eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pozna › Dostawa oleju opa這wego, oleju nap璠owego i benzyny bezo這wiowej Bp95Og這szenie z dnia 2023-12-08


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa oleju opa這wego, oleju nap璠owego i benzyny bezo這wiowej Bp95

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzi podmiot, kt鏎emu powierzono przeprowadzenie post瘼owania

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: OGR笈 ZOOLOGICZNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632100057

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Kaprala Wojtka 3

1.5.2.) Miejscowo嗆: Pozna

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-063

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Pozna

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zoo.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://zoo.poznan.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

opieka nad zwierz皻ami

1.11.) Dane podmiotu, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy przeprowadzenie post瘼owania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadz帷ego post瘼owanie: Miasto Pozna Centrum Us逝g Wsp鏊nych w Poznaniu

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 20900014440

Adres podmiotu prowadz帷ego post瘼owanie:

1.11.3.) Ulica: al. Niepodleg這軼i 27

1.11.4.) Miejscowo嗆: Pozna

1.11.5.) Kod pocztowy: 61-714

1.11.6.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Pozna

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: cuw@m.poznan.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://www.poznan.pl/cuw

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opa這wego, oleju nap璠owego i benzyny bezo這wiowej Bp95

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-227ab6af-95c4-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00541826

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-12-08

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00068952/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Dostawa oleju opa這wego ilo嗆 oko這 80 000 litr闚

1.2.2 Dostawa oleju nap璠oweg w ilo軼i oko這 25 000 litr闚

1.2.14 Dostawa benzyny bezo這wiowej Bp95 ilo嗆 oko這 3 000 litr闚

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/848460

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/848460

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiaj帷y nie przewiduje innego sposobu komunikowania si z Wykonawcami ni przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
2. Post瘼owanie prowadzone jest za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl, dalej: „platforma”. Link do prowadzonego post瘼owania znajduje si na stronie:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/848460
3. Funkcjonalno嗆 platformy gwarantuje z這瞠nie przez Wykonawc w post瘼owaniu zaszyfrowanej oferty wraz z za陰cznikami, w spos鏏 uniemo磧iwiaj帷y Zamawiaj帷emu zapoznanie si z tre軼i oferty przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
4. W toku prowadzonego post瘼owania komunikacja pomi璠zy Zamawiaj帷ym oraz Wykonawc, w tym wszelkie o鈍iadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane s za pomoc udost瘼nionego na platformie, w linku post瘼owania formularza „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”. Za dat przekazania (wp造wu) o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji przyjmuje si dat ich przes豉nia za po鈔ednictwem platformy poprzez klikni璚ie przycisku „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”, po kt鏎ych pojawi si komunikat, 瞠 wiadomo嗆 zosta豉 wys豉na do zamawiaj帷ego.
5. Zamawiaj帷y b璠zie przekazywa Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za po鈔ednictwem platformy. Informacje dotycz帷e odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu sk豉dania i otwarcia ofert Zamawiaj帷y b璠zie zamieszcza na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, kt鏎ej zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, b璠zie przekazywana w postaci elektronicznej za po鈔ednictwem platformy do konkretnego Wykonawcy.
6. Niezb璠ne wymagania sprz皻owo - aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na platformie:
1) sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z system闚 operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przegl康arka internetowa ni Internet Explorer,
4) w陰czona obs逝ga JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf,
6) platforma dzia豉 wed逝g standardu przyj皻ego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platform stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u Miar.
7. Wykonawca, przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformy, okre郵one w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej platformazakupowa.pl oraz uznaje go za wi捫帷y.
8. Zamawiaj帷y informuje, 瞠 instrukcje korzystania z platformy dotycz帷e w szczeg鏊no軼i logowania, sk豉dania wniosk闚 o wyja郾ienie tre軼i SWZ, sk豉dania ofert, o鈍iadcze oraz innych czynno軼i podejmowanych w niniejszym post瘼owaniu przy u篡ciu
platformy znajduj si na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje oraz w zak豉dce prowadzonego post瘼owania.
9. Zamawiaj帷y nie ponosi odpowiedzialno軼i za z這瞠nie oferty w spos鏏 niezgodny z Instrukcj korzystania z platformy, w szczeg鏊no軼i za sytuacj, gdy Zamawiaj帷y zapozna si z tre軼i oferty przed up造wem terminu sk豉dania ofert (np. z這瞠nie oferty w zak豉dce „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiaj帷ego za ofert handlow i nie b璠zie brana pod uwag w przedmiotowym post瘼owaniu.
10. Wykonawca mo瞠 r闚nie komunikowa si z Zamawiaj帷ym za pomoc poczty elektronicznej, e-mail: cuw@m.poznan.pl (za wyj徠kiem przekazania oferty z za陰cznikami).

