eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarosławiec › Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w JarosławcuOgłoszenie z dnia 2023-12-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jarosławcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA W JAROSŁAWCU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001141085

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: BAŁTYCKA 65B

1.5.2.) Miejscowość: Jarosławiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-107

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsjar.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsjar.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jarosławcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2f260be4-95d1-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541957

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00541778/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jarosławcu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2f260be4-95d1-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja
międzyZamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
htttps://ezamowienia.gov.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej.
3. Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zsjar.pl (nie dotyczy
składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych. 2. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w
sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w
przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. 2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: 1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub 2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”). 3. Jeżeli dokumenty elektroniczne,
przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/ podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). 5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści
dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. 6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. 7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Jarosławcu,
2) W sprawach z zakresu danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Kontakt może odbyć się drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@postomino.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jarosławcu”,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023.1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) stosowanie do art. 22 RODO w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana; przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.),
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP-JC.26.01.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne usługi dostawy artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jarosławcu.
3.2. Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na następujące części zamówienia:

Część nr 1: Dostawa artykułów spożywczych, owoców, warzyw i jaj
03220000-9 warzywa, owoce i orzechy
15800000-6 Różne produkty spożywcze
03142500-3 jaja
3.3. Dostarczane produkty powinny być świeże, pełnowartościowe, należytej jakości, przewożone zgodnie z wymaganiami HACCAP, posiadać świadectwa jakości i termin przydatności do spożycia.
3.4. Dostarczane do Zamawiającego artykuły spożywcze muszą być transportowane zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.
3.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia.
3.6. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmiany Zamawiającego. Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego zapotrzebowanie może ulec zmniejszeniu.
3.7. Wszelkie artykuły żywnościowe wchodzące w skład zamówienia i zaoferowane przez Wykonawcę powinny spełniać ustanowione polskim prawem normy i przepisy dla artykułów.
3.8. Nie wszystkie rodzaje produktów muszą być zakupione lub zakupione w pełnym zakresie ilościowym. Ilość zamawianych towarów może ulec obniżeniu. Zamówienie artykułów w mniejszej ilości, niż podane w zestawieniu ilościowo-asortymentowym w formularzu cenowym nie może być powodem roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
3.9. Dostawa artykułów żywnościowych do szkoły odbywać się będą każdorazowo na podstawie złożonego poprzez pocztę e-mail przez Zamawiającego, w którym określi on każdorazowo ilości asortymentu danej dostawy. Zamówiony towar zostanie dostarczony w ciągu dwóch dni od złożonego zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03220000-9 - Warzywa, owoce i orzechy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3.2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów.
3.3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą łączną ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
3.4. Sposób oceny ofert: w trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:


Sposób przyznania punktów w kryterium „Cena”
Najniższa oferowana cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
„Cena”= -------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena ofertowa badanej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne usługi dostawy artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jarosławcu.
Część nr 2: Dostawa drobiu
15112000-6 Drób
3.3. Dostarczane produkty powinny być świeże, pełnowartościowe, należytej jakości, przewożone zgodnie
z wymaganiami HACCAP, posiadać świadectwa jakości i termin przydatności do spożycia.
3.4. Dostarczane do Zamawiającego artykuły spożywcze muszą być transportowane zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.
3.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia.
3.6. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmiany Zamawiającego. Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego zapotrzebowanie może ulec zmniejszeniu.
3.7. Wszelkie artykuły żywnościowe wchodzące w skład zamówienia i zaoferowane przez Wykonawcę powinny spełniać ustanowione polskim prawem normy i przepisy dla artykułów.
3.8. Nie wszystkie rodzaje produktów muszą być zakupione lub zakupione w pełnym zakresie ilościowym. Ilość zamawianych towarów może ulec obniżeniu. Zamówienie artykułów w mniejszej ilości, niż podane w zestawieniu ilościowo-asortymentowym w formularzu cenowym nie może być powodem roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
3.9. Dostawa artykułów żywnościowych do szkoły odbywać się będą każdorazowo na podstawie złożonego poprzez pocztę e-mail przez Zamawiającego, w którym określi on każdorazowo ilości asortymentu danej dostawy. Zamówiony towar zostanie dostarczony w ciągu dwóch dni od złożonego zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15112000-6 - Drób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3.2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów.
3.3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą łączną ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
3.4. Sposób oceny ofert: w trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:


