eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarocin › Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Powiatu JarocińskiegoOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Powiatu Jarocińskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT JAROCIŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854599

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Niepodległości 10

1.5.2.) Miejscowość: Jarocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 62 747 24 31

1.5.8.) Numer faksu: +48 62 747 33 37

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat-jarocinski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-jarocinski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Powiatu Jarocińskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5216f7fb-9369-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542003

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062274/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Powiatu Jarocińskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/859018

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

Specyfikacja Warunków Zamówienia została podzielona na część zawierającą informacje jawne i część zawierającą informacje poufne.
Treść SWZ nie objęta poufnością jest dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania, natomiast część SWZ objęta poufnością (na którą składają się dokumenty wskazane w rozdziale IV pkt 3 SWZ ) zostanie udostępniona Wykonawcy po złożeniu przez niego wniosku o jej udostępnienie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
Wniosek, o którym mowa powyżej powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz złożony w sposób określony w rozdziale XII pkt 6 SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy treści udostępnionych mu informacji i dokumentów, które uzyskał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz po jego zakończeniu.
W sytuacji, o której mowa w art. 284 ust. 6 oraz w art. 286 ust. 8 ustawy PZP, Zamawiający przekaże odpowiednio treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianę treści SWZ Wykonawcom, którym udostępnił SWZ. Przekazanie treści zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmiany treści SWZ nastąpi w sposób określony w rozdziale XII pkt 7 SWZ.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest platformazakupowa.pl dostępna pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/transakcja/859018