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): szczeg馧y wskazano w pkt XXIII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): szczeg馧y wskazano w pkt XXIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW-SAZ.4440.56.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 3

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Dostawa oleju opa這wego
Szczeg馧owy opis przedmiotu zm闚ienia zawarto za陰czniku nr 1A do umowy.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 10 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Za ofert najkorzystniejsz zostanie uznana oferta zawieraj帷a
najkorzystniejszy bilans punkt闚 w kryteriach wymaganych w SWZ szczeg馧owo opisanych w SWZ

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysoko嗆 kary umownej za ka盥y dzie zw這ki w dostawie produkt闚

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Dostawa oleju nap璠owego
Szczeg馧owy opis przedmiotu zm闚ienia zawarto za陰czniku nr 1B do umowy.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej nap璠owy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 10 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Za ofert najkorzystniejsz zostanie uznana oferta zawieraj帷a
najkorzystniejszy bilans punkt闚 w kryteriach wymaganych w SWZ szczeg馧owo opisanych w SWZ

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysoko嗆 kary umownej za ka盥y dzie zw這ki w dostawie produkt闚

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 3

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Dostawa benzyny bezo這wiowej Bp95
Szczeg馧owy opis przedmiotu zm闚ienia zawarto za陰czniku nr 1C do umowy.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezo這wiowa

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 10 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Za ofert najkorzystniejsz zostanie uznana oferta zawieraj帷a
najkorzystniejszy bilans punkt闚 w kryteriach wymaganych w SWZ szczeg馧owo opisanych w SWZ

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysoko嗆 udzielonego upustu do ceny paliwa w dniu tankowania

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu:

Dla cz窷ci I i II
a) dotycz帷e sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca wyka瞠, 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn nie mniejsz ni r闚nowarto嗆 150 000 z.

b) Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
Wykonawca posiada aktualn koncesj na obr鏒 paliwami ciek造mi wydan przez Urz康 Regulacji Energetyki, o kt鏎ej mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z p騧n. zm.).

c) dotycz帷e zdolno軼i technicznej lub zawodowej
Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje co najmniej jednym pojazdem – cystern dopuszczon do przewozu paliw ciek造ch, obj皻ych przedmiotowym post瘼owaniem, posiadaj帷 aktualne 鈍iadectwo dopuszczaj帷e do tego przewozu.

Dla cz窷ci III
a) dotycz帷e sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca wyka瞠, 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn nie mniejsz ni r闚nowarto嗆 150 000 z.

b) Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
Wykonawca posiada aktualn koncesj na obr鏒 paliwami ciek造mi wydan przez Urz康 Regulacji Energetyki, o kt鏎ej mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z p騧n. zm.).

