eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno › Likwidacja barier architektonicznych na rzecz Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju w ramach ,,Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III w obszarze BOgłoszenie z dnia 2023-12-09

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Likwidacja barier architektonicznych na rzecz Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju w ramach ,,Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III w obszarze B

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Krośnieński

1.3.) Oddział zamawiającego: Krośnieński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6842377932

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bieszczadzka 1

1.5.2.) Miejscowość: Krosno

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134375713

1.5.8.) Numer faksu: 134375713

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.krosno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.krosno.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-43bb036a-7a3c-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Likwidacja barier architektonicznych na rzecz Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju w ramach ,,Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III w obszarze B

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-43bb036a-7a3c-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542134

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00475832

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres przedmiotu zamówienia :

Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
- dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych;
- wykonanie podjazdu dal osób niepełnosprawnych;
- miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych;
- montaż wykładziny antypoślizgowej na korytarzu pietra szkoły oraz wymiana skrzydeł drzwiowych.

2. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4a i dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 4b
do SWZ.
3. Jeżeli dokumentacja wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy, dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia,
wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów(wraz z ofertą), uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie przez Zamawiającego, która będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników”. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Opisując przedmiot zamówienia w załączonym Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu do każdego zamieszczonego takiego opisu towarzyszą wyrazy "lub równoważne”.

5. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
44112200-0 Wykładziny podłogowe
45211310-5 Roboty budowlane w zakresie łazienek


Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy

W załączeniu do niniejszego zaproszenia przedkładam:
1) Projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego - Wzór umowy - załącznik nr 1
2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej
3) Załącznik nr 3- Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
4) Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4a i dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 4b do SWZ.
5) Wykaz osób – załącznik nr 5

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

44112200-0 - Wykładziny podłogowe

45211310-5 - Roboty budowlane w zakresie łazienek

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 8 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - zaproszenie do negocjacji nie spotkało się z odpowiedzią wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.