eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gródek nad Dunajcem › Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2023/2024 (zadania: 5, 6, 7, 8 i 10)Ogłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2023/2024 (zadania: 5, 6, 7, 8 i 10)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRÓDEK NAD DUNAJCEM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892191

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 54

1.5.2.) Miejscowość: Gródek nad Dunajcem

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-318

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 18 440 10 35

1.5.8.) Numer faksu: 18 440 10 35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminagrodek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://gminagrodek.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3a74ba1d-767a-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2023/2024 (zadania: 5, 6, 7, 8 i 10)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a74ba1d-767a-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542060

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00065637/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zimowe utrzymanie dróg

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00474355

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.22.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 5:
1. Przedmiot zamówienia jest usługa obejmująca zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach/rejonach: Przydonica, Podole-Gawroniec na długości 24,70 km (w tym odcinki objęte posypywaniem: 10,05 km).
2. Szczegółowy zakres wykonania usługi określone został w następujących w załącznikach do SWZ:
2.1. Załącznik Nr 4a - Zasady zimowego utrzymania dróg gminnych
2.2. Załącznik nr 4c – wykaz dróg gminnych przewidzianych do zimowego utrzymania
2.3. Załącznik nr 4d – mapa poglądowa
2.4. Załącznik nr 5 – wzór umowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 102870 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 6:
1. Przedmiot zamówienia jest usługa obejmująca zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach/rejonach: Jelna, Sienna, Zbyszyce, Lipie na długości 19,01 km (w tym odcinki objęte posypywaniem: 10,60 km).
2. Szczegółowy zakres wykonania usługi określone został w następujących w załącznikach do SWZ:
2.1. Załącznik Nr 4a - Zasady zimowego utrzymania dróg gminnych
2.2. Załącznik nr 4c – wykaz dróg gminnych przewidzianych do zimowego utrzymania
2.3. Załącznik nr 4d – mapa poglądowa
2.4. Załącznik nr 5 – wzór umowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 89487 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 7:
1. Przedmiot zamówienia jest usługa obejmująca zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach/rejonach: Gródek nad Dunajcem, Lipie-Górne, Jelna-Działy na długości 8,50 km (w tym odcinki objęte posypywaniem: 4,05 km).
2. Szczegółowy zakres wykonania usługi określone został w następujących w załącznikach do SWZ:
2.1. Załącznik Nr 4a - Zasady zimowego utrzymania dróg gminnych
2.2. Załącznik nr 4c – wykaz dróg gminnych przewidzianych do zimowego utrzymania
2.3. Załącznik nr 4d – mapa poglądowa
2.4. Załącznik nr 5 – wzór umowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 37530 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 8:
1. Przedmiot zamówienia jest usługa obejmująca zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach/rejonach: Lipie-Górne, Jelna-Działy, Przydonica na długości 13,18 km (w tym odcinki objęte posypywaniem: 6,08 km).
2. Szczegółowy zakres wykonania usługi określone został w następujących w załącznikach do SWZ:
2.1. Załącznik Nr 4a - Zasady zimowego utrzymania dróg gminnych
2.2. Załącznik nr 4c – wykaz dróg gminnych przewidzianych do zimowego utrzymania
2.3. Załącznik nr 4d – mapa poglądowa
2.4. Załącznik nr 5 – wzór umowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 57474 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 10:
1. Przedmiot zamówienia jest usługa obejmująca zimowe utrzymanie drogi powiatowej Sienna Siedlce w zakresie administrowanym przez gminę Gródek nad Dunajcem na łącznej długości 2,924 km (km ok 0+010 - 2+934).
2. Szczegółowy zakres wykonania usługi określone został w następujących w załącznikach do SWZ:
2.1. Załącznik Nr 4b - Zasady zimowe utrzymanie drogi powiatowej
2.2. Załącznik nr 4c – wykaz dróg gminnych przewidzianych do zimowego utrzymania
2.3. Załącznik nr 4d – mapa poglądowa
2.4. Załącznik nr 5 – wzór umowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 73100 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu na część 1 nie złożono żadnej oferty.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 70580,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 70580,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 70580,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA FEDKO SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 492017195

7.3.3) Ulica: Gródek nad Dunajcem, 244

7.3.4) Miejscowość: Gródek nad Dunajcem

7.3.5) Kod pocztowy: 33-318

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 70580 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-04-30

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 26526 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 26526 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 26526 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA FEDKO SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 492017195

7.3.3) Ulica: Gródek nad Dunajcem, 244

7.3.4) Miejscowość: Gródek nad Dunajcem

7.3.5) Kod pocztowy: 33-318

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 40627,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-04-30

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 40627,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 40627,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 40627,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA FEDKO SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 492017195

7.3.3) Ulica: Gródek nad Dunajcem, 244

7.3.4) Miejscowość: Gródek nad Dunajcem

7.3.5) Kod pocztowy: 33-318

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 26526,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-04-30

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 40627,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 40627,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 40627,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA FEDKO SPÓŁKA JAWNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 492017195

7.3.3) Ulica: Gródek nad Dunajcem, 244

7.3.4) Miejscowość: Gródek nad Dunajcem

7.3.5) Kod pocztowy: 33-318

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 52632,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2024-04-30

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Ceny ofert oraz wartość zawartych umów obejmują kwoty zamówienia podstawowego (bez opcji - 50%).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.