eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Korytów A › Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie A w 2024 roku.Ogłoszenie z dnia 2023-12-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie A w 2024 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W KORYTOWIE A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001115946

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 3

1.5.2.) Miejscowość: Korytów A

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: (46) 857-51-70

1.5.8.) Numer faksu: (46) 857-51-70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spkorytow@radziejowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szkolakorytow.edupage.org/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zamawiający publiczny

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie A w 2024 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ade0476-9600-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542073

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5ade0476-9600-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia : https://ezamowienia.gov.pl
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia (zwanej dalej „Platformą"), która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl , korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: spkorytow@radziejowice.pl (NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT).
4. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.
5. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem: Z P . 1 . 12 . 2 0 2 3
6. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie: ocds-148610-5ade0476-9600-11ee-ba3b-4e891c384685
7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy".
8. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania.
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452), zwanym dalej: „rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych”.
10. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności , minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247), zwanym dalej: „rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się, jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
11. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się, jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji". )
Kontynuacja w pkt. " Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów"

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie A ul. Szkolna 3 96-300 Żyrardów, tel. (46) 857-51-70,
adres internetowy: https://sp-korytow.radziejowice.pl/ e-mail: spkorytow@radziejowice.pl – zwanym dalej „Administratorem” lub „Zamawiającym”.
2) Funkcję Inspektora ochrony danych w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie A pełni Pani/Pan Aleksander Jaszczołt . Kontakt z Inspektorem możliwy jest pisemnie na adres skrzynki elektronicznej: aleksander.jaszczolt@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „ Przy-gotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie A w 2024 roku.”
4) podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa Pzp,
5) odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, które-go oferta została wybrana - przez okres trwania umowy o zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora Danych;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
8) posiada Pani/Pan prawo:
a) żądania na podstawie art. 15 RODO dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,
b) żądania na podstawie art. 16 RODO sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,
c) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane,
d) żądania na podstawie art. 18 RODO ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia,
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
10) posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Z P . 1 . 12 . 2 0 2 3

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie A w 2024 roku.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację świadczenia usługi przygotowywania i sukcesywnego dostarczania gorących posiłków w formie obiadów dwudaniowych dla uczniów szkoły podstawowej oraz śniadań, obiadów dwudaniowych i podwieczorków dla dzieci z oddziału przedszkolnego działającego przy szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice, we wszystkie dni nauki szkolnej w roku 2024 z przerwą wakacyjną wynoszącą 2 miesiące oraz podczas dyżurów przedszkolnych, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w 2024 i przyjętą organizacją pracy szkoły.
Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Korytowie A ul. Szkolna 3 96-300 Żyrardów, w ilości:
1) dla uczniów szkoły :
60 porcji obiadowych - dwudaniowych
dziennie przez 200 dni nauki szkolnej – w roku 2024,

2) dla dzieci przedszkolnych
85 porcji śniadań,
85 porcji obiadowych - dwudaniowych,
50 porcji podwieczorków,
dziennie przez 240 dni nauki szkolnej – w roku 2024.
Uwaga:
Ilości przewidywane powyżej są ilościami szacunkowymi, orientacyjnymi podanymi przez Zamawiającego w celu obliczenia ceny przez wykonawcę i dokonania oceny ofert przez Zamawiającego. Dostawy posiłków objęte umową realizowane będą w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, przy czym łączna wartość zamówienia nie może przekroczyć maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób świadczenia usługi zawarty jest w za-łączniku nr 7 do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Cena 60 % 60 punktów
Działania edukacyjne wymagane w ramach akcji – „Edukacja zdrowego żywienia w grupach przedszkolnych” 20% 20 punktów
Opcja suchego prowiantu 10% 10 punktów
Menu dostosowane do wybranych dni z nietypowego kalendarza 10% 10 punktów
2. Zasady oceny w kryterium "Cena" (C).
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:
Najniższa cena oferty brutto
Cx = ----------------------------------------------------- x 60 punktów
Cena oferty brutto w ofercie ocenianej
gdzie:
Cx – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie za cenę;
Liczba punktów zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi 60 pkt.
3. Zasady oceny kryterium „Działania edukacyjne wymagane w ramach akcji – „Edukacja zdrowego żywienia w grupach przedszkolnych”
Wykonawca, który podejmie w całości opisane poniżej działania edukacyjne otrzyma 20 pkt.,
Wykonawca, który nie podejmie w całości opisanych poniżej działań edukacyjnych otrzyma 0 pkt.
W przypadku braku jednoznacznego wskazania w złożonej ofercie przeprowadzenia akcji „Edukacja zdrowego żywienia w grupach przedszkolnych” - Wykonawca otrzyma 0 pkt.
Działania edukacyjne wymagane w ramach akcji – „Edukacja zdrowego żywienia w grupach przedszkolnych”
Wymagane działania w dniach od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
Opis akcji edukacyjnej - w SWZ
Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi 20 pkt.
4. Zasady oceny kryterium „Opcja suchego prowiantu”
Wykonawca, który podejmie w całości opisaną poniżej opcję suchego prowiantu otrzyma 10 pkt.,
Wykonawca, który nie podejmie w całości opisanej poniżej opcji suchego prowiantu otrzyma 0 pkt.
W przypadku braku jednoznacznego wskazania w złożonej ofercie opcji suchego prowiantu - Wykonawca otrzyma 0 pkt
Opis akcji suchego prowiantu w SWZ
Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi 10 pkt.
5. Zasady oceny kryterium „Menu dostosowane do wybranych dni z nietypowego kalendarza”
Wykonawca, który podejmie w całości opisane poniżej menu dostosowane do wybranych dni z nietypowego kalendarza otrzyma 10 pkt.,
Wykonawca, który nie podejmie w całości opisanego poniżej menu dostosowanego do wybranych dni z nietypowego kalendarza otrzyma 0 pkt.
W przypadku braku jednoznacznego wskazania w złożonej ofercie podjęcia menu dostosowanego do wybranych dni z nietypowego kalendarza - Wykonawca otrzyma 0 pkt
W wybranych dniach z nietypowego kalendarza Wykonawca przygotuje posiłek uwzględniający celebracje potrawy z danego dnia kalendarzowego np. w światowy dzień naleśnika Wykonawca w ramach obiadu przygotuje posiłek, w którego składzie będą naleśniki.
wykaz dni z nietypowego kalendarza w SWZ.
Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi 10 pkt.
6.Łączna ocena punktowa oferty.
Ocena punktowa ofert „i” będzie liczbą wynikającą z zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Działania edukacyjne wymagane w ramach akcji – „Edukacja zdrowego żywienia w grupach przedszkolnych”

