eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miłosław › Budowa obiektu małej architektury- tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną w MiłosławiuOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa obiektu małej architektury- tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną w Miłosławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIŁOSŁAW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258106

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wrzesińska 19

1.5.2.) Miejscowość: Miłosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-320

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@miloslaw.info.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://miloslaw.bip.net.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8a2db2ae-6835-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa obiektu małej architektury- tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną w Miłosławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a2db2ae-6835-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541997

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027103/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa tężni, ławeczek i ścieżek w parku – okolice Pałacu w Miłosławiu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00441840

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IŚR.271.ZP.21.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa obiektu małej architektury- tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną w
Miłosławiu” - tężni solankowej w konstrukcji drewnianej wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej tj. bezodpływowym
zbiornikiem PHDE o pojemności 5 m3 na wodę solankową. Inwestycja realizowana będzie w Miłosławiu na działce
oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 799, obręb: 303002_4.0400 Miłosław, położonej na terenie historycznego zespołu
pałacowo-parkowego w północnej części działki obok domku ogrodnika.
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę:
- tężni solankowej na rzucie sześcioboku o szerokości płyty żelbetowej 6,28 m
- zbiornika na wodę solankową o wymiarach 2,10 x 2,445 m i pojemności 5 m3
- wewnętrznego podłączenia projektowanej tężni solankowej ze zbiornikiem na solankę
- szafkę z układem sterownika programowalnego
Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą dla zrealizowanej inwestycji.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót (STWiOR) oraz dokumentacji projektowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części III SWZ – SWZ III – Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 270600 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 270600 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 270600 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KAHOY GRZEGORZ WIZŁA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 380865040

7.3.3) Ulica: ul. Ignacego Kujawy 23 lokal 1

7.3.4) Miejscowość: Września

7.3.5) Kod pocztowy: 62-300

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 270600 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.