eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Zakup dostępu do programu do ewidencji i zarządzania zbiorami, zaprojektowanie, budowa i zapewnienie dostępu do portalu do prezentacji zbiorów online oraz zaprojektowanie, budowa strony internetowej.Ogłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zakup dostępu do programu do ewidencji i zarządzania zbiorami, zaprojektowanie, budowa i zapewnienie dostępu do portalu do prezentacji zbiorów online oraz zaprojektowanie, budowa strony internetowej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Pamięć i Tożsamość im. Św. Jana Pawła II (w organizacji) w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 380713458

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Droga Starotoruńska 3

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 505 863 669

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@muzeumpamiecitozsamosc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://muzeumpit.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup dostępu do programu do ewidencji i zarządzania zbiorami, zaprojektowanie, budowa i zapewnienie dostępu do portalu do prezentacji zbiorów online oraz zaprojektowanie, budowa strony internetowej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50e92d44-95fc-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542081

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00336940/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zakup dostępu do programu do ewidencji i zarządzania zbiorami, budowa i zapewnienie dostępu do portalu do prezentacji, zaprojektowanie, budowa strony internetowej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-50e92d44-95fc-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
Identyfikator postępowania: ocds-148610-50e92d44-95fc-11ee-ba3b-4e891c384685

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w
tym składanie ofert, dokumentów podmiotowych, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy podpisu elektronicznego.
8) Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej elektronicznym
podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w języku polskim.
9) Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-zamówienia.
10) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie
postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system
prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym
znajdują się dwa pola drag & drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
11) Zamawiający nie udostępnia interaktywnego formularza ofertowego na Platformie. Ofertę należy złożyć
na wzorze „Formularza oferty”, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
12) Wykonawca dodaje uprzednio wypełniony i podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu
(„Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w
ofercie przez Wykonawcę”), Wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z
ofertą.
13) Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: MPiTJPII/ZP-01/12/2023/PK
14) Formularz ofertowy podpisuje się podpisem kwalifikowalnym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II (w
organizacji), ul. Droga Starotoruńska 3, 87-100 Toruń, NIP 9562337347, REGON 380713458,
2) wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod
numerem RIK 110/2018,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego objętego niniejszym postępowaniem,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy Prawo zamówień publicznych,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosownie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, Znak sprawy: MPiTJPII/ZP 01/12/2023/PK − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczania przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2, − prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych
osobowych, − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, − na podstawie art.
21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
2) skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień
publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3) prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej, lub z uwagi na ważne względu interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MPiTJPII/ZP-01/12/2023/PK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pt. „Zakup dostępu do programu do ewidencji i zarządzania
zbiorami wraz z wykonaniem modyfikacji zlecanych przez Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II
w Toruniu (w organizacji), zaprojektowanie, budowa i zapewnienie dostępu do portalu do prezentacji zbiorów
online oraz zaprojektowanie, budowa strony internetowej Muzeum”
1) Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia oraz warunki jego realizacji zawarte są Opisie przedmiotu
zamówienia - Załącznik nr 1 do SWZ, Wzorze umowy - Załącznik nr 10 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72243000-0 - Usługi programowania

