eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbie › Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomościOgłoszenie z dnia 2023-12-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĄBIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019071

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Adama Mickiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Dąbie

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-660

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminadabie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://dabie.nowoczesnagmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0eaa410c-95d7-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541952

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00100997/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Dabie w okresie od 01.01.2024 r. do 31.01.2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0eaa410c-95d7-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Pkt XI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.1.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, które są zbierane
w sposób selektywny, tj. powyższe odpady dostarczane będą z podziałem na poniżej określone frakcje wynikające z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbie:
1) „NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE)” ODPADY KOMUNALNE – zawierające pozostałości po segregacji i inne odpady, których nie da się posegregować (np. pieluchy jednorazowe i inne środki higieny osobistej, zużyte wyroby z gumy, skóry, drewno, zużyte worki do odkurzaczy, zużyta odzież i tekstylia, itp.), odpady niesegregowane zbierane są przez właścicieli nieruchomości w pojemniku, natomiast właściciele nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości (kod 20 03 01),
2) „ODPADY KOMUNALNE NIE WYMIENIONE W INNYCH PODGRUPACH - POPIOŁY” – zawierające odpady popiołu i żużlu z palenisk domowych, odpady popiołu zbierane są przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w pojemniku (kod ex 20 03 99),
3) „BIO”– zawierające odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów; zbierane są przez właścicieli nieruchomości w workach (kod 20 02 01),
4) „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – zawierające selektywnie zbierane odpady metali, odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, na metale i tworzywa sztuczne uprawniony przedsiębiorca będzie przekazywał właścicielom nieruchomości worki w kolorze żółtym (kod 20 01 39 lub 15 01 02),
5) „SZKŁO” – zawierające selektywnie zbierane odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; na szkło uprawniony przedsiębiorca będzie przekazywał właścicielom nieruchomości zamieszkałych worki w kolorze zielonym (kod 20 01 02 lub 15 01 07),
6) „PAPIER” – zawierające selektywnie zbierane odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; na papier uprawniony przedsiębiorca będzie przekazywał właścicielom nieruchomości worki w kolorze niebieskim (kod 20 01 01 lub 15 01 01),
7) „ODPADY WIELKOGABARYTOWE” - meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz odpady z grupy 17 (gruz, odpady budowlane typu okna, drzwi, szyby, elementy wyposażenia łazienek (kod 20 03 07),
8) „ZUŻYTE OPONY” – zawierające opony pochodzące z samochodów osobowych (kod 16 01 03),
9) „ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY” – zawierające zużyty sprzęt taki jak np. lodówki, pralki, drobne sprzęty elektryczne i elektroniczne itp. (kod 20 01 35* oraz 20 01 36).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Pkt VIII SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Pkt XXVI SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.