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Kom. w postęp. o udzielenie zam. i w konk., w tym skład. ofert, wniosków o dop. do udziału w postęp. lub konk., wym. Inf. oraz przekaz. dok. lub ośw. między Zam. a Wyk., z uwzgl. wyjątków określ. w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu śr. kom. elektron. Śr. kom. elektron. w nin. postęp. jest platformazakupowa.pl dost. pod adresem intern.: https://platformazakupowa.pl/transakcja/859018. W koresp. kier. do Zam. Wyk. powinni posług. się num. ref. sprawy określ. w SWZ. W celu skrócenia czasu udziel. odp., kom. między Zam. a Wyk. w zakresie: przesył. Zam. pytań do treści SWZ, przesył. odp. na wezw. Zam. do złożenia podm. śr. dow., przesył. odp. na wezw. Zam. do złożenia, popr., uzup. ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podm. śr. dow., innych dok. lub ośw. składanych w postęp., przes. odp. na wezw. Zam. do złożenia wyjaśnień dot. treści ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub złożonych podm. śr. dow. lub innych dok. lub ośw. składanych w postęp., przesył. odp. na wezw. Zam. do złożenia wyjaśnień dot. treści przedm. śr. dow., przesł. odp. na inne wezw. Zam. wynik. z ustawy PZP, przesył. wniosków, inf., ośw. Wyk., przesył. odwołania, inne, odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zam.”. Zam. dopuszcza, opcjonalnie, kom. za pośred. poczty elektron. Adres poczty elektron. osoby upraw. do kontaktu z Wyk.: jozefiak.mateusz@powiat-jarocinski.pl. Osobą upraw. do poroz. się z Wyk. jest: a) w zakresie proced: Mateusz Józefiak, tel. 62 740 79 58, b) w zakresie meryt.: Aneta Flis, tel. 62 740 79 47. Zam., zgodnie z § 11 ust. 2 rozp. Prez. RM z dnia 30 grudnia 2020 r. w spr. sposobu sporządz. i przekaz. inf. oraz wymagań tech. dla dok. elektron. oraz śr. kom. elektron. w postęp. o udzielenie zam. pub. lub konk. zamieszcza wymagania dot. specyfikacji połączenia, formatu przes. danych oraz szyfr. i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwar. przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następ. konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z syst. operac. - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstal. dowolna przegląd. Internet.; inna niż Internet Explorer, d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3., g) oznaczenie czasu odb. danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Oferta, wniosek, ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP oraz przedm. śr. dow. (jeżeli były wymagane) składane elektron. muszą zostać podp. elektron. kwalif. podp. lub elektron. podp. zaufanym lub elektron. podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku, ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w tym przedm. środków dow. na platformie, kwalif. podp. elektron. lub elektron. podp. zaufany lub elektron. podp. osobisty Wyk. składa bezp. na dok., który następnie przesyła do systemu. Oferta powinna być: a) sporz. na podst. załączników do SWZ w języku polskim, b) złożona przy użyciu śr. kom. elektron. tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, c) podp. kwalif. podp. elektron. lub elektron. podp. zaufanym lub elektron. podp. osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upow. Podpisy kwalif. wykorz. przez Wyk. do podp. wszelkich plików muszą spełniać „Rozp. Par. Europ. i Rady w sprawie ident. elektron. i usług zaufania w odn. do transakcji elektron. na rynku wew. (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parl. Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w spr. ochr. os. fiz. w zw. z przetw. danych os. i w spr. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozp. o ochr. danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO") informujemy, że:
1) admin. Pani/Pana danych os. jest Powiat Jarociński reprez. przez Starostę; adres siedziby i dane kont.: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, tel.: 627471596, fax: 627473337, adres e-mail: sekretariat@powiat-jarocinski.pl,
2) insp. ochr. danych os. w SP w Jarocinie jest Pan Bartosz Mendyk; kontakt e-mail: iod@powiat-jarocinski.pl,
3) Pani/Pana dane os. przetw. będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zw. z postęp. o udzielenie zam. pub. na „Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Powiatu Jarocińskiego”; znak sprawy: A-OZPI.272.2.13.2023.JM3 prowadzonym w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 2 ustawy PZP,
4) odbiorcami Pani/Pana danych os. będą osoby lub podm., którym udostępniona zostanie dok. postęp. w op. o art. 74 ustawy PZP,
5) Pani/Pana dane os. będą przechow., zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postęp. o udzielenie zam., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechow. obejmuje cały czas trwania umowy z zastrz. iż nie krócej niż przez okres przew. przepisami kanc.-archiw. obowiąz. w SP w Jarocinie zgodnie z ustawą z dn. 14 lipca 1983 r. o nar. zasobie archiw. i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.),
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych os. bezp. Pani/Pana dot. jest wymogiem ustaw. określonym w przepisach ustawy PZP, zw. z udziałem w post. o udzielenie zam. pub.,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych os. decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podst. art. 15 RODO prawo dost. do danych os. Pani/Pana dot. (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie admin. niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobow. do wskazania dodatk. informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty post. o udzielenie zam. pub. lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego post. o udzielenie zam.),
b) na podst. art. 16 RODO prawo do sprost. Pani/Pana danych os. (skorzystanie z prawa do sprost. nie może skutkować zmianą wyniku post. o udzielenie zam. pub. ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podst. art. 18 RODO prawo żądania od admin. ograniczenia przetw. danych os. z zastrz. okresu trwania post. o udzielenie zam. pub. lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetw. nie ma zast. w odniesieniu do przechow., w celu zapewnienia korzystania ze środków ochr. prawnej lub w celu ochr. praw innej osoby fiz. lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu pub. UE lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetw. danych os. Pani/Pana dot. narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych os.,
b) prawo do przenoszenia danych os., o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podst. art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetw. danych os., gdyż podst. prawną przetw. Pani/Pana danych os. jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadz. na niezgodne z RODO przetw. Pani/Pana danych os. przez admin. Organem właściwym dla przedm. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
11) Pani/Pana dane nie będą przesyłane i przetw. w obszarze EOG.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A-OZPI.272.2.13.2023.JM3

