eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubraniec › "Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Lubraniec"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
”Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Lubraniec”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubraniec

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866896

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Brzeska 49

1.4.2.) Miejscowość: Lubraniec

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-890

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@lubraniec.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lubraniec.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541838

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00541651

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w rozdziale X SWZ
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej , o którym mowa w treści art. 9b, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn.zm.).) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy prowadzonego przez Burmistrza Lubrańca;
b) posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) w zakresie odbierania odpadów
c) posiada wpis do CEiDG zgodnie z Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r., poz. 541 z późn. zm.) lub innego dokumentu równoważnego
d) posiada zezwolenie na zbieranie i transport odpadów
e) posiada aktualną umowę z zakładem utylizacji odpadów na odbiór odpadów
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
4) Zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
- dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia odpowiednim potencjałem technicznym:
a) co najmniej jednym samochodem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;
b) co najmniej jednym pługiem dostosowanym do odśnieżania chodników i ścieżek rowerowych,
c) co najmniej jedną kosiarkę mechaniczną,
d) co najmniej jedną podkaszarką,
e) co najmniej jedną dmuchawą,
f) co najmniej jedną zamiatarką do zamiatania ulic,
g) co najmniej jedną zamiatarką do zamiatania chodników –
Podpunkt a-g dotyczy Wykonawcy, składającego ofertę tylko na część pierwszą zamówienia

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w rozdziale X SWZ
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej , o którym mowa w treści art. 9b, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn.zm.).) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy prowadzonego przez Burmistrza Lubrańca;
b) posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) w zakresie odbierania odpadów
c) posiada wpis do CEiDG zgodnie z Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r., poz. 541 z późn. zm.) lub innego dokumentu równoważnego
d) posiada zezwolenie na zbieranie i transport odpadów
e) posiada aktualną umowę z zakładem utylizacji odpadów na odbiór odpadów
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
4) Zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
- dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia odpowiednim potencjałem technicznym:
a) co najmniej jednym samochodem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;
b) co najmniej jednym pługiem dostosowanym do odśnieżania chodników i ścieżek rowerowych,
c) co najmniej jedną kosiarkę mechaniczną,
d) co najmniej jedną podkaszarką,
e) co najmniej jedną dmuchawą,
f) co najmniej jedną zamiatarką do zamiatania ulic,
g) co najmniej jedną zamiatarką do zamiatania chodników –
Podpunkt a-g dotyczy Wykonawcy, składającego ofertę tylko na część pierwszą zamówienia
h) co najmniej jednym samochodem przystosowanym do wywozu kontenerów KP-7
Podpunkt h dotyczy Wykonawcy, składającego ofertę tylko na część drugą zamówienia

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.