eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Karlino › Zakup samochodu terenowego z dodatkowym wyposażeniemOgłoszenie z dnia 2023-12-09

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup samochodu terenowego z dodatkowym wyposażeniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330052240

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szymanowskiego 17

1.5.2.) Miejscowość: Karlino

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-230

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zmigdp@parseta.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.parseta.org.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Związek komunalny

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup samochodu terenowego z dodatkowym wyposażeniem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-abfcef93-96a3-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542150

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022580/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup samochodu terenowego z dodatkowym wyposażeniem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w dorzeczu Parsęty” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz współfinansowanego ze środków Baltic Sea Conservation Foundation.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnieniem zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 2 ustawy Pzp jest fakt, że w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym (ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.11.2023r. pod nr 2023/BZP 00501342/01) nie złożono żadnej oferty a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: 2023/BZP 00501342/01

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDPII.271.1.9.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 146878,46 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dostawy pojazdu o maksymalnym przebiegu 10 000 km, nieuszkodzonym, niezarejestrowanym i nieobciążonym prawami osób lub podmiotów trzecich, rok produkcji 2023, spełniający wymogi minimum dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji spalin o m.in. następujących parametrach i wyposażeniu:
1) nadwozie: min. czterodrzwiowe, kabina minimum pięcioosobowa;
2) silnik hybrydowy o mocy sumarycznej min. 110 KM;
3) skrzynia biegów automatyczna, napęd na 4 koła;
4) metalowa osłona silnika i skrzyni biegów;
5) hak holowniczy - masa holowanej przyczepy minimum 500kg;
6) oklejenie pojazdu folią odporną na UV, we wzór zgodny z załączonymi zdjęciami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34113000-2 - Pojazdy z napędem na 4 koła

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 255000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 255000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 255000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Toyota Jankowscy Spółka Jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 669-252-06-34

7.3.3) Ulica: ul. Okrężna 4-6

7.3.4) Miejscowość: Koszalin

7.3.5) Kod pocztowy: 75-736

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 255000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.