eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sulęcin › Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w SulęcinieOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000234123

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lipowa 12A

1.5.2.) Miejscowość: Sulęcin

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkolniak.sosw@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wrota.lubuskie.pl/soswsulecin/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7210468d-95e6-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542074

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00382687/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie w okresie od dnia 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7210468d-95e6-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7210468d-95e6-11ee-ba3b-4e891c384685

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia - dalej zwaną SWZ (Rodział XII i XIII).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami SWZ (Rozdział XXIII).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami SWZ (Rozdział XXIII).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SOSW.26.19.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie przy ulicy Lipowej 12A (dalej SOSW), w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość przygotowanych i dostarczanych posiłków oraz za skutki wynikające z zaniedbań przy przygotowywaniu, transporcie posiłków, mogące mieć wpływ na zdrowie żywionych uczniów.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność przed jednostkami uprawionymi do kontroli w zakresie żywienia uczniów, a także odpowiedzialność za wszystkie zaniedbania sanitarno-epidemiologiczne przed odpowiednimi organami uprawnionymi do kontroli i nadzoru w tym zakresie.
4. Wykonawca jest zobowiązany do pobierania i zabezpieczenia próbek żywieniowych w ilości i sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Próbki żywnościowe Wykonawca musi udostępnić na potrzeby organów kontrolnych.
5. Zamawiający wymaga dostarczania, od poniedziałku do piątku (z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych oraz dni wolnych zgodnie harmonogramem pracy szkoły) następujących posiłków z zachowaniem poniższego cyklu:
a) Śniadanie w godz. 6:40-7:30 (dla 12 osób) – uwaga - godziny dostawy śniadania są elementy oceny oferty opisane w rozdziale XVIII SWZ. W umowie godziny zostaną uzupełnione zgodnie z ofertą Wykonawcy;
b) II Śniadanie w godz. 6:40-7:30 (dla 12 osób) – śniadanie i II śniadanie mogą być dostarczone w tym samym czasie
c) Obiad w godz.11:30-12:45 (dla 70 osób) wraz z odbiorem resztek po śniadaniu;
d) Kolacja w godz.16:00-16:30 (dla 12 osób) – obiady i kolacje mogą być dostarczone w tym samym czasie.
6. Zamawiający szacuje w okresie trwania umowy, następujące ilości posiłków:
a) Śniadanie - 2040 (170 dni w roku x 12 osób)
b) II Śniadanie - 2040 (170 dni w roku x 12 osób)
c) Obiad – 11900 (170 dni w roku x 70 osób)
d) Kolacja - 2040 (170 dni w roku x 12 osób)
7. Podana powyżej ilość posiłków jest ilością szacunkową, natomiast Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić liczbę posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień przez Zamawiającego, zależną od frekwencji uczniów. Zamawiający gwarantuje wykonanie umowy w zakresie 75% każdej ilości szacunkowej podanej powyżej. Szczegóły składania zapotrzebowania znajdują się w załączniku nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SWZ tj. Opis Przedmiotu Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dostarczenia śniadania

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość oferowanych posiłków

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu wymienione w ust. 2 poniżej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca ubiegający się o zamówienia posiadał:
a. Wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności żywienia (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1448);
b. System HACCP – wdrożony i stosowany w zakładzie oraz realizacja usługi wg zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy pzp - załącznik nr 4 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Decyzję właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu i wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub zaświadczenie o wpisie zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
2) Oświadczenie Wykonawcy, że w firmie został wdrożony i jest stosowany system HACCP oraz, że usługa będzie realizowana wg zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) – załącznik nr 5 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 1a do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;
2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
3) oświadczenie o zastosowaniu materiałów, produktów i rozwiązań równoważnych – załączyć tylko w przypadku, jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie (patrz: Rozdział III pkt 11 swz) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych materiałów, produktów i rozwiązań;
4) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie tj. konsorcja/spółki cywilne (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami SWZ (Rozdział XI)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w §10 wzoru umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7210468d-95e6-11ee-ba3b-4e891c384685

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu umowy w terminie: 12 MIESIĘCY tj. licząc od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. W przypadku podpisania umowy po dacie 01.01.2024 r. licząc od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r.
2. Kryteria oceny ofert:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena oferty (C) – waga kryterium 60%, punkty - 60;
W tym:
a) cena jednostkowa śniadania – 10%, punkty – 10
b) cena jednostkowa II śniadania – 10%, punkty – 10
c) cena jednostkowa obiadu – 10%, punkty – 10
d) cena jednostkowa kolacji – 10%, punkty – 10
e) całkowita cena oferty – 20%, punkty – 20

2) Czas dostarczenia śniadania (D) - waga kryterium 20%, punkty – 20;
3) Jakość oferowanych posiłków (J) –waga kryterium 20%, punktu -20
W tym:
a) Za urozmaicanie surówek tj. więcej niż dwa składniki warzywne z dresingiem – 5%, punkty -5,
b) Za dodatek prażonych ziaren do surówek (słonecznik, sezam, dynia) – 5%, punkty -5,
c) Za 10 różnorodnych owoców, niepowtarzających się w kolejno występujących po sobie tygodniach dekady – 5%, punkty -5,
d) Za serowanie ryb różnego gatunku 2 x w tygodniu – 5%, punkty -5.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.