eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipsko › Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetuOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Lipsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223340

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 2

1.5.2.) Miejscowość: Lipsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@lipsko.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipsko.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pzp.lipsko.eu

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-89f86272-79a7-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542066

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00088055/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00476217

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGS. 271.12.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu”.
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu w 2023 roku kredytu w walucie polskiej w kwocie 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych) na warunkach określonych w SWZ.
3. Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Lipsko.
4. Kredyt będzie pobrany transzami lub jednorazowo. Transze kredytu zostaną przekazane na rachunek Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia złożenia zapotrzebowania. Zamawiający akceptuje wzory dyspozycji obowiązujące u Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w zakresie ilości, terminu i wysokości transz kredytu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania w całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów oraz prawo wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu przez Zamawiającego w dogodnych dla niego terminach, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o zamiarze dokonania spłaty w terminie 3 dni przed jej dokonaniem. W takiej sytuacji odsetki od kredytu naliczone będą wyłącznie od aktualnego zadłużenia i za faktyczny okres jego występowania, a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów z tego tytułu na rzecz Wykonawcy. W razie zaistnienia okoliczności polegających na wcześniejszej spłacie kredytu przez Zamawiającego nie jest wymagana zmiana umowy- w takich przypadkach Zamawiający proponuje nowy harmonogram spłat który podlega akceptacji przez Bank. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się, że termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie.
6. Karencja w spłacie kapitału do dnia 30.05.2024 roku.
7. Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy (nie później jednak niż od 10.12.2023 r.) do 31.12.2028 r.
8. Spłata kredytu w ratach miesięcznych w latach 2024-2028
9. Spłata kapitału następować będzie w ratach miesięcznych (w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca) po okresie karencji tj. od 31.05.2024 r. do 31.12.2028 r.
Terminy i wysokość spłat rat kapitału:
2024 r. - 200 000,00 zł (8 rat po 25 000,00 zł)
2025 r.- 300 000,00 zł (12 rat po 25 000,00 zł)
2026 r.- 300 000,00 zł (12 rat po 25 000,00 zł)
2027 r. – 1 100 400,00 zł (12 rat po 91 700,00 zł)
2028 r. – 1 099 600,00 zł (11 rat po 91 700,00 zł, 12- a rata – 90 900,00 zł)
10. Należne odsetki naliczane będą za każdy dzień korzystania z kredytu, licząc od dnia pierwszego uruchomienia. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych (w ostatnim dniu każdego miesiąca) bezpośrednio po uruchomieniu kredytu. Spłata odsetek odbywać się będzie tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni a w roku przestępnym 366 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy.
11. Oprocentowanie kredytu będzie liczone wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych, obowiązującej na każdy pierwszy dzień okresu odsetkowego (miesiąca) powiększonej (+) /pomniejszonej (-) o stałą marżę banku wyrażoną w punktach procentowych. Stawka bazowa ustalana na okres 1 m-ca w wys. stawki WIBOR 1M z 1-go dnia kalendarzowego miesiąca.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienie znajduje się w rozdziale IV SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz w rozdziale XXV SWZ (Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy).

4.5.3.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 612424,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 656187,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 612424,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: VISTULA BANK SPÓŁDZIELCZY

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 000508916

7.3.3) Ulica: RĘBOWSKA 3

7.3.4) Miejscowość: WYSZOGRÓD

7.3.5) Kod pocztowy: 09-450

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 612424,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2028-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.