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego Powiatu Jarocińskiego.
2. Część I/Zadanie I – Ubezpieczenia majątkowe, na które składają się:
1) Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich,
2) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
3) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób skierowanych
do robót publicznych i interwencyjnych z urzędu pracy, wolontariuszy,
praktykantów, stażystów,
4) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym
mieniem i prowadzoną działalnością.
3. Szczegółowo przedmiot zamówienia określa Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (część poufna) oraz:
– Załącznik nr 5 do SWZ – Szkodowość (część poufna),
– Załącznik nr 6 do SWZ – Sumy ubezpieczenia (część poufna),
– Załącznik nr 7 do SWZ – Wykazy mienia jednostek (część poufna),
– Załącznik nr 9 do SWZ – Wykaz dróg (część poufna).
4. Warunki realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

66513000-9 - Usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-02-01 do 2026-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części I/Zadaniu I Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – „Kc” – 60%
Warunki ubezpieczenia – „Kj” – 40%

Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami:

dla kryterium „Cena”:
Kc=Cn/Co x 100 pkt x 60%
gdzie:
Kc – przyznane punkty
Cn – najniższa cena ofertowa spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Co – cena oferty ocenianej
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60,00 pkt.

dla kryterium „Warunki ubezpieczenia”:
Ocena:
1) Oceniane będą warunki ubezpieczenia – przyjęcie fakultatywnych klauzul rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej (które szczegółowo zostały opisane w Załączniku nr 1 do SWZ), według zasady – za przyjęcie poszczególnych klauzul fakultatywnych zostanie przyznana liczba punktów przypisana danej klauzuli. Liczba punktów możliwa do uzyskania za przyjęcie danej klauzuli wskazana jest w formularzu ofertowym.
2) Klauzule obligatoryjne muszą być bezwzględnie przyjęte przez Wykonawcę.

Kj=Po/Wm x 100 pkt x 40%
gdzie:
Kj – przyznane punkty
Po – ilość punktów za klauzule fakultatywne w rozpatrywanej ofercie
Wm – maksymalna możliwa do uzyskania wartość liczbowa punktów dla klauzul fakultatywnych w kryterium warunki ubezpieczenia

łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa):
W = Kc + Kj
gdzie:
W –ocena końcowa
Kc – punkty za cenę
Kj – punkty za warunki ubezpieczenia

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert i częściach/zadaniach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę w danej części/zadaniu.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia w danej części/zadaniu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w danej części/zadaniu spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki ubezpieczenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego Powiatu Jarocińskiego.
2. Część I/Zadanie II – Ubezpieczenia komunikacyjne, na które składają się:
1) Ubezpieczenie autocasco,
2) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
3) Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów,
4) Ubezpieczenia assistance.
3. Szczegółowo przedmiot zamówienia określa Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (część poufna) oraz:
– Załącznik nr 5 do SWZ – Szkodowość (część poufna),
– Załącznik nr 6 do SWZ – Sumy ubezpieczenia (część poufna),
– Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz pojazdów (część poufna)
4. Warunki realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 4b do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-02-01 do 2026-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w Części II/Zadaniu II Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – „Kc” – 60%
Warunki ubezpieczenia – „Kj” – 40%

Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami:

dla kryterium „Cena”:
Kc=Cn/Co x 100 pkt x 60%
gdzie:
Kc – przyznane punkty
Cn – najniższa cena ofertowa spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Co – cena oferty ocenianej
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60,00 pkt.

dla kryterium „Warunki ubezpieczenia”:
Ocena:
1) Oceniane będą warunki ubezpieczenia – przyjęcie fakultatywnych klauzul rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej (które szczegółowo zostały opisane w Załączniku nr 1 do SWZ), według zasady – za przyjęcie poszczególnych klauzul fakultatywnych zostanie przyznana liczba punktów przypisana danej klauzuli. Liczba punktów możliwa do uzyskania za przyjęcie danej klauzuli wskazana jest w formularzu ofertowym.
2) Klauzule obligatoryjne muszą być bezwzględnie przyjęte przez Wykonawcę.

