eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › ""Dostawa mebli na potrzeby "Adaptacji nieruchomości przy ul. Powsińskiej 64a w Warszawie na potrzeby utworzenia Muzeum Dziedzictwa Chrześcijańsko- Narodowego w Polsce (..)" Etap IIIOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„„Dostawa mebli na potrzeby „Adaptacji nieruchomości przy ul. Powsińskiej 64a w Warszawie na potrzeby utworzenia Muzeum Dziedzictwa Chrześcijańsko- Narodowego w Polsce (..)” Etap III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT DZIEDZICTWA MYŚLI NARODOWEJ IM. ROMANA DMOWSKIEGO I IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385609866

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słowicza 62

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-170

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@idmn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.idmn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://josephine.proebiz.com

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„„Dostawa mebli na potrzeby „Adaptacji nieruchomości przy ul. Powsińskiej 64a w Warszawie na potrzeby utworzenia Muzeum Dziedzictwa Chrześcijańsko- Narodowego w Polsce (..)” Etap III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7338f83e-7997-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541941

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00476599

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZP: ZP/3/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 738000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa, rozładunek i montaż mebli dla Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego na potrzeby „Adaptacji nieruchomości przy ul. Powsińskiej 64a w Warszawie na potrzeby utworzenia Muzeum Dziedzictwa Chrześcijańsko- Narodowego w Polsce (..)”.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ będący jednocześnie Formularzem cenowym. W opisie każdego z mebli miękkich (tapicerowanych) lub z elementami tapicerowanymi (krzesła do Sali na p.4) Zamawiajacy dodaje wymaganie: ,,pianka o właściwościach trudnozapalnych, wymagane oświadczenie od producenta potwierdzające użycie do danej partii pianki o właściwościach trudnozapalnych”.
W opisie produktów – mebli miękkich informacje na czerwono dotyczą pianki trudnozapalnej. W meblach z okleiny naturalnej Zamawiający określa wymaganie o kontynuacji usłojenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39121100-7 - Biurka

39141300-5 - Szafy

39113100-8 - Fotele

39136000-4 - Wieszaki na odzież

39111100-4 - Siedziska obrotowe

39132100-7 - Szafy na akta

39290000-1 - Wyposażenie różne

39143310-2 - Stoliki

39112000-0 - Krzesła

39121200-8 - Stoły

39516100-3 - Meble tapicerowane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę: 738 000,00 zł brutto. Cena najkorzystniejszej oferty wynosiła: 762.243,30 zł brutto.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.