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Opcja suchego prowiantu

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Menu dostosowane do wybranych dni z nietypowego kalendarza

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania o obrocie gospodarczym:
Opis sposobu spełnienia warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Opis sposobu spełnienia warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis sposobu spełnienia warunku: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu spełnienia warunku:
Wykonawca spełni warunek jeżeli:
a) posiada doświadczenie w realizacji usług podobnych tj.:
wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje 2 usługi odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegające na przygotowaniu i dostawie posiłków (catering) przez okres co najmniej 10 miesięcy o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto każda taka usługa. W przypadku zamówień obecnie wykonywanych (nie zakończonych) wartość zrealizowanej części zamówienia przed upływem terminu składania ofert, nie może być mniejsza niż 100.000,00 zł brutto, a czas trwania usługi nie krótszy niż 10 miesięcy.

b) dysponuje do realizacji zamówienia minimum:
- wykażą, iż dysponują minimum 1 środkiem transportu przeznaczonym do przewozu przygotowanych posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności przez Państwowego Inspektora Sanitarnego

c) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej następujące osoby:
- Wykonawca zobowiązany jest wskazać do realizacji niniejszego zamówienia osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu dietetyka. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia dietetykiem jest osoba, która ukończyła policealną szkołę średnią i uzyskała dyplom dietetyka albo osoba, która ukończyła szkołę wyższą na kierunku lub w specjalności dietetyka realizującą w programie nauczania co najmniej treść kształcenia oraz liczbę godzin objęte podstawą programową kształcenia w zawodzie dietetyk i uzy-skała tytuł licencjata lub magistra.
Ponadto w/w osoba powinna posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w skonstruowaniu jadłospisów dla uczniów, w tym dla uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć:
1) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ;
2) oświadczenie, o którym mowa w pkt VII.4 SWZ, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do SWZ (o ile dotyczy);
3) zobowiązanie, o którym mowa w pkt VII.2 SWZ (o ile dotyczy);
4) oświadczenie, o którym mowa w pkt VII.8.2) SWZ (o ile dotyczy).

2. Zamawiający zgodnie z art. 274 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie podmiotowych środków dowodowych tj:.
1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług (zgodnie z Rozdziałem VI pkt. 1 ppkt. 4) pppkt. a) SWZ), w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługa została wykonana oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty - załącznik nr 3 do SWZ,
2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 4 do SWZ
3) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SWZ

3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
4. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz.2452).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Kontynuacja z punktu : " Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej"
12. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".
13. Komunikacja w postępowaniu z wyłączeniem składania ofert oraz zastrzeżeniem ust. 4 odbywa się droga elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze" („Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie we-zwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik"). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
14. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy" na Platformie oraz zalogowania się na Platformie. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie.
15. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja".
16. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych, jako załączniki do jednego formularza).
17. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy.
18. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem".
19. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie np. błędnego adresu lub adresu poczty elektronicznej.
20. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy użyciu Platformy dostępne są w zakładce Centrum pomocy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyiny/

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) oświadczenia, o których mowa w pkt VIII.1.1) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy,
3) dokumenty, o których mowa w pkt VIII.2.1), VIII.2.2), VIII.2.3) SWZ składa dowolny wykonawca/dowolni wykonawcy wykazujący spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spośród Wykonawców wspólnie składających ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami (załącznikami) należy złożyć za pośrednictwem Platformy https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Wykonawca składa na formularzu
stanowiącym załącznik nr 2A do SWZ (oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.