Kj=Po/Wm x 100 pkt x 40%
gdzie:
Kj – przyznane punkty
Po – ilość punktów za klauzule fakultatywne w rozpatrywanej ofercie
Wm – maksymalna możliwa do uzyskania wartość liczbowa punktów dla klauzul fakultatywnych w kryterium warunki ubezpieczenia

łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa):
W = Kc + Kj
gdzie:
W –ocena końcowa
Kc – punkty za cenę
Kj – punkty za warunki ubezpieczenia

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert i częściach/zadaniach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę w danej części/zadaniu.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia w danej części/zadaniu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w danej części/zadaniu spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki ubezpieczenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia w Części I i II/Zadaniu I i II mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa wymagań dotyczących tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w
zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, o
których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 656 ze zm.), a w
przypadku gdy rozpoczęli oni działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz.
344 ze zm.) zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności
ubezpieczeniowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa wymagań dotyczących tego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa wymagań dotyczących tego warunku.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 2.2), uzna niniejszy warunek za spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga w Części I i II/Zadaniu I i II złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga w Części I i II/Zadaniu I i II złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3a i 3b do SWZ (w zależności od części/zadania na którą/które składana jest oferta),
2) oświadczenia, o których mowa w rozdziale X pkt 1 SWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 10.1. i 10.2. do SWZ,
3) ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk – (nie dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych),
4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale XI pkt 4 SWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SWZ – jeżeli dotyczy,
5) pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale XI pkt 1 SWZ – jeżeli dotyczy,
6) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 11 do SWZ.
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych części zamówienia.
6. Wszelka komunikacja/korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia mu zamówienia, umowa nie będzie zawarta na zasadzie wzajemności a Zamawiający nie będzie zobowiązany zostać jego członkiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4a lub 4b do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP oraz wskazanym w Projektach umów, stanowiącym Załącznik nr 4a lub 4b do SWZ.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/859018

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zam. nie przew. przepr. przez Wyk. wizji lokalnej.
2. Zam. nie przew. spr. przez Wyk. dok. niezbędnych do realizacji zam. dostępnych na miejscu u Zam.
3. Wyk. może powierzyć wyk. części zam. Podw. (Podwykonawcom).
4. Zam. nie zastrzega obowiązku os. wyk. przez Wyk. kluczowych części zam.
5. Zam. wymaga, aby w przypadku powierzenia części zam. Podw., Wyk. wskazał w ofercie części zam., których wyk. zamierza powierzyć Podwyk. oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych Podw.
6. Śr. och. prawnej przysługują Wyk., uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zam. lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zam. przepisów ustawy PZP.
7. Śr. och. pr. wobec ogł. wszcz. post. o udz. zam. lub ogł. o konkursie oraz dok. zam. przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
8. Odwoł. przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zam., podjętą w post. o udz. zam., w tym na proj. post. umowy,
b) zaniechanie czynn. w postęp. o udzielenie zam. do której Zam. był obowiązany na podstawie ustawy.
9. Odw. wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przek. kopię odwołania Zam. przed upływem ter. do wniesienia odwoł. w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
10. Odwoł. wobec treści ogł. lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zam. ogłoszenia w BZP lub treści SWZ na str. intern.
11. Odwołanie wnosi się w ter.:
a) 5 dni od dnia przekazania inf. o czynności Zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli inf. została przek. przy użyciu śr. kom. elektr,
b) 10 dni od dnia przek. inf. o czynności Zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a).
12. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okol. stanowiących podstawę jego wniesienia.
13. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
14. W post. toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
15. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zam. publ., zwanego dalej "sądem zam. pub.".
16. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor. orzeczenia Izby lub post. Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektr. , o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lis. 2020 r. o doręczeniach elektr., jest równoznaczne z jej wniesieniem.
17. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami post. odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
18. Wyk., który zam. pow. wyk. części zam. Podw., w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykl. z udziału w post. zamieszcza inf. o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale X pkt 3 SWZ.
19. Z post. o udzielenie zam. wyklucza się Wyk., w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy PZP,
2) w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 9, 10 ustawy PZP, tj.:
3) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.22 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp. narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497 ze zm.)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.