72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Wznowienie postępowania nastąpi przed zakończeniem umowy.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert, które nie zostały odrzucone wyłącznie na
podstawie kryterium oceny ofert, którym są:
1) Cena C0 (w rozumieniu wartość brutto zamówienia czyli wartość brutto umowy) – waga 60%, gdzie
punkty wyliczane są wg następującego wzoru:
CMIN
Liczba punktów zdobytych w kryterium C0 = --------------- x 60 pkt
CB
C0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w
kryterium cena 60%
CMIN – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu
CB – zaproponowana cena oferty badanej
Wartości punktowe w kryterium zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a
zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki.
2) Doświadczenie zespołu – waga 40 % ocenie podlega dodatkowe doświadczenie osób, które będą
pełniły funkcję; Kierownika Projektu, Kierownika/Kierowniczki Zespołu programistów, Programista,
Kierownik Testów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zespołu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określił w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ warunki udziału w niniejszym postępowaniu
dot.:
a.) zdolności technicznej lub zawodowej, żądając aby Wykonawca wykazał, że:
- posiada doświadczenie w zakresie wykonania usług, odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. wykonał w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie:
1) co najmniej dwie usługi (umowy), z których każda polegała na wdrożeniu systemu informatycznego do
przetwarzania danych oraz ewidencji i zarządzania tymi danymi, przeznaczonego do katalogowania zbiorów
muzealnych oraz obsługi procedur (akcesja, wypożyczenia), obsługującego bazę danych zawierającą nie mniej niż
40 000 rekordów (przez rekord należy rozumieć pojedynczy obiekt wpisany do inwentarza w jednej instytucji) o
wartości netto nie mniejszej niż 200.000,00 zł. (wartość zamówienia nie może dotyczyć zakupów sprzętu i
wyposażenia).
oraz
2) co najmniej dwie usługi (umowy), z których każda polegała na wykonaniu portalu internetowego
zintegrowanego z systemem do ewidencji zbiorów muzealnych, który służy do udostępniania w domenie
publicznej zdigitalizowanych zbiorów i każda o wartości netto nie mniejszej niż 50.000,00 zł.
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, o których mowa
powyżej, które wykonywał wspólnie z innymi wykonawcami, Zamawiający będzie uznawał jedynie te usługi, w
których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
3) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które są skierowane przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia,
3.1) Kierownik Projektu - dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:
Kierownik/Kierowniczka Projektu - 1 osoba posiadająca:
− wykształcenie wyższe
− potwierdzone dyplomem ukończenia studiów wyższych,
− wiedza z zakresu zarządzania projektami, potwierdzona certyfikatem znajomości metodologii procesu
zarządzania projektami ze szczegółowym uwzględnieniem złożonych projektów informatycznych –
PRINCE 2 Practitioner, AgilePM Practitioner lub równoważne,
− wiedza w zakresie zarządzania usługami utrzymaniowymi utworzonego oprogramowania, potwierdzona
certyfikatem: ITIL 3 Foundation lub wyższym,
− co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika projektów lub
równoważnej dla projektów informatycznych,
− doświadczenie: w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, przez nieprzerwany
okres co najmniej 6 miesięcy pełniła funkcję osoby koordynującej / kierującej projektem, tj.
koordynującej prace całego zespołu w projekcie, w co najmniej 2 zakończonych zamówieniach /
projektach, polegających na dostarczeniu i wdrożeniu systemu informatycznego przeznaczonego do
katalogowania zbiorów muzealnych oraz obsługi procedur muzealnych (akcesja, wypożyczenie, itp.),
obsługującego relacyjną bazę danych zawierającą nie mniej niż 30 000 rekordów (poprzez rekord należy
rozumieć pojedynczy obiekt wpisany do inwentarza muzealnego w jednej instytucji), o wartości nie
mniejszej niż 200 000,00 zł. netto każda
3.2.) Kierownik/Kierowniczka Zespołu Programistów - 1 osoba posiadająca:
- wykształcenie wyższe;
Znak sprawy: MPiTJPII/ZP-01/12/2023/PK
12
- doświadczenie: w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, przez nieprzerwany okres co
najmniej 6 miesięcy pełnił funkcję kierownika zespołu programistów, tj. koordynującej prace zespołu
informatycznego, składającego się z programistów backendowych, frontendowych, specjalistów ds. sieci,
utrzymania, w co najmniej 2 w co najmniej 2 zakończonych zamówieniach / projektach, polegających na
dostarczeniu i wdrożeniu systemu informatycznego przeznaczonego do katalogowania zbiorów muzealnych oraz
obsługi procedur muzealnych (akcesja, wypożyczenie, itp.), obsługującego relacyjną bazę danych zawierającą nie
mniej niż 30 000 rekordów (poprzez rekord należy rozumieć pojedynczy obiekt wpisany do inwentarza
muzealnego w jednej instytucji), o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł. netto każda
3.3) Programista - 3 osoby posiadające:
- wykształcenie wyższe techniczne (ukończony kierunek informatyka lub pokrewny);
- doświadczenie: w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, przez nieprzerwany okres co
najmniej 6 miesięcy pełniła funkcję Programisty, tj. osoby odpowiedzialnej za właściwe realizowanie
funkcjonalności wskazanych w dokumentacji analitycznej w co najmniej 2 zakończonych zamówieniach /
projektach, polegających na dostarczeniu i wdrożeniu systemu informatycznego przeznaczonego do
katalogowania zbiorów muzealnych oraz obsługi procedur muzealnych (akcesja, wypożyczenie, itp.),
obsługującego relacyjną bazę danych zawierającą nie mniej niż 30 000 rekordów (poprzez rekord należy rozumieć
pojedynczy obiekt wpisany do inwentarza muzealnego w jednej instytucji), o wartości nie mniejszej niż
200 000,00 zł. netto każda
3.4) Kierownik Testów - 1 osoba posiadająca:
- wykształcenie wyższe techniczne (ukończony kierunek informatyka lub pokrewny); - aktualny certyfikat ISTQB
Certified Tester Advanced – na poziomie minimum Test Manager lub równoważny;
- doświadczenie: w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, przez nieprzerwany okres co
najmniej 6 miesięcy pełniła funkcję Kierownika testów, tj. osoby odpowiedzialnej za nadzór nad testowaniem
poszczególnych komponentów oprogramowania w co najmniej 2 zakończonych zamówieniach / projektach,
polegających na dostarczeniu i wdrożeniu systemu informatycznego przeznaczonego do katalogowania zbiorów
muzealnych oraz obsługi procedur muzealnych (akcesja, wypożyczenie, itp.), obsługującego relacyjną bazę
danych zawierającą nie mniej niż 30 000 rekordów (poprzez rekord należy rozumieć pojedynczy obiekt wpisany
do inwentarza muzealnego w jednej instytucji), o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł. netto każda.
UWAGA - Zamawiający pod pojęciem „zbiory muzealne” rozumie jednostki muzealne lub prowadzące działalność
o charakterze muzealnym, posiadające zbiory, których wolumen obejmuje co najmniej 100 000 obiektów, w tym
kolekcje prywatne, samorządowe lub inne realizujące procedury muzealne w zakresie:
a) Procesu akcesji obiektów do jednostki
b) Procesu ewidencji i inwentaryzacji zbiorów
c) Procesów konserwatorskich zbiorów
d) Procesów wypożyczeni, udzielania w depozyt i innych form ruchu obiektów
e) Procesów tworzenia i obsługi słowników tematycznych
b.) Zamawiający nie określił w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SWZ warunków udziału w niniejszym
postępowaniu dotyczących:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od
innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, które można sporządzić wg
Załącznika nr 6 do SWZ,
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji.
3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w SWZ - składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 17.2,3) SWZ,
zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą,
lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed
organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
5) Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w 17.2.1) -17.4 do SWZ składa:
- każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców;
- podmiot udostępniający zasoby na zasadach art. 118 Ustawy, w przypadku polegania przez
Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda od Wykonawcy, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu usług (umów) opisanych w warunku udziału w niniejszym postępowaniu,
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, który
można sporządzić wg Załącznika nr 7 do SWZ, wraz z załączeniem dowodów określających,
czy te usługi zostały wykonane należycie,
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania, tymi osobami, który można sporządzić wg
Załącznika nr 8 do SWZ. Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy,
7) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z
innymi wykonawcami, wykaz usług o którym mowa powyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu
Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
8) Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, lub
podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się
bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym
zakresie dla oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku
podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
9) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ,
dane umożliwiające dostęp do tych środków.
10) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych
aktualnych na dzień ich złożenia
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
12) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich
złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub Dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich
złożenia.
13) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ
składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70
Ustawy i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452).
14) Szczegółowe postanowienia, co do formy, zakresu, sposobu składania podmiotowych środków
dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Stosownie do art. 125 ust. 4 Ustawy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w
postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców ustanawiają oni
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o
którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy, które można sporządzić wg Załącznika nr 9 do SWZ, z którego
wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Art. 455 ust. 1 ustawy Pzp - Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia:
1) niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:
a) określają rodzaj i zakres zmian,
b) określają warunki wprowadzenia zmian,
c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy;
2) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę:
a) jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych, o których mowa w pkt 1, lub
b) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1;
3) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych,
a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – usług lub robót budowlanych, których nie
uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności
dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, a w przypadku
zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
4) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
2. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia,
których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku
zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, zamawiający:
1) nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy;
2) po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
4. Jeżeli umowa zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości cen, dopuszczalną wartość
zmiany ceny, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c i pkt 4, lub dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 2,
ustala się w oparciu o zmienioną cenę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.