eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubraniec › "Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Lubraniec"Ogłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
”Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Lubraniec”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubraniec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866896

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brzeska 49

1.5.2.) Miejscowość: Lubraniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-890

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@lubraniec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lubraniec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

”Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Lubraniec”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ab41b814-95c9-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541651

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035638/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Lubraniecc

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ab41b814-95c9-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”.
1. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącz
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści
dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
18. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@lubraniec.pl
(nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubraniec, ul. Brzeska 49; 87-890 Lubraniec tel.542862498
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 tj.), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.291.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część pierwsza zamówienia:
1/ Usługa bieżąca sprzątania wszystkich ulic w mieście

Zakres wykonywanych prac obejmuje ogólnie:
usługę sprzątania wszystkich ulic w mieście o łącznej powierzchni 72007 m2 polegającą na usuwaniu śmieci, kamieni, błota, piasku, chwastów i innych zanieczyszczeń, zamiataniu jezdni, mechanicznym doczyszczaniu jezdni według wykazu określonego w załącznik nr 1 z częstotliwością sprzątania dwa razy w miesiącu. Prace polegające na oczyszczaniu centrum miasta należy prowadzić z częstotliwością jeden raz w tygodniu.
Usługa obejmuje między innymi oczyszczanie ulic na terenach osiedli mieszkaniowych, gdzie z uwagi na parkujące samochody występują utrudnienia w mechanicznym oczyszczaniu ulic. W miejscach niedostępnych dla zamiatarki wykonawca będzie zobowiązany do ręcznego oczyszczania tych miejsc.
Usługa obejmuje usuwanie chwastów z powierzchni wytypowanych do sprzątania w załączniku nr 1 oraz zalegającej darniny wokół krawężników drogowych wraz z chemicznym usuwaniem chwastów w zależności od potrzeb oraz usługę zbierania wszelkich zanieczyszczeń uprzątniętych przez właścicieli nieruchomości z przyległych chodników wzdłuż nieruchomości w pasie dróg wszystkich kategorii.
Zakres wykonywanych prac obejmuje również usługę zbierania piasku po zimie, gruntowne oczyszczanie całej zanieczyszczonej powierzchni jezdni w terminie 14 dni od ustania okresu zimowego lecz nie później jak do 7 kwietnia według wykazu określonego w załączniku nr 4d

2/ Usługa sprzątania ciągów pieszych będących w zarządzaniu Gminy Lubraniec.
Zakres wykonywanych prac obejmuje:
usługę sprzątania ciągów pieszych o łącznej powierzchni 8450 m2 (usuwanie śmieci, kamieni piasku, chwastów i innych zanieczyszczeń, zamiatanie) według wykazu określonego w załączniku nr 4a z częstotliwością sprzątania w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.
Usługę zbierania piasku po zimie, gruntowne oczyszczanie całej zanieczyszczonej powierzchni ciągów dla pieszych będących w zarządzaniu gminy w terminie 14 dni od ustania okresu zimowego lecz nie później jak do 7 kwietnia według wykazu określonego w załączniku nr 2
Zakres wykonywanych prac obejmuje również usługę tak zwanego utrzymania zimowego usuwania skutków śliskości na ciągach pieszych będących w zarządzaniu gminy w okresie zimowym poprzez odśnieżanie, uszorstnianie, usuwanie błota pośniegowego w zależności od potrzeb według wykazu określonego w załączniku nr 2 (załączonego do projektu umowy). Usuwanie chwastów z powierzchni wytypowanych do sprzątania w załączniku nr 2 oraz zalegającej darniny wokół krawężników drogowych wraz z chemicznym usuwaniem chwastów w zależności od potrzeb. Zamawiający szacuje, że prace objęte sprzątaniem miasta będą zlecane średnio dwukrotnie w ciągu miesiąca, jednakże realizacja zależy od bieżących potrzeb Zamawiającego. Niezależnie od powyższych terminów wykonawca ma obowiązek wykonania oczyszczania ulic, chodników i parkingów w dniu poprzedzającym święta lub inne uroczystości

3/ Usługa sprzątania i koszenie trawy na terenach zielonych nie objętych umową z innym przedsiębiorcą.
Zakres wykonywanych prac obejmuje sprzątanie terenów zielonych, koszenie trawy metodą do kosza na terenach nie objętych umową z innym przedsiębiorcą łączna powierzchnia 10768 m2- z częstotliwością w zależności od potrzeb według wykazu określonego w załączniku nr 4b
4/ Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Lubraniec
Zakres wykonywanych prac obejmuje opróżnianie z odpadów komunalnych koszy ulicznych usytuowanych w mieście Lubraniec określonych w załączniku nr 4c z częstotliwością trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy i piątki). Wywóz nieczystości z targowiska – parkingu miejskiego zlokalizowanego przy ul. Brzeska – Nowa dwa razy w tygodniu (poniedziałki i piątki).
Wywóz skoszonej trawy ze stadionu miejskiego zlokalizowanego przy ul. Sportowej w zależności od potrzeb na zgłoszenie (zarządcy stadionu). Wywożenie odpadów z koszy do komunalnych instalacji przetwarzania odpadów. W razie konieczności wykonawca powinien przeprowadzić drobne naprawy i remonty koszy ulicznych oraz mycie i dezynfekcje minimum raz w roku (latem).
5/ Usuwanie ogłoszeń
Zakres zamówienia obejmuje również usuwanie ogłoszeń, reklam z miejsc do tego nie przeznaczonych tj. drzewa, słupy oświetleniowe itp.) raz na tydzień.
Oczyszczanie słupów ogłoszeniowych z częstotliwością 1 raz w miesiącu. Usługa polega na zerwaniu i zeskrobaniu plakatów i ogłoszeń nieaktualnych z powierzchni słupa oraz oczyszczeniu jego bezpośredniego otoczenia. Należy to wykonywać w terminach sprzątania ulic.
6/ Sprzątanie miasta po imprezach plenerowych
Zakres zamówienia obejmuje rozstawienie dodatkowych pojemników w miejscu wskazanym przez Zamawiającego przed rozpoczęciem imprezy plenerowej, posprzątanie miasta, opróżnienie wszystkich pojemników i wywiezienie odpadów do instalacji utylizującej odpady komunalne niezwłocznie po zakończeniu imprezy plenerowej np. Dni Lubrańca , Dożynki itp.
7/. Usuwanie zagrożeń powstałych na skutek zdarzeń losowych
Zakres zamówienia obejmuje niezwłoczne usuwanie zagrożeń tj. likwidowanie zanieczyszczeń powstałych na skutek zdarzeń losowych /np. burza, grad, wiatr itp./ niezwłocznie od momentu stwierdzenia zaistnienia lub zgłoszenia zdarzenia
8/ Usługa zbierania opadłych liści.
Zakres zamówienia obejmuje bieżące zbieranie opadłych liści w pryzmy i na bieżąco składanie ich we własnych urządzeniach służących do zbierania odpadów w celu wywiezienia ich. Czynności te należy wykonywać na bieżąco od połowy października do końca listopada.
Sposób postępowania z tymi odpadami określa ustawa o odpadach. Wykonawca jest obowiązany do stosowania jej przepisów.

9/ Sprzątanie zabudowanych przystanków autobusowych
Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie zabudowanych przystanków autobusowych w ilości szt. 51 położonych na terenie Gminy Lubraniec z częstotliwością dwa razy w miesiącu wraz z opróżnianiem koszy na wszystkich przystankach autobusowych. Wykaz przystanków do sprzątania przedstawia załącznik nr 4e.
Bieżące sprzątanie zabudowanych przystanków polega na zamiataniu powierzchni utwardzonych, zbieraniu odpadów w wiatach oraz dokoła wiat przystankowych, usuwanie chwastów z terenów utwardzonych i wykaszanie zieleni minimum 5 metrów dookoła wiat przystankowych. W okresie zimowym w zależności od potrzeb w godzinach wczesno rannych odśnieżanie przystanków autobusowych i dojść do przystanków w obrębie 5m od wiat przystankowych. Śnieg należy odgarniać poza obręb przystanku i składować go w pryzmach w sposób nieutrudniający dostępu dojścia do przystanków oraz wsiadanie i wysiadanie z pojazdów komunikacyjnych a także posypywanie terenu przystanku i dojścia do przystanków materiałem szorstkim (tzw. zwalczanie śliskości i gołoledzi ), usuwanie nawisów śnieżnych i lodowych z infrastruktury przystankowej

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Kryterium oceny ofert dla pierwszej i drugiej części zamówienia jest cena – 100%
Kryterium 1 – „Cena” - będzie punktowana przez zamawiającego w oparciu o wyliczenie arytmetyczne: [najniższa cena brutto ze wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu: cena brutto oferty badanej] x 60 (waga), wg niżej podanego wzoru:

Najniższa cena ze wszystkich ofert
C = ------------------------------------------------- x 1000 = ilość punktów
Cena oferty badanej
3. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1/.Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów z Cmentarza Komunalnego w Lubrańcu.
W zakres zamówienia włączona jest usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z cmentarza komunalnego w Lubrańcu z zastrzeżeniem, że górne stawki opłat za jednorazowe opróżnienie pojemników określa uchwała Nr XL/395/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Lubraniec.
Przedmiotem zamówienia jest ustawienie na terenie cmentarza komunalnego 1 kontenera typu KP-7 stanowiącego własność Wykonawcy oraz opróżnianie dwóch zapełnionych kontenerów typu Kp-7 o pojemności 7000l jeden kontener własność Zamawiającego i 1 kontener własność Wykonawcy oraz zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych poprzez wywiezienie ich do instalacji komunalnej utylizowania odpadów i ponowne ustawienie na terenie cmentarza komunalnego opróżnionych kontenerów. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania kontenerów w należytym stanie technicznym jak i estetycznym. W przypadku potrzeb należy dokonać konserwacji i napraw przedmiotowych kontenerów. W obydwu kontenerach będą gromadzone odpady stanowiące pozostałości po sprzątaniu grobów i ich otoczenia ( kod odpadu: 20 02 – odpady z ogrodów i parków, w tym z cmentarzy).
Obecnie odpady gromadzone są w dwóch kontenerach.
Jeden kontener stanowi własność Zamawiającego, drugi kontener stanowi własność Wykonawcy. Jednorazowe opróżnienie kontenera o pojemności 7000 l z transportem i zagospodarowaniem stanowi górną stawkę 1 200,00 zł brutto, stawka określona obowiązującą obecnie uchwałą Nr XL/395/2023 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Lubraniec.
Na dzień 23.10.2023 roku usługę wykonywano 6 razy i wywieziono z terenu cmentarza komunalnego 12 kontenerów z odpadami komunalnymi).
Na dzień 23. 10. 2023 roku na cmentarzu komunalnym znajduje się 230 grobów ( wywieziono z cmentarza komunalnego 12 kontenerów z odpadami komunalnymi).
Szacuje się, że przy przybywającej z roku na rok ilości grobów wliczając okres Wszystkich Świętych i ustawieniu 2 kontenerów każdy o pojemności 7000 l usługę wywozu odpadów z cmentarza wykonawca będzie musiał wykonać w 2024 roku w ilości około 10 razy w ciągu roku x 2 kontenery= 20 kontenerów (dane szacunkowe).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Kryterium oceny ofert dla pierwszej i drugiej części zamówienia jest cena – 100%
Kryterium 1 – „Cena” - będzie punktowana przez zamawiającego w oparciu o wyliczenie arytmetyczne: [najniższa cena brutto ze wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu: cena brutto oferty badanej] x 60 (waga), wg niżej podanego wzoru:

Najniższa cena ze wszystkich ofert
C = ------------------------------------------------- x 1000 = ilość punktów
Cena oferty badanej
3. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w rozdziale X SWZ
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej , o którym mowa w treści art. 9b, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn.zm.).) w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy prowadzonego przez Burmistrza Lubrańca;
b) posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) w zakresie odbierania odpadów
c) posiada wpis do CEiDG zgodnie z Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r., poz. 541 z późn. zm.) lub innego dokumentu równoważnego
d) posiada zezwolenie na zbieranie i transport odpadów
e) posiada aktualną umowę z zakładem utylizacji odpadów na odbiór odpadów
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
4) Zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
- dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia odpowiednim potencjałem technicznym:
a) co najmniej jednym samochodem przystosowanym do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;
b) co najmniej jednym pługiem dostosowanym do odśnieżania chodników i ścieżek rowerowych,
c) co najmniej jedną kosiarkę mechaniczną,
d) co najmniej jedną podkaszarką,
e) co najmniej jedną dmuchawą,
f) co najmniej jedną zamiatarką do zamiatania ulic,
g) co najmniej jedną zamiatarką do zamiatania chodników –
Podpunkt a-g dotyczy Wykonawcy, składającego ofertę tylko na część pierwszą zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
W zakresie warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
a) wyciąg z KRS lub wpis do CEiDG zgodnie z Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r., poz.541 z późn. zm.) lub do innego dokumentu równoważnego,
b) wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Lubrańca zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.).
c) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 699), w zakresie odbierania odpadów,
d) zezwolenie na zbieranie i transport odpadów,
e) aktualną umowę z zakładem utylizacji odpadów na odbiór odpadów

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego powinno wynikać, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 dopuszczalna jest w przypadku:
a) zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającego na sposób spełniania
świadczenia,
b) zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa dotyczących wysokości stawki podatku VAT,
2. Dopuszcza się zmiany niniejszej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony
a) nie były w stanie przewidzieć , pomimo zachowania należytej staranności, skutkujące
b) niemożliwością wykonywania czynności przewidzianych umową.
3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
4. Dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego umowy w sytuacji innego zagospodarowania terenów zieleni.
5. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o:
a) zmianie siedziby lub zmianie nazwy firmy,
b) zmianie osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.