Sposób przyznania punktów w kryterium „Cena”
Najniższa oferowana cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
„Cena”= ----------------------------------------------------------------------x 100 pkt
Cena ofertowa badanej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne usługi dostawy artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jarosławcu.
Część nr 3: Dostawa mięsa i wędlin
15110000-2 mięso
15131130-5 wędliny
3.3. Dostarczane produkty powinny być świeże, pełnowartościowe, należytej jakości, przewożone zgodnie
z wymaganiami HACCAP, posiadać świadectwa jakości i termin przydatności do spożycia.
3.4. Dostarczane do Zamawiającego artykuły spożywcze muszą być transportowane zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.
3.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia.
3.6. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmiany Zamawiającego. Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego zapotrzebowanie może ulec zmniejszeniu.
3.7. Wszelkie artykuły żywnościowe wchodzące w skład zamówienia i zaoferowane przez Wykonawcę powinny spełniać ustanowione polskim prawem normy i przepisy dla artykułów.
3.8. Nie wszystkie rodzaje produktów muszą być zakupione lub zakupione w pełnym zakresie ilościowym. Ilość zamawianych towarów może ulec obniżeniu. Zamówienie artykułów w mniejszej ilości, niż podane w zestawieniu ilościowo-asortymentowym w formularzu cenowym nie może być powodem roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
3.9. Dostawa artykułów żywnościowych do szkoły odbywać się będą każdorazowo na podstawie złożonego poprzez pocztę e-mail przez Zamawiającego, w którym określi on każdorazowo ilości asortymentu danej dostawy. Zamówiony towar zostanie dostarczony w ciągu dwóch dni od złożonego zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15110000-2 - Mięso

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15131130-5 - Wędliny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3.2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów.
3.3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą łączną ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
3.4. Sposób oceny ofert: w trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:


Sposób przyznania punktów w kryterium „Cena”
Najniższa oferowana cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
„Cena”= --------------------------------------------------------------------x 100 pkt
Cena ofertowa badanej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne usługi dostawy artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jarosławcu.
Część nr 4: Dostawa nabiału
15500000-3 produkty mleczarskie
3.3. Dostarczane produkty powinny być świeże, pełnowartościowe, należytej jakości, przewożone zgodnie
z wymaganiami HACCAP, posiadać świadectwa jakości i termin przydatności do spożycia.
3.4. Dostarczane do Zamawiającego artykuły spożywcze muszą być transportowane zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.
3.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia.
3.6. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmiany Zamawiającego. Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego zapotrzebowanie może ulec zmniejszeniu.
3.7. Wszelkie artykuły żywnościowe wchodzące w skład zamówienia i zaoferowane przez Wykonawcę powinny spełniać ustanowione polskim prawem normy i przepisy dla artykułów.
3.8. Nie wszystkie rodzaje produktów muszą być zakupione lub zakupione w pełnym zakresie ilościowym. Ilość zamawianych towarów może ulec obniżeniu. Zamówienie artykułów w mniejszej ilości, niż podane w zestawieniu ilościowo-asortymentowym w formularzu cenowym nie może być powodem roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
3.9. Dostawa artykułów żywnościowych do szkoły odbywać się będą każdorazowo na podstawie złożonego poprzez pocztę e-mail przez Zamawiającego, w którym określi on każdorazowo ilości asortymentu danej dostawy. Zamówiony towar zostanie dostarczony w ciągu dwóch dni od złożonego zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3.2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów.
3.3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą łączną ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
3.4. Sposób oceny ofert: w trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:


Sposób przyznania punktów w kryterium „Cena”
Najniższa oferowana cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
„Cena”= ------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena ofertowa badanej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne usługi dostawy artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jarosławcu.
Część nr 5: Dostawa pieczywa
15811000-6 pieczywo
3.3. Dostarczane produkty powinny być świeże, pełnowartościowe, należytej jakości, przewożone zgodnie
z wymaganiami HACCAP, posiadać świadectwa jakości i termin przydatności do spożycia.
3.4. Dostarczane do Zamawiającego artykuły spożywcze muszą być transportowane zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.
3.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia.
3.6. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmiany Zamawiającego. Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego zapotrzebowanie może ulec zmniejszeniu.
3.7. Wszelkie artykuły żywnościowe wchodzące w skład zamówienia i zaoferowane przez Wykonawcę powinny spełniać ustanowione polskim prawem normy i przepisy dla artykułów.
3.8. Nie wszystkie rodzaje produktów muszą być zakupione lub zakupione w pełnym zakresie ilościowym. Ilość zamawianych towarów może ulec obniżeniu. Zamówienie artykułów w mniejszej ilości, niż podane w zestawieniu ilościowo-asortymentowym w formularzu cenowym nie może być powodem roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
3.9. Dostawa artykułów żywnościowych do szkoły odbywać się będą każdorazowo na podstawie złożonego poprzez pocztę e-mail przez Zamawiającego, w którym określi on każdorazowo ilości asortymentu danej dostawy. Zamówiony towar zostanie dostarczony w ciągu dwóch dni od złożonego zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15811000-6 - Pieczywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3.2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów.
3.3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą łączną ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
3.4. Sposób oceny ofert: w trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:


Sposób przyznania punktów w kryterium „Cena”
Najniższa oferowana cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
„Cena”= -------------------------------------------------------------------x 100 pkt
Cena ofertowa badanej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne usługi dostawy artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jarosławcu.
Część nr 6: Dostawa ziemniaków
3.3. Dostarczane produkty powinny być świeże, pełnowartościowe, należytej jakości, przewożone zgodnie
z wymaganiami HACCAP, posiadać świadectwa jakości i termin przydatności do spożycia.
3.4. Dostarczane do Zamawiającego artykuły spożywcze muszą być transportowane zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.
3.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia.
3.6. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmiany Zamawiającego. Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego zapotrzebowanie może ulec zmniejszeniu.
3.7. Wszelkie artykuły żywnościowe wchodzące w skład zamówienia i zaoferowane przez Wykonawcę powinny spełniać ustanowione polskim prawem normy i przepisy dla artykułów.
3.8. Nie wszystkie rodzaje produktów muszą być zakupione lub zakupione w pełnym zakresie ilościowym. Ilość zamawianych towarów może ulec obniżeniu. Zamówienie artykułów w mniejszej ilości, niż podane w zestawieniu ilościowo-asortymentowym w formularzu cenowym nie może być powodem roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
3.9. Dostawa artykułów żywnościowych do szkoły odbywać się będą każdorazowo na podstawie złożonego poprzez pocztę e-mail przez Zamawiającego, w którym określi on każdorazowo ilości asortymentu danej dostawy. Zamówiony towar zostanie dostarczony w ciągu dwóch dni od złożonego zamówienia.

03212100-1 ziemniaki

4.2.6.) Główny kod CPV: 03212100-1 - Ziemniaki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3.2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów.
3.3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą łączną ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
3.4. Sposób oceny ofert: w trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:


Sposób przyznania punktów w kryterium „Cena”
Najniższa oferowana cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
„Cena”= ---------------------------------------------------------------------x 100 pkt
Cena ofertowa badanej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne usługi dostawy artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jarosławcu.
Część nr 7: Dostawa mrożonek warzywnych, ryb, produktów gotowych
15331170-9 mrożonki
15221000-3 ryby mrożone

3.3. Dostarczane produkty powinny być świeże, pełnowartościowe, należytej jakości, przewożone zgodnie
z wymaganiami HACCAP, posiadać świadectwa jakości i termin przydatności do spożycia.
3.4. Dostarczane do Zamawiającego artykuły spożywcze muszą być transportowane zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.
3.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części zamówienia.
3.6. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmiany Zamawiającego. Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego zapotrzebowanie może ulec zmniejszeniu.
3.7. Wszelkie artykuły żywnościowe wchodzące w skład zamówienia i zaoferowane przez Wykonawcę powinny spełniać ustanowione polskim prawem normy i przepisy dla artykułów.
3.8. Nie wszystkie rodzaje produktów muszą być zakupione lub zakupione w pełnym zakresie ilościowym. Ilość zamawianych towarów może ulec obniżeniu. Zamówienie artykułów w mniejszej ilości, niż podane w zestawieniu ilościowo-asortymentowym w formularzu cenowym nie może być powodem roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
3.9. Dostawa artykułów żywnościowych do szkoły odbywać się będą każdorazowo na podstawie złożonego poprzez pocztę e-mail przez Zamawiającego, w którym określi on każdorazowo ilości asortymentu danej dostawy. Zamówiony towar zostanie dostarczony w ciągu dwóch dni od złożonego zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3.2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów.
3.3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą łączną ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
3.4. Sposób oceny ofert: w trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:


Sposób przyznania punktów w kryterium „Cena”
Najniższa oferowana cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
„Cena”= -----------------------------------------------------------------------x 100 pkt
Cena ofertowa badanej oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujące podmiotowe środki dowodowe:
8.1.1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz oferty, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu; zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - jeżeli dotyczy; oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art.117 ust. 4 ustawy pzp - jeżeli dotyczy; pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; pełnomocnictwo upoważniające do podpisania i złożenia oferty, jeżeli ofertę składa pełnomocnik.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na pisemny wniosek Zamawiającego dopuszcza się zmiany w ilościach poszczególnych towarów określonych w załączniku do umowy, przy zachowaniu następujących warunków: zmiana wynika
z potrzeb odbiorców, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2. Na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza się zmiany w rodzaju poszczególnych towarów określonych w załączniku do umowy, przy zachowaniu następujących warunków:
1) zmiana wynika ze zmian konfekcjonowania dostarczanych towarów przez producenta, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2) oferowane towary wycofano ze sprzedaży lub zakończył się na nie „sezon” (dla dostaw sezonowych), a proponowane zamienniki mają cechy nie gorsze niż poprzednie.
3. W przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT), na pisemny wniosek zainteresowanej strony, dopuszcza się wprowadzenie nowej stawki dla towarów, których zmiana dotyczy.
4. Dopuszcza się waloryzację cen jednostkowych netto poszczególnych grup towarów (żywność) według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla „żywności i napojów bezalkoholowych” w grupie „żywność”, opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w Biuletynie Statystycznym GUS w danym miesiącu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.