PZP, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy PZP, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż̇ ww. sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośred .W zależności od formatu podpisu: podpis
kwalifikowany (PAdES, XAdES), podpis osobisty (XAdES), podpis zaufany (PAdES, XAdES) i jego typu Wykonawca dołącza do
Systemu e-ZP uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu lub dokument z podpisem. Wykonawca składa ofertę, ofertę dodatkową w trybie podstawowym za pośrednictwem funkcji „Wyślij”
formularzy do złożenia, wycofania oferty. Wysłana oferta pośrednictwem funkcji Wyślij formularzy do złożenia, wycofania oferty lub wniosku. Wysłana oferta jest automatycznie szyfrowana i chroniona terminem otwarcia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Burzenin z siedzibą w Burzeninie, ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin;
 w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-mail: iod@ugburzenin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Burzenin”
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” oraz przepisy Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 80 ustawy Pzp, przez okres 6 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 6 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI.271.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 609756,10 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie awarii urządzeń sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Burzenin, w tym:
1) usuwanie awarii na obiektach i urządzeniach służących poborowi, uzdatnianiu i dostarczaniu wody pitnej, przepompowni ścieków i oczyszczalniach ścieków,
2) usuwanie awarii sieci i przyłączy wodociągowych (których właścicielem jest Gmina Burzenin) oraz sieci kanalizacji sanitarnej,
3) odłączanie (na wniosek Wójta Gminy) odbiorców zalegających z opłatami za wodę oraz ich powtórne podłączanie.
2. Parametry:
1) sieci wodociągowej: PCV Ø 225,160, 110, 90, 63 o łącznej długości 122 600 mb,
2) przyłącza wodociągowe PE Ø 40, PE Ø 50, ocynk Ø 25, 30,
3) kanalizacja sanitarna PCV Ø 200 o długości 5 100 mb,
4) oczyszczalnie ścieków typu BOS 200 – szt. 1, Miniblok M-20 – 1 szt. oraz przydomowa oczyszczalnia ścieków w Wolnicy Niechmirowskiej o przepustowości 3,1 m3 na dobę.
5) przepompownia ścieków – 2 szt.
6) studnie głębinowe – 4 szt. (pompy GC 3.05 – 2 szt. GC 3.03 – 2 szt.),
3. Zakres robót i podstawowe obowiązki wykonawcy:
1) bieżące usuwanie awarii sieci wodociągowych, a w szczególności pęknięć przewodów rozdzielczych i przyłączy, usuwanie nieszczelności zaworów, wymiana nawiertek i pozostałej armatury wraz z hydrantami,
2) naprawa i wymiana pomp głębinowych i zestawów pomp hydroforowych,
3) usuwanie zatorów i naprawa (w ramach awarii) uszkodzonych studzienek sieci kanalizacyjnej, czyszczenie przepompowni ścieków, czyszczenie komór w oczyszczalni ścieków,
4) naprawa (w tym wymiana) urządzeń oraz pomp w oczyszczalniach ścieków i przepompowniach ścieków,
5) naprawa i wymiana instalacji elektrycznej i elektronicznej sterującej pracą ujęć wód i oczyszczalni ścieków,
6) realizacja indywidualnych zleceń zamawiającego z zakresu spraw związanych z bieżącą eksploatacją urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i użytkowania komunalnej kanalizacji sanitarnej,
7) obsługa technologiczna oczyszczalni ścieków w Burzeninie, Niechmirowie i Wolnicy Niechmirowskiej obejmująca:
a) regularny i systematyczny nadzór nad pracą oczyszczalni według uzgodnionej procedury;
- obowiązkową jedną kontrolę każdego obiektu w tygodniu,
- wizyty na obiekcie, realizowane według potrzeb zgłoszonych przez
Zamawiającego lub wynikające z sytuacji awaryjnej oczyszczalni,
- ocenę stanu osadu czynnego i całej oczyszczalni oraz jakości odpływu ścieków do ziemi w oparciu o zlecane przez Zleceniodawcę analizy ścieków,
b) reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości w pracy oczyszczalni poprzez:
- analizę przyczyn zmian w efektach pracy oczyszczalni ścieków,
- regulację urządzeń umożliwiających osiągnięcie poprawnych wyników,
- eliminację, w miarę możliwości, przyczyn pogarszających efekty pracy oczyszczalni,
- stabilizację procesów technologicznych po usunięciu awarii rzutujących na ich przebieg,
c) niezwłoczne powiadamianie Urzędu Gminy o każdych awariach, a w przypadkach rzutujących na niespełnianie wymogów dla odprowadzanych ścieków oczyszczonych – również Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sieradzu oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
d) prowadzenie księgi eksploatacji oczyszczalni ścieków,
e) uczestniczenie w imieniu Zamawiającego w rozprawach wodno-prawnych, a dotyczących obsługiwanych obiektów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232460-4 - Roboty sanitarne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium narzut od kosztu zakupu materiału lub usług (napraw)

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium czas reakcji

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt XI SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu , określone przez Zamawiającego w pkt. 2.
2. Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej.
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwa zadania o charakterze porównywalnym z zakresem zamówienia tj. zamówień polegających na konserwacji i utrzymaniu w stanie sprawności sieci wodno-kanalizacyjnej lub budowy sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej, których łączna wartość jest nie mniejsza niż 100 000,00 zł brutto (sto tysięcy 00/100 zł brutto), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji, o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
b) do realizacji zamówienia publicznego, dysponuje osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, oraz przedstawi informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także dotyczące zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz podstawy dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga wykazania co najmniej jednej osoby uprawnionej do kierowania robotami, biorącej udział w wykonywaniu zamówienia, posiadającej uprawnienia w specjalności sieci i instalacji sanitarnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełnia w całości co najmniej jeden z nich lub spełniają go łącznie.
4. W przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełniają w całości samodzielnie, lub w całości jest on spełniany przez podmiot udostępniający, na zasoby którego Wykonawca się powołuje lub spełniają go łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik Nr 5 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – potwierdzających, iż w tym okresie wykonał minimum dwa zadania o charakterze porównywalnym z zakresem zamówienia tj. zamówień polegających na konserwacji i utrzymaniu w stanie sprawności sieci wodno-kanalizacyjnej lub budowy sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej, których łączna wartość jest nie mniejsza niż 100 000,00 zł brutto (sto tysięcy 00/100 zł brutto), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 5);
Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga wykazania co najmniej jednej osoby uprawnionej do kierowania robotami, biorącej udział w wykonywaniu zamówienia, posiadającej uprawnienia w specjalności sieci i instalacji sanitarnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U z 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (załącznik nr 6).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Części XII pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Stosownie do treści art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy, w następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (w proporcji do zmiany tego wynagrodzenia dla stawki roboczogodziny za prowadzenie napraw lub obsługi technologicznej oraz z uwzględnieniem przyjętego 40% udziału kosztów pracy operatora w stawce za pracę sprzętu),
2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.
4. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 3 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, której jeszcze nie wykonano.
5. Pierwszą zmianę stawek dopuszcza się nie wcześniej niż po 31.12.2024 r. i z uwzględnieniem zmian minimalnego wynagrodzenia w stosunku do obowiązującego w tym dniu 31.12.2024 r.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-zp.ugburzenin.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-28 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.