c) dotycz帷e zdolno軼i technicznej lub zawodowej
Wykonawca wyka瞠, 瞠 posiada min 3 stacje benzynowe w obr瑿ie 25 km od siedziby Zamawiaj帷ego.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, sk豉da na wezwanie w wyznaczonym, nie kr鏒szym ni 5 dni, terminie aktualnych na dzie z這瞠nia nast瘼uj帷e podmiotowe 鈔odki dowodowe:
1) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie okre郵onym w art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji (w przypadku wskazania przez Wykonawc dost瘼no軼i przedmiotowego dokumentu w formie elektronicznej pod wskazanym w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w pkt. IX.A.1 SWZ adresem, Zamawiaj帷y samodzielnie pobierze go z bazy danych);
2) o鈍iadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚, z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert lub ofert cz窷ciow, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty lub oferty cz窷ciowej niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej (wz鏎 stanowi za陰cznik nr 7do SWZ);
3) o鈍iadczenie o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w pkt. IX.1 SWZ (wz鏎 stanowi za陰cznik nr 8 do SWZ);
Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt. IX.B. 1, sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, potwierdzaj帷e, 瞠 nie otwarto jego likwidacji , nie og這szono upad這軼i, jego aktywami nie zarz康za likwidator lub s康, nie zawar uk豉du z wierzycielami, jego dzia豉lno嗆 gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj帷ej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz璚ia tej procedury (dokument wystawiony nie wcze郾iej ni 3 m-ce przed jego z這瞠niem).
Je瞠li w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa powy瞠j, zast瘼uje si je dokumentem, o kt鏎ym mowa w 4 ust. 3 rozporz康zenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, sk豉da na wezwanie w wyznaczonym, nie kr鏒szym ni 5 dni, terminie aktualnych na dzie z這瞠nia nast瘼uj帷e podmiotowe 鈔odki dowodowe:
1. dla cz窷ci I i II
1) dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia- odpowiedniej wysoko軼i dla danej cz窷ci zgodnie z pkt. 1.2) lit. a
2) aktualn koncesj na obr鏒 paliwami ciek造mi wydan przez Urz康 Regulacji Energetyki, o kt鏎ej mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z p騧n. zm.).
3) wykaz 鈔odk闚 transportu dost瘼nych wykonawcy w celu wykonania zam闚ienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wz鏎 stanowi za陰cznik nr 6 do SWZ)
4) aktualne 鈍iadectwo dopuszczaj帷e pojazdy z za. nr 6 do SWZ do przewozu paliw ciek造ch

2. dla cz窷ci III
1) dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia- odpowiedniej wysoko軼i dla danej cz窷ci zgodnie z pkt. 1.2) lit. a;
2) aktualn koncesj na obr鏒 paliwami ciek造mi wydan przez Urz康 Regulacji Energetyki, o kt鏎ej mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z p騧n. zm.);
3) wykaz min 3 stacji benzynowych jakimi dysponuje Wykonawca w obr瑿ie 25 km od siedziby Zamawiaj帷ego;

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

dokumenty podpisane zgodnie z pkt XIV SWZ:
1) formularz ofertowy – wype軟iony za陰cznik nr 2 do SWZ,
2) o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu – wype軟iony za陰cznik nr 3 do SWZ,
3) zobowi您anie do udost瘼niania zasob闚- wype軟iony za陰cznik nr 4 do SWZ (je瞠li dotyczy),
4) wype軟ione o鈍iadczenie dot. podzia逝 prac realizowanych przez podmioty wyst瘼uj帷e wsp鏊nie (Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia o np. konsorcjum lub prowadz帷y dzia豉lno嗆 w formie sp馧ki cywilnej)- wype軟iony za陰cznik nr 5 do SWZ (je瞠li dotyczy)
5) w przypadku podpisania oferty oraz po鈍iadczenia za zgodno嗆 z orygina貫m kopii dokument闚 przez osob nie wymienion w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, do oferty nale篡 do陰czy stosowne pe軟omocnictwo
6) w przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie - pe軟omocnictwo dla pe軟omocnika do reprezentowania w post瘼owaniu Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Zgodnie z art. 177 ust. 4 ustawy, wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj od oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e dostawy wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy. Wz鏎 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 5 do SWZ . Obowi您ek z這瞠nia danego o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w pkt 2 maj r闚nie wsp鏊nicy sp馧ki cywilnej.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-18 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Wykonawca sk豉da ofert wraz z za陰cznikami poprzez platform, kt鏎a zapewnia szyfrowanie ofert. Sk豉danie ofert odbywa si poprzez stron post瘼owania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-18 09:15